Ontslag zieke werknemer

De vraag of een zieke werknemer tijdens ziekte kan worden ontslagen, is een vraag die nog al eens wordt voorgelegd. Hoe zit het ook al weer? De belangrijkste hoofdlijnen luiden als volgt.

Ontslag vanwege ziekte is niet mogelijk gedurende de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid. Gedurende deze periode wordt de werknemer beschermd (op grond van een opzegverbod) en is de werkgever verplicht het loon door te betalen. Na twee jaar ziekte kan toestemming worden gevraagd aan UWV. Dan wordt onder andere bekeken of er binnen 26 weken herstel valt te verwachten en/of de werknemer herplaatst kan worden in een ander functie.

Ontslag tijdens ziekte is echter wel mogelijk, indien de reden voor ontslag niets van doen heeft met de ziekte. In een dergelijke geval moet de gang naar de rechter worden gemaakt – door middel van de indiening van een ontbindingsverzoek – , waarbij rekening moet worden gehouden dat deze zich terughoudend zal opstellen.

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 is een ontslag vanwege een reorganisatie gedurende de eerste twee jaar van ziekte niet meer mogelijk. De zieke werknemer is tegen deze ontslaggrond beschermd, met dien verstande dat hierop weer een uitzondering bestaat: een ontslag tijdens ziekte bij een algehele bedrijfssluiting behoort nog wel tot de mogelijkheden. Ook kan de werknemer die tijdens zijn ziekte herhaaldelijk de in acht te nemen re-integratieverplichtingen aan zijn laars lapt, voor ontslag worden voorgedragen, in het bijzonder indien het opschorten of het staken van de loondoorbetaling niet het gewenste effect heeft gehad.