Nalatigheid verhuurder/woningbouwvereniging bij gebrek

Over het algemeen is de huurder verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud van zijn/haar huurwoning. Echter is voor enkele onderhoudsproblemen de verhuurder/woningbouwvereniging verantwoordelijk, bijvoorbeeld voor lekkages en achterstallige onderhoud.

Op grond van artikel 7:206 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is de verhuurder verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen. Deze hoofdregel kent enkele uitzonderingen als het verhelpen van de gebreken onmogelijk is of uitgaven vereist die redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen. Daarnaast draait de huurder op voor de herstelkosten van de door hem veroorzaakte schade. De huurder kan op grond van artikel 7:207 BW in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van een gebrek een daaraan evenredige vermindering van de huurprijs vorderen.

De huurder zal het gebrek na ontdekking zo snel mogelijk moeten melden bij de verhuurder/woningbouwvereniging. Het is dan aan de verhuurder het gebrek te verhelpen. Maar wat als de verhuurder/woningbouwverenging hier nalatig in is?

Dan kunt u de verhuurder/woningbouwvereniging in gebreke stellen. U stelt de verhuurder/woningbouwvereniging in gebreke doormiddel van een aangetekende brief. Hierin vermeld een beschrijving van het gebrek en een redelijk termijn waarbinnen het gebrek moet zijn hersteld ex art. 6:82 BW.

Dit kan in de vorm van een aangetekende brief waarin een beschrijving van het gebrek staat en een redelijke termijn waarbinnen het gebrek moet zijn hersteld ex art. 6:82 BW.)H et verzuim zal intreden wanneer nakoming binnen de termijn uitblijft.

 

U kunt als huurder verschillende stappen ondernemen als een dergelijke situatie zich voor doet.  Ten eerste kunt u het gebrek zelf, of laten, herstellen en de verhuurder/woningbouwvereniging aansprakelijk stellen voor de gemaakte kosten ex art. 6:206 lid 3 BW. Tevens kunt u op grond van artikel 7:208 BW de gevolgen van het niet herstellen van het gebrek, de gevolgschade, de verhuurder/woningbouwvereniging tot vergoeding hiervan verplichten. Daarnaast kunt u als huurder bij de Huurcommissie een verzoek tot verlaging van de huurprijs indienen. Echter kan de Huurcommissie de verhuurder/woningbouwvereniging niet dwingen het gebrek te verhelpen. Tot slot kan de rechter de verhuurder/woningbouwvereniging dwingen om na te komen. Dit kan op verschillende manieren:

  • Verplichten tot het verhelpen van het gebrek. Als de verhuurder/woningbouwvereniging in gebreke blijft, kan de rechter een dwangsom opleggen.
  • U kunt u door de rechter machtigen om de werkzaamheden te laten verrichten. Deze kosten kunnen dan worden verhaald op de verhuur/woningbouwvereniging.
  • Vorderen van vermindering van de huurprijs.

 

Er zijn voldoende mogelijkheden om als huurder de verhuurder/woningbouwvereniging te verplichten een gebrek te verhelpen en bijkomende kosten op hen te verhalen. Probeer altijd eerst onderling een dergelijk probleem op te lossen zodat oplopende kosten van bijvoorbeeld de bijkomst van de rechter vermeden kunnen worden.