De managementovereenkomst

De werkrelatie tussen een vennootschap en zijn bestuurder, manager of directeur wordt vaak vastgelegd in een managementovereenkomst. Deze overeenkomst bevat bepalingen die zien op de rechten en plichten van beide partijen. De term ‘managementovereenkomst’ ziet op de opdrachtovereenkomst en is niet apart opgenomen in de wet. In dit blog wordt ingegaan op het juridisch kader van de managementovereenkomst en aandachtspunten bij het opstellen van de overeenkomst.  Daarnaast wordt aandacht besteed aan de praktijk en het risico op een verkapte arbeidsovereenkomst.

Het juridisch kader en de managementovereenkomst

Zoals in de inleiding genoemd, is de managementovereenkomst dus een opdrachtovereenkomst. Dit betekent dat het juridisch kader van de opdrachtovereenkomst van toepassing is.  De opdrachtovereenkomst is opgenomen in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek en wordt gedefinieerd als: “een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (…)”. In het geval van de managementovereenkomst is de vennootschap de opdrachtgever en de bestuurder, manager of directeur opdrachtnemer.

Bij het opstellen van een managementovereenkomst is het van belang goed na te denken over de op te nemen bepalingen, ook om later eventuele conflicten te voorkomen. Heel praktisch gaat het dan bijvoorbeeld om een duidelijke functieomschrijving en afspraken in geval van ziekte. Andere belangrijke onderwerpen zijn de aansprakelijkheid, een eventueel concurrentiebeding en de beëindiging van de overeenkomst. Is er in de overeenkomst niets geregeld over een bepaald onderwerp en voorziet de wet wel in regelend recht, dan zijn die bepalingen van toepassing.

Praktijk

In de praktijk wordt de managementovereenkomst vaak gebruikt bij vennootschappen en hun bestuurder, directeur of manager. Concreet houdt dit in dat tussen de vennootschap (opdrachtgever) en de manager, directeur of (statutair)bestuurder (opdrachtnemer) een managementovereenkomst wordt gesloten. De voordelen van een dergelijke overeenkomst zien met name op de vennootschap. Zo heeft de vennootschap niet te maken met de ontslagbeschermingsregeling en de bijkomende transitievergoeding en heeft de opdrachtnemer geen recht op vergoeding als hij niet heeft gewerkt of ziek is. Hier tegenover staat voor de opdrachtnemer vaak wel een hogere management-fee, dan als op basis van een arbeidsovereenkomst zou worden gewerkt.

Van belang is in het oog te houden dat de managementovereenkomst niet alleen op papier als een opdrachtovereenkomst kwalificeert, maar ook op basis van de feiten. Stel er is feitelijk gezien sprake van een verkapte arbeidsovereenkomst, dan kan de opdrachtnemer zich achteraf bijvoorbeeld beroepen op ontslagbescherming. Ook loopt de vennootschap fiscaal een risico, aangezien deze achteraf nog aangesproken kan worden door de fiscus om loonheffingen en premies te voldoen. Het is dus zaak goed in het oog te houden dat niet onbedoeld feitelijk een arbeidsovereenkomst ontstaat.