Stuiting van verjaring bij een vof

Als een schuldeiser een vordering heeft op een schuldenaar dan kan hij niet te lang stil zitten.  De schuldeiser loopt anders het risico dat zijn vordering verjaart. In de wet is bepaalt dat een rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart na vijf jaar verloopt na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. In ieder geval verjaart de vordering twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. De verjaring kan echter worden gestuit. De verjaringstermijn begint dan opnieuw te lopen. Stuiting vind plaatst door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.

Als de schuldenaar een vof betreft dan kan een schuldeiser zijn vordering zowel geldend maken tegen de vof, als tegen iedere vennoot afzonderlijk. Als de vof wordt aangesproken is de vordering verhaalbaar op het afgescheiden vermogen van de vof.  Bij de vennoten kan het privé vermogen van de vennoten worden aangesproken. Een schuldeiser heeft in deze situatie dus twee verschillende vorderingen die ieder een eigen verjaringstermijn kennen. Beide vorderingen moet in beginsel dus ook afzonderlijk gestuit worden. In het arrest van de Hoge Raad van 17 juli 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1315) was de vraag aan de orde of de stuitingsbrief die aan de vof was gestuurd tevens de verjaring van de vordering op de individuele vennoten had gestuit.

In deze zaak ging het om een vordering tot vergoeding van schade. De verjaringstermijn is dan dus 5 jaar. Bij de beantwoording van de vraag of een schriftelijke mededeling als een stuiting kan worden opgevat, moet niet alleen worden gelet op de tekst van de mededeling maar ook worden gekeken naar de context en andere omstandigheden van het geval. Hierbij moet dus weer de haviltexmaatstaf worden aangehouden. Het komt er dus op aan of de mededeling een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar inhoudt dat hij rekening moet houden met de mogelijkheid dat de vordering nog geldend zal worden gemaakt.

In haar arrest overweegt de Hoge Raad dat verklaringen die gericht zijn aan de vof, feitelijk gericht zijn tot de gezamenlijke vennoten. Een verklaring bereikt de vof doordat die verklaring wordt ontvangen op het kantoor van de vennootschap, dan wel door een van de vertegenwoordigingsbevoegde vennoten. Hiermee wordt de verklaring geacht ieder van de vennoten te hebben bereikt, aldus de Hoge Raad. Het uitgangspunt moet daarom zijn dat de stuitingsverklaring tegens zowel de vof als tegen de vennoten werkt. Een stuitingsverklaring gericht aan de vof moet in beginsel dus worden uitgelegd dat deze ook als stuitingsverklaring is bedoeld met betrekking tot de vorderingen op de individuele vennoten. In het algemeen is er immers geen reden om aan te nemen dat een schuldeiser van de vof die door een aan de vof gerichte stuitingsverklaring zijn vordering op de vof handhaaft, daarmee niet tevens zijn daarmee samenlopende vorderingen op de individuele vennoten zou willen handhaven. De individuele vennoten zullen een tot de vof gerichte en door de vof ontvangen stuitingsverklaring in het algemeen dan ook zo moeten begrijpen dat deze mede ziet op de met de vordering op de vof samenlopende vorderingen jegens ieder van hen persoonlijk. Voor een andere uitleg van die verklaring is slechts plaats op grond van bijzondere omstandigheden. Daarbij valt te denken aan het geval dat de stuitingsverklaring uitdrukkelijk is beperkt tot de vordering op de gezamenlijke vennoten of tot vorderingen op bepaalde vennoten.

In principe kan dus worden volstaan met een stuitingsverklaring gericht aan de vof. De individuele vennoten niet afzonderlijk te worden aangeschreven om de verjaring te stuiten. Toch kan het handig zijn om ook de individuele vennoten aan te schrijven. Op deze manier kan discussie omtrent de uitleg van de verklaring worden voorkomen.

Vraag u zich af of een vordering is verjaard of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een brief om de verjaring te stuiten? Neem kan contact op met een van de specialisten van TEAM Advocaten.