Wat betekent de VvE voor u als appartementseigenaar

Bij de koop van een appartement wordt de eigenaar automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Dit is voor velen waarschijnlijk een bekend begrip, maar wat de Vereniging precies doet is vaak nog onduidelijk. In dit artikel leggen wij uit wat het appartementsrecht inhoudt, hoe de VvE functioneert en wat dit voor u als eigenaar van een appartement betekent.

Appartementsrecht

Wanneer een (flat)gebouw wordt gesplitst in meerdere appartementen, ontstaan diverse appartementsrechten. Het eigendomsrecht van het gehele gebouw gaat teniet en splitst op in appartementsrechten. Een appartementsrecht bestaat enerzijds uit het privé-eigendom van het gebouw, namelijk het individuele appartement. Anderzijds beslaat het appartementsrecht het gebruiksrecht van de gezamenlijke gedeelten van het gebouw zoals de hal, de lift en de gemeenschappelijke tuin. Het appartementsrecht is als geheel zelfstandig overdraagbaar en kan dus worden verkocht.

Bij de splitsing van het gebouw in appartementsrechten ontstaat van rechtswege een VvE. De wet stelt hieraan een formele eis, namelijk dat in de splitsingsakte eveneens de akte van oprichting en de statuten van de VvE zijn opgenomen.

VvE

De VvE heeft als doel het onderhouden van het pand. Ter financiering van het klein onderhoud draagt iedere eigenaar maandelijks een bepaald bedrag af. Wat betreft het groot onderhoud, is het sinds 2018 verplicht een minimumbedrag ter hoogte van 0,5 % van de herbouwwaarde op te nemen in het reservefonds. Ten behoeve van de functionaliteit van de VvE kent de vereniging een aantal organen, welke zijn opgenomen in de splitsingsakte. Zo worden de eigenaren geacht te stemmen over besluiten in de Vergadering van Eigenaars (de Vergadering), waarbij alle eigenaren het recht hebben aanwezig te zijn. Zowel de besluitvorming binnen de Vergadering als de inhoud van het besluit dienen rechtsgeldig te zijn.

Wanneer hiervan geen sprake is, kan een besluit nietig of vernietigbaar zijn. Wanneer het besluit in strijd is met de splitsingsakte of met de wet, is sprake van een nietig besluit en wordt het geacht nooit te hebben bestaan. Een vernietigbaar besluit dient daarentegen vernietigd te worden door de rechter. De wet noemt drie gronden voor de vernietigbaarheid van een besluit. Ten eerste is een besluit vernietigbaar wanneer deze is genomen in strijd met de wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen. Ten tweede geldt vernietigbaarheid wanneer het besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Tot slot noemt de wet dat een besluit vernietigbaar is wanneer deze in strijd is met het reglement. De (rechtsgeldig) genomen besluiten dienen door het bestuur uitgevoerd te worden. Daarnaast stelt het bestuur de jaarrekening op, welke wordt gecontroleerd door de kascommissie. Bovendien kunnen per project of specifieke opdracht commissies worden toegevoegd aan de structuur, zoals bijvoorbeeld een commissie die zorg draagt voor het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin. Een dergelijk besluit tot toevoeging van een commissie wordt genomen in de Vergadering.

Wat houdt dit in voor de eigenaar?

Als appartementseigenaar heeft u het recht om de Vergadering bij te wonen en te stemmen over de te nemen besluiten.  De (overige) rechten en plichten van u als eigenaar verschillen per VvE en zijn opgenomen in het splitsingsreglement en de splitsingsakte.