De nieuwe wet Franchise: wat is er varanderd?

Voor de inwerkingtreding van de Wet Franchise op 1 januari 2021 bevatte de Nederlandse wet nog geen regelgeving voor de franchiseovereenkomst. Sinds begin dit jaar is dit anders en wordt de franchiseovereenkomst in hoofdlijnen in de wet geregeld. De belangrijkste veranderingen en gevolgen in de praktijk zullen hieronder worden behandeld.

Informatieplicht franchisegever en franchisenemer

Eén van de belangrijkste vereiste van de Wet Franchise is transparantie. De wet bevat dan ook een opsomming van diverse onderwerpen waarover in bepaalde fasen tijdig geïnformeerd moet worden.

De fase voor het sluiten van de franchiseovereenkomst is de zogeheten precontractuele fase. In deze fase rust er zowel op de franchisegever als de franchisenemer een plicht om de ander tijdig te informeren over zaken die voor het sluiten van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De gedachte hierachter is dat zowel de franchisegever als de beoogd franchisenemer een weloverwogen beslissing nemen. Zo moet de franchisenemer voor het sluiten van de franchiseovereenkomst inzicht geven in zijn financiële positie.

De informatieplicht van de franchisegever in de precontractuele fase is vele mate groter. Hij is namelijk gehouden om alle relevante informatie te delen die voor een franchisenemer van belang kunnen zijn om een weloverwogen keuze te maken. Dit betekent dat hij niet alleen informatie moet geven over zijn financiële positie, maar ook inzicht dient te geven in (onder andere):

  • Het concept franchiseovereenkomst, inclusief bijlagen;
  • Een overzicht van alle door de franchisenemer te betalen vergoedingen, investeringen en andere financiële bijdragen;
  • Hoe(vaak) en hoe partijen zullen overleggen;
  • Of, en zo ja in welke mate, de franchisegever mag concurreren met de franchisenemer;
  • Welke informatie franchisenemer krijgt over omzetgegevens van franchisegever;
  • Financiële gegevens van de beoogde franchiselocatie en van vergelijkbare locaties;
  • Alle overige informatie die voor een beoogd franchisenemer relevant kan zijn bij het maken van zijn keuze.

 Naast de precontractuele informatieverplichtingen heeft de franchisegever ook tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst een informatieplicht. De Wet Franchise bepaalt welke informatie de franchisegever moet verschaffen, zodat de franchisenemer zich tijdig kan voorbereiden op bepaalde wijzigingen of ontwikkelingen.

 Standstill-periode

De Wet Franchise bepaalt voorts dat bovenstaande informatie minimaal 4 weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst moet worden verschaft. Dit is de zogeheten ‘’standstill-periode’’.  Het doel van deze periode is om de beoogd franchisenemer in de gelegenheid te stellen om onderzoek te doen en alle ontvangen informatie te bestuderen of zich te laten adviseren door een deskundige. De franchisegever mag de franchisenemer in deze periode dan ook niet aanzetten om bepaalde verplichtingen ten aanzien van de franchise aan te gaan. De franchisenemer moet zich in deze periode namelijk vrij voelen om de franchiseovereenkomst al dan niet te sluiten.

Bijstand en technische ondersteuning voor franchisenemer

De franchiseovereenkomst is bij uitstek een samenwerking tussen diverse partijen. Het is daarom belangrijk dat partijen goed samenwerken. De Wet Franchise schrijft daarom niet alleen voor dat partijen regelmatig moeten overleggen, maar ook dat de franchisegever verplicht is om de franchisenemer commerciële en technische ondersteuning te bieden die nodig is voor exploitatie van de franchise. Hierbij valt te denken aan uitleg over het gebruik van bepaalde software of het gebruiken van reclamemateriaal

Inhoud van de overeenkomst

Gelet op het feit dat de samenwerking tussen de franchisegever en de franchisenemer kan eindigen, is het belangrijk om de beëindiging en de gevolgen daarvan goed te regelen. De Wet Franchise schrijft daarom voor dat de franchiseovereenkomst dan een goodwill- en concurrentiebeding dient te bevatten. Partijen dienen hierbij onder andere te bepalen of er sprake is van goodwill en zo ja welke omvang deze heeft en hoe deze aan de franchisenemer bij beëindiging wordt vergoed.  Ook dient er te worden overeengekomen in hoeverre de franchisenemer het eerste jaar na de beëindiging van de samenwerking is beperkt om concurrerende werkzaamheden te verrichten.

 Kloppen uw overeenkomsten nog?

Alle in Nederland gevestigde franchisenemers mogen niet ten nadele van de Wet Franchise afwijken. Dit houdt in dat de nieuwe regels op iedere franchiseovereenkomst van toepassing zijn. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat alle lopende overeenkomsten aan de Wet Franchise voldoen. Wilt u uw overeenkomst laten controleren? Of heeft u vragen over franchise of de Wet Franchise in het bijzonder? Neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag verder.