Terugbrengen schuldenlast

Als een schuldenaar zijn schuldenlast moet terugbrengen om erger te voorkomen, is het de moeite waard om te onderzoeken of er geen regeling, een akkoord, met de gezamenlijke crediteuren kan worden bereikt.

Een akkoord kan inhouden dat alle crediteuren hetzelfde percentage van hun vordering ontvangen tegen finale kwijting.

Er bestaan ook andere vormen van een akkoord. Denk bijvoorbeeld aan: kleine vorderingen worden geheel betaald, grote vorderingen voor 25%. Of de omzetting van vorderingen in aandelen. Maatwerk, toegesneden op de cash-flow van de onderneming, is mogelijk.

 Openheid en vertrouwen

Voor een succesvol akkoord is het heel belangrijk dat de schuldenaar openheid van zaken geeft. Transparantie is de basis voor vertrouwen. Openheid van zaken betreft niet alleen de huidige financiële situatie, maar ook het verleden (de oorzaken van de problemen) en de toekomst (een solide oplossing met mogelijk nieuwe opdrachten).

Met openheid van zaken laat de schuldenaar zien dat hij te goeder trouw is en oog heeft voor de belangen van alle belanghebbenden (crediteuren, werknemers, afnemers en leveranciers).

Als de schuldenaar uit op een snelle winst, dan kan hij van een koude kermis thuiskomen.

Instemming crediteur vereist

In principe staat het een crediteur vrij in te stemmen met een akkoord of niet. Zijn recht kan hem niet zomaar ontnomen worden omdat dat de debiteur beter uitkomt. Maar er zijn grenzen: een crediteur kan ook misbruik maken van zijn recht.

 Onredelijke crediteur

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een akkoord met de crediteuren praktisch rond is, maar dat een of enkele crediteuren hun instemming weigeren. Zij drijven de zaak op de spits in de hoop een hogere uitkering op hun vordering te krijgen.

Daarmee kan het hele akkoord in gevaar komen met een faillissement en waardevernietiging bij de onderneming als gevolg.

 Gedwongen aanvaarding van een akkoord

Er bestaan mogelijkheden om een crediteur die zich onredelijk opstelt tegenover een aangeboden akkoord te dwingen tot meewerking.

Onredelijk kan de opstelling zijn als daardoor het hele akkoord mislukt,  én in de vervolgens onvermijdelijke insolventieprocedure (faillissement of wettelijke schuldsaneringsregeling) de halsstarrige crediteur minder krijgt dan als het akkoord zou zijn aangenomen.

Natuurlijk persoon

De Faillissementswet biedt de mogelijkheid van een dwangakkoord al voor een natuurlijk persoon die een eenmanszaak of vennootschap onder firma drijft en door het aanbieden van het akkoord een wettelijke schuldsaneringsregeling kan vermijden.

Rechtspersoon

Nu al kan een rechtspersoon een dwangakkoord tot stand brengen via een insolventieprocedure. Dat hoeft niet lang te duren via een surseance van betaling kan de zaak binnen drie maanden geregeld zijn. De route via een faillissement duurt langer.

Nadeel van deze routes is dat via het Centraal Insolventieregister bekend wordt dat een insolventieprocedure is uitgesproken. Dit betekent onrust in de markt, bij leveranciers en werknemers. Verder zal de bewindvoerder of de curator kosten in rekening brengen.

 Nieuwe wetgeving in aantocht

Op 5 juli 2019 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer wordt het ook voor een rechtspersoon mogelijk om buiten het kader van een insolventieprocedure een dwangakkoord aan te bieden.

Het concept-akkoord moet eerst worden beoordeeld door een deskundige. Na de stemming over het akkoord door de crediteuren, moet het akkoord nog worden bekrachtigd door de rechter-commissaris.

De wet biedt ruimte om vorderingen te verdelen in klassen, bijvoorbeeld (in vier klassen), de vorderingen van werknemers, handelscrediteuren, bank en belastingdienst.

Gelet op de brede steun voor ideeën die de reorganisatie van een onderneming ondersteunen, hoeft het niet lang te duren voordat dit voorstel kracht van wet krijgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Slotopmerking

Voor eenmanszaken en vennootschappen onder firma zijn er wettelijke mogelijkheden voor een dwangakkoord zonder eerst een insolventieprocedure te hoeven starten.

Voor rechtspersonen is wetgeving nabij. Een goed voorbereide reorganisatie van een debiteur die te goeder trouw zijn onderneming wil organiseren zijn er altijd mogelijkheden.