U bent onterfd, wat nu?

In Nederland bestaan er twee manieren waarop men kan erven, namelijk op grond van een testament of uit hoofde van de wet. In een testament kan iemand, of meerdere mensen, worden benoemd tot erfgenaam. Daarnaast is het ook mogelijk om in een testament iemand, of meerdere mensen, te onterven. Iemand die is onterfd, deelt niet mee in de erfenis. Onterven kan echter alleen, indien die persoon op grond van de wet erfgenaam is. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de partner of kinderen.

Ingeval u bent onterfd als partner of kind, brengt dit nog niet met zich mee dat u met betrekking tot de erfenis nergens aanspraak op heeft of kan hebben. In het navolgende zal dit nader worden toegelicht.

Onterfd als kind

Op grond van de wet hebben kinderen altijd recht op een deel van de nalatenschap van hun ouders. Dit deel wordt ook wel het kindsdeel of de legitieme portie genoemd. De legitieme portie van een onterfd kind bedraagt de helft van het bedrag waar het kind recht op zou hebben gehad als het kind op de grond van de wet van zijn of haar ouder zou erven. Stel er zijn vier erfgenamen: een echtgenoot en drie kinderen. Ieder van hen zou volgens de wet voor een gelijk deel erven, namelijk ieder voor 1/4e deel. Indien één van de kinderen is onterfd, dan heeft het kind aanspraak op de helft van dit 1/4e deel, namelijk 1/8e deel van de legitimaire massa.

Onterfd als partner

Als onterfde partner kunt u geen aanspraak maken op de legitieme portie, geld of bezit. Een onterfde partner heeft echter wel andere rechten, zoals het recht om in bepaalde omstandigheden in het huis te blijven wonen en de meubelen te gebruiken. Daarnaast kan de partner soms ook recht hebben op bijvoorbeeld de rente van de bankrekening.

Wat kunt u doen?

Als u als kind bent onterfd door uw vader of moeder, dan kunt u uw legitieme portie bij de erfgenamen (volgens het testament) opeisen. Op grond van de wet dient u dit op verzoek van de erfgenamen binnen een redelijke termijn te doen, en in ieder geval binnen vijf jaar na het overlijden van uw vader of moeder. Als u dit niet doet vervalt uw recht op (berekening en uitkering van) de legitieme portie. De legitieme portie is altijd een geldbedrag en wordt berekend aan de hand van de boedelbeschrijving en de berekening van de legitimaire massa. Wanneer uit de berekening een geldbedrag volgt waar u als onterfd kind recht op heeft, dan kan uw legitieme portie worden uitgekeerd. Indien de andere ouder, die tevens erfgenaam is, nog leeft, dan verkrijgt u een vordering op hem of haar. Ingeval u met de erfgenamen geen overeenstemming kunt bereiken over de hoogte van de legitieme portie, dan kan de rechter worden verzocht om de legitieme portie vast te stellen en de erfgenamen te veroordelen om dit bedrag aan u uit te betalen.

Het is ook mogelijk om als onterfd kind te berusten in de onterving en geen aanspraak te maken op de legitieme portie. In dat geval erven de kinderen van het onterfde kind de legitieme portie. Dit is alleen niet zo wanneer de overledene in het testament niet alleen zijn of haar kinderen heeft onterfd, maar ook de kinderen van zijn of haar kind. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met TEAM Advocaten.