Uitvoerbaar bij voorraad verklaren van uitspraken

De meeste uitspraken/vonnissen worden door de rechtsprekende instantie uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Een partij die een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beslissing heeft gekregen is in beginsel bevoegd deze te executeren, ook indien tegen die beslissing een rechtsmiddel (bij voorbeeld hoger beroep) wordt ingesteld. Bij de beoordeling van de vraag of die executie in kort-geding op straffe van verbeurte van een dwangsommen kan worden afgedwongen indien de veroordeelde hangende het door hem ingestelde hoger beroep weigert de voor die executie noodzakelijke medewerking te verlenen, gelden de volgende maatstaven.

De rechter dient de belangen van partijen af te wegen in het licht van de omstandigheden van het geval. De kans van slagen van het hoger beroep dient daarbij in de regel buiten beschouwing te blijven. De eiser dient er belang bij te hebben om de door hem verkregen veroordeling direct ten uitvoer te leggen. Nagegaan dient te worden of het belang van de gedaagde bij behoud van de bestaande toestand tot op het hoger beroep is beslist, zwaarder weegt. Dit kan het geval zijn als het bestreden vonnis klaarblijkelijk berust op een juridische of feitelijke misslag danwel indien na het bestreden vonnis feiten of omstandigheden zijn voorgevallen of aan het licht gekomen zijn die kunnen rechtvaardigen dat van die eerdere beslissing wordt afgeweken of  indien de tenuitvoerlegging op grond van na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard. Hierbij geldt dat in het kader van een kort geding slechts marginaal kan worden getoetst of daarvan wel of niet sprake is omdat er geen sprake mag zijn van een verkapt hoger beroep.

Kortom, er geldt een terughoudende toets om een uitvoerbaar bij voorraad verklaring van een uitspraak en daarmee de executie van de titel te voorkomen. In eerste aanleg dient dan ook überhaupt specifiek verweer te worden gevoerd tegen de gevorderde uitvoerbaar bij voorraad verklaring, dit vanzelfsprekend indien mogelijk. Hierbij dient de Rechter te worden gewezen op eventueel restitutie risico indien de uitspraak zal worden geëxecuteerd door eiser. Hierbij kan worden benadrukt dat in ieder geval van een toewijzend vonnis, zijnde een uitvoerbaar bij voorraad verklaring door de executant zekerheid worden gesteld jegens de geëxecuteerde dit op de voet van artikel 233 lid 3 Rv.

Heeft u vragen over de executie van vonnissen; het voorkomen hiervan en/of welke mogelijkheden u ten dienste staan om een vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, belt u dan met een van onze procesrechtadvocaten van Team Advocaten.

U kunt ons ook uw vraag per e-mail toezenden door gebruik te maken van deze button: uw vraag. Wij doen ons best daarop binnen korte tijd te reageren.

 

Kantoor Utrecht

Stadion Galgenwaard

Herculesplein 213, Utrecht

030-252 3520