Loondoorbetaling bij voortijdige beëindiging overeenkomst van opdracht.

Recht op loon bij voortijdige beëindiging van een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever

ZZP’ers en opdrachtgevers maken vaak gebruik van een overeenkomst van opdracht in plaats van een arbeidsovereenkomst. In zo’n overeenkomst kunnen zij namelijk gemakkelijk afspraken over de opdracht vastleggen.

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze partijen zijn hierin overeengekomen dat de opdrachtnemer tegen betaling werk zal verrichten voor de opdrachtgever. De opdrachtnemer dient daarnaast de instructies van de opdrachtgever op te volgen.

Beëindiging overeenkomst van opdracht

De overeenkomst stopt van rechtswege na het bereiken van de afgesproken einddatum of het afgesproken einddoel. Het is echter ook mogelijk dat een van de partijen de overeenkomst voortijdig wenst op te zeggen. Voor de opdrachtnemer zijn er strengere voorwaarden, maar de opdrachtgever kan zo’n overeenkomst altijd opzeggen op grond van artikel 7:408 lid 1 BW. De overeenkomst kan dus ook worden opgezegd als deze voor een bepaalde tijd is overeengekomen. Een professionele opdrachtgever mag ook altijd opzeggen, tenzij de partijen uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn overeengekomen dat tussentijds opzeggen niet is toegestaan.

De opdrachtgever dient een overeengekomen opzegtermijn wel in acht te nemen. Ook als er geen opzegtermijn is overeengekomen, dan kan het zijn dat de opdrachtgever alsnog een opzegtermijn in acht moet nemen. Dit kan het geval zijn als de opdrachtnemer nadeel lijdt door de opzegging van de overeenkomst. De eisen van redelijkheid en billijkheid spelen hierbij een rol.

Doorbetaling loon

De vroegtijdige opzegging van een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever brengt natuurlijk ook rechten mee voor de opdrachtnemer. Zo heeft de opdrachtnemer recht op betaling van het loon.

Als partijen zijn overeengekomen dat het loon wordt betaald per tijdseenheid (bijvoorbeeld per uur) of per werkzaamheid, dan heeft de opdrachtnemer recht op periodieke betaling van de uren die hij heeft gewerkt of de werkzaamheden die hij heeft verricht. Het loon dat na tussentijdse opzegging nog niet is betaald, dient alsnog te worden betaald aan de opdrachtnemer.

Als de overeenkomst eindigt voordat de einddatum is bereikt of het afgesproken einddoel is behaald, dan heeft de opdrachtnemer recht op een ‘redelijk’ loon. Dit volgt uit artikel 7:411 lid 1 BW. Daarbij dient volgens de rechter te worden gekeken naar de aard van de opdracht, de omvang van de werkzaamheden die zijn verricht en van hetgeen in de algemene zin gebruikelijk is.[1] De opdrachtnemer heeft slechts recht op betaling van het volledige loon als het aan de opdrachtgever is toe te rekenen dat de overeenkomst is geëindigd en dit redelijk is. Een voorbeeld waarbij betaling van het volledige loon redelijk is het geval waarbij de opdrachtgever van een trainingsacteur de overeenkomst één dag voor de personeelstraining opzegt, terwijl de trainingsacteur al uren aan voorbereiding heeft besteedt. De acteur heeft alle andere opdrachten voor die dag afgewezen, dus de kans op een andere opdracht voor die dag is klein. Uit artikel 7:411 lid 2 BW volgt dat de besparingen die de opdrachtnemer door de vroegtijdige beëindiging geniet in mindering worden gebracht op het loon.

Betaling schadevergoeding door opdrachtgever

Daarnaast bestaat de kans voor een professionele opdrachtgever dat hij schadevergoeding dient te betalen bij tussentijdse opzegging. Dit kan het geval zijn als vroegtijdige opzegging zeer nadelige gevolgen heeft voor de opdrachtnemer. De rechter zal moeten beoordelen of er een plicht tot betaling van schadevergoeding bestaat voor de opdrachtgever.

De eventuele verplichting tot het betalen schadevergoeding bestaat niet voor particuliere opdrachtgevers. Partijen kunnen hierover geen andere afspraken maken. Die verplichting kan dus nooit bestaan voor particuliere opdrachtgevers.

Conclusie

Opdrachtgevers en opdrachtnemers weten vaak niet dat een overeenkomst van opdracht te allen tijde kan worden opgezegd door de opdrachtgevers. De opdrachtnemer kan daarom voor een verrassing komen te staan, maar een plicht tot doorbetaling van (een deel van) het loon door de opdrachtgever blijft bestaan. Daarnaast kan een professionele opdrachtgever ook de plicht hebben om schadevergoeding te betalen aan de opdrachtnemer.

[1] Rb. Amsterdam 28 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:5014.