Het vernietigen van besluiten van de VvE

Appartementsrecht

Een eigenaar, erfpachter of opstaller kan zijn recht op onder andere een gebouw of een stuk grond splitsen in appartementsrechten. Hierdoor ontstaan rechten die enerzijds het uitsluitend gebruik van een afzonderlijk gedeelte van het gebouw en/of de grond verschaffen. Anderzijds verkrijgt men een aandeel in een gemeenschap van de in de splitsing betrokken goederen. Om besluiten over deze gemeenschappelijke goederen te nemen, wordt een Vereniging van Eigenaars (VvE) in het leven geroepen, waarvan de appartementseigenaar van rechtswege lid wordt. Als aparte rechtspersoon heeft de VvE uitsluitend beheer over de gemeenschap en bestaan er geen bevoegdheden ten aanzien van de afzonderlijke gedeelten.

Vernietigbare besluiten van de VvE

De besluiten van de VvE worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Alhoewel deze besluiten slechts zien op de gemeenschappelijke goederen, treffen zij in belangrijke mate de rechtspositie van één of meerdere eigenaars. Om die reden is het van belang dat besluiten kunnen worden vernietigd, mocht u als appartementseigenaar menen dat de inhoud van een besluit niet rechtsgeldig is of deze niet rechtsgeldig tot stand is gekomen. U zou dit argument kunnen aanvoeren op drie gronden:

  1. Ten eerste is een besluit vernietigbaar als het in strijd is met de wet. Hierbij kan men denken aan bepalingen waarin voorschriften over het nemen van besluiten zijn neergelegd, zoals het nemen van een besluit met volstrekte meerderheid.
  2. Ten tweede kan een besluit worden vernietigd indien het in strijd is met statutaire bepalingen. Hieronder vallen de akte van splitsing, het reglement van  splitsing of het huishoudelijk reglement.
  3. Ten derde is een besluit te vernietigen indien het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid, hetgeen een ruim criterium is.

Voorbeelden van situaties waarin de inhoud van het besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid betroffen een besluit waardoor een eigenaar het gebruik van zijn privé-gedeelte wordt ontzegd en een besluit dat strijdig is met een vaststellingsovereenkomst tussen de VvE en een appartementseigenaar. Echter, het aanvoeren van strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid kan niet altijd leiden tot vernietiging, nu de rechter het besluit slechts vernietigd indien het orgaan na afweging van alle bij het besluit betrokken belangen in redelijkheid en billijkheid niet tot het besluit heeft kunnen komen. Dit is geen volledige toets. Mocht u van mening zijn dat de wijze van totstandkoming van het besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid, heeft dit een grotere kans van slagen: dit zal de rechter wel volledig toetsen.

Hoe verder?

Indien u een redelijk belang heeft en meent dat een besluit kan (en moet) worden vernietigd op één van bovengenoemde gronden, kunt u een verzoek instellen tot vernietiging bij de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen. Het betreffende arrondissement kunt u hier vinden. U kunt dit verzoek indienen binnen één maand na de dag dat u van het besluit kennis heeft genomen, of na de dag dat u de mogelijkheid had om hier kennis te nemen. Indien u nadere informatie of advies wenst, kunt u contact met TEAM Advocaten opnemen.