Wanneer kunt u gebruik maken van uw opschortingsrecht?

Het opschorten van een verbintenis betekent dat u wacht met voldoen aan een contractuele verplichting, totdat uw wederpartij haar verplichting is nagekomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie dat een leverancier van u verlangt om een factuur voor een levering van zaken te voldoen, terwijl u nog niet alle bestelde zaken geleverd heeft gekregen. Door in dat geval uw betaling van de factuur op te schorten, voorkomt u dat het betaalde bedrag moet terugvorderen als achteraf zou blijken dat uw wederpartij tekortschiet in haar verplichting om de zaken te leveren.

Voor een succesvol beroep op opschorting zijn er een drietal wettelijke vereisten. Ten eerste moet een opeisbare vordering op uw wederpartij hebben. Voor de opeisbaar van een vordering is voldoende dat de wederpartij een verplichting jegens u heeft. Er hoeft dus nog geen sprake te zijn van een tekortkoming. Ten tweede moet er voldoende samenhang zijn tussen uw vordering en de verbintenis van de wederpartij. Voldoende samenhang is bijvoorbeeld aanwezig als de verplichtingen over en weer uit dezelfde overeenkomst voortvloeien. Ten slotte moet de opschorting proportioneel zijn. Dit betekent in het hiervoor aangehaalde voorbeeld dat u niet het volledige factuurbedrag mag opschorten als er al een groot deel van de bestelling is geleverd. U mag dan alleen de betaling van de nog niet geleverde zaken opschorten.

Een misverstand over opschorting is dat daarvoor verzuim is vereist. Dat is niet het geval. U kunt daarom al opschorten voordat u een ingebrekestelling naar de wederpartij heeft verzonden. Wel is het van belang dat u de wederpartij schriftelijk informeert over de opschorting. Dit werkt bovendien als stok achter de deur, omdat de wederpartij dan weet dat zij eerst haar verplichting moet nakomen, alvorens u dat zal doen.

Het recht om op te schorten kan contractueel worden beperkt of uitgesloten, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden. Het is dan ook van belang om daar goed op te letten. Indien achteraf blijkt dat u ten onrechte een beroep op opschorting heeft gedaan, kan dit grote gevolgen hebben. U bent dan namelijk van rechtswege in verzuim komen te verkeren. Het is daarom van belang dat u, alvorens u een beroep doet op opschorting, daarover eerst juridisch advies inwint.