Huurbeëindiging 7:290 bedrijfsruimte uitvoerbaar bij voorraad verklaring!

De beëindiging van een huurovereenkomst van 290 bedrijfsruimte (winkels, horeca gelegenheden) loopt via de rechtbank, tenzij partijen zelf onderling overeenstemming hebben bereikt over de beëindiging. In geval de rechtbank de huurder veroordeeld tot een ontruiming van het gehuurde, kan de huurder hoger beroep instellen.

Juridisch kader

 De mogelijkheden van een beëindiging van 290 bedrijfsruimte is limitatief in de wet opgenomen. Verder moet een opzegtermijn van minimaal één jaar in acht worden genomen. Indien de huurder vervolgens niet instemt met de opzegging, dient de huurbeëindiging via de rechter te worden verkregen. De rechter dient dan het tijdstip vast te stellen waarop de huurovereenkomst eindigt. Een daadwerkelijke ontruiming van het gehuurde kan pas plaatsvinden nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan hetgeen, kort gezegd, inhoudt dat tegen het vonnis geen hoger beroep en/of ander rechtsmiddel meer openstaat. Een daadwerkelijk ontruiming kan wel direct na het wijzen van het vonnis plaatsvinden indien het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Maar hier zit de crux bij 7:290 BW bedrijfsruimte! Aangezien de wetgever in artikel 7:295 lid 1 BW namelijk heeft bepaald dat een huurovereenkomst van 290 bedrijfsruimte pas eindigt op het moment dat de rechter onherroepelijk over de huurbeëindingsvordering heeft beslist. Een rechter zal dan ook een toewijzend vonnis om die reden niet zo maar uitvoerbaar bij voorraad verklaren. De rechter zal een toewijzend vonnis slechts bij uitzondering wel uitvoerbaar bij voorraad verklaren in geval het verweer van de huurder hem kennelijk ongegrond voorkomt (zijnde een uitzondering die is opgenomen in de slotzin van artikel 7:295 lid 1 BW). Uit jurisprudentie en wetsgeschiedenis volgt dat een rechter met deze bevoegdheid ook zeer terughoudend dient om te gaan en dat toepassing van deze uitzondering slechts is bedoeld voor de situatie dat sprake is van een misbruik van recht (3:13 BW).

In geval verhuurder niet kan wachten op de uitkomst van het hoger beroep (dus wel een vonnis tot ontruiming maar is deze titel niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard), kan hij alsnog om een directe ontruimingstitel via een kort geding procedure vorderen en verkrijgen. De kort geding rechter kan een gemotiveerde beslissing van de bodemrechter evenwel alleen uitvoerbaar bij voorraad verklaren als een beslissing van de bodemrechter blijkt te zijn gebaseerd op een kennelijke fout of juridische misslag of als zich na de uitspraak van de bodemrechter nieuwe omstandigheden (HR 22 april 1983, ECLI: NL: HR 1983: AG 4575) hebben voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een andere belangenafweging. Derhalve, als de rechtbank de gevorderde uitvoerbaar bij voorraad verklaring gemotiveerd heeft afgewezen, dient de kort geding rechter het oordeel van de bodemrechter in beginsel te respecteren en zijn eigen oordeel daarop af te stemmen. N.B.: De reden hiervoor is dat het kort geding niet mag dienen als een zogenaamd verkapt hoger beroep.

N.B.: Nieuwe omstandigheden waardoor toch in hoger beroep de uitvoerbaar bij voorraad kan worden verkregen, zien bijvoorbeeld op een misbruik van recht en het ontstaan van een nood situatie.

Conclusie

Beëindiging van 7:290 bedrijfsruimte is vaak een langdurig traject. Probleem is dat de verhuurder niet direct een titel verkrijgt dat het vonnis uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. Hieromtrent dient uitdrukkelijk te worden verzocht door verhuurder en dient een toelichting te worden gegeven, dit vanzelfsprekend gemotiveerd met stukken, dat de verweren van de huurder dienen te worden opgevat als een misbruik van recht, of evident sprake is van een onevenredigheid van de wederzijdse belangen c.q. de belangen van verhuurder bij een directe ontruiming dienen te prevaleren boven die van de huurder.

Vragen:

 Heeft u vragen over de beëindiging van de huurovereenkomst, meer specifiek het beëindigen van 7:290 bedrijfsruimte dan wel overige bedrijfsruimte (7:230a BW), dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten gespecialiseerd in het huurrecht.

U kunt ons ook uw vraag per e-mail toezenden. Wij doen ons best daarop binnen korte tijd te reageren.