Tijdelijke huurovereenkomst

De Rechtbank Noord Nederland heeft op 9 december 2018 vonnis gewezen over de beëindiging van een tijdelijke huurovereenkomst. De verhuurder had in dit geval de huur 9 dagen te vroeg aangezegd ten gevolge de Rechtbank oordeelde dat de huurovereenkomst daardoor niet eindigde maar doorliep voor onbepaalde tijd (vindplaats: ECLI:NL:RBNNE:2018:5073).

ALGEMEEN:

Per 1 juli 2016 is het huurrecht aangaande de mogelijkheden van tijdelijke verhuur gewijzigd. Het is per 1 juli 2016 mogelijk om een woonruimte tijdelijk te verhuren voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaren (zelfstandige woonruimte) of maximaal 5 jaren (onzelfstandige woonruimte).

Het bijzondere van deze tijdelijke huurovereenkomst is dat deze eindigt door het verstrijken van de overeengekomen bepaalde tijd. De huurder heeft dus op dit punt geen huurbescherming. Echter, anders dan bij een normale huurovereenkomst is een opzegging gegrond op een geldige reden voor  opzegging  niet vereist voor beëindiging van deze tijdelijke huurovereenkomsten. Wel moet de verhuurder aan de huurder laten weten dit via een zgn aanzegging (dit is geen opzegging) dat de huurovereenkomst daadwerkelijk eindigt. Deze schriftelijke kennisgeving (aanzegging) moet worden gedaan in de periode van maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand voor het einde van de huurovereenkomst alsook moet dit schriftelijk geschieden. Indien deze schriftelijke kennisgeving de huurder niet tijdig bereikt (en verhuurder dit niet kan aantonen) dan loopt de huurovereenkomst door voor onbepaalde tijd. Alsdan heeft de huurder volledige en dwingend rechtelijke huurbescherming.

TOELICHTING:

Uit de jurisprudentie volgt dat de termijn van aanzegging, hiervoor aangegeven, strikt wordt toegepast. De wetgever heeft uitdrukkelijk bepaald dat de rechter in beginsel geen mogelijkheid tot herstel kan en mag bieden wanneer de verhuurder zich niet houdt aan de termijn van maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand. Desondanks wordt niet uitgesloten dat een rechter bij een te vroege aanzegging (dus langer dan 3 maanden voorafgaand aan het einde van de huurovereenkomst) toch bepaalt dat de huurovereenkomst eindigt aangezien de belangen van huurder hierdoor niet worden geschaad (dat moet natuurlijk wel casuïstisch worden getoetst).

Tot slot: uit de jurisprudentie volgt evident dat de verhuurder er groot belang bij heeft om de aanzegging van het einde van een tijdelijke huurovereenkomst zorgvuldig, niet eerder dan 3 maanden maar 1 maand voor het verstrijken van bepaalde tijd deugdelijk te agenderen en hier uitvoering aan te geven.

VRAGEN:

Heeft u vragen over het sluiten van een huurovereenkomst waaronder de mogelijkheden voor het sluiten van een tijdelijke huurovereenkomst, dan kunt u contact opnemen met één van onze huurrechtadvocaten van TEAM advocaten.

U kunt ons ook uw vraag per email toezenden door gebruik te maken van deze button: uw vraag. Wij doen ons best daarop binnen korte tijd te reageren.

Kantoor Utrecht:

Stadion Galgenwaard

Herculesplein 213, Utrecht

Tel. 030-2523520

Fax: 030-2512741

Email: info@teamadvocaten.nl

Postadres ’s-Hertogenbosch

Postbus 3009, 5203 DA ’s-Hertogenbosch

Bezoekadres ‘-Hertogenbosch:

Victorialaan 15, ’s-Hertogenbosch

info@teamadvocaten.nl