Wat kunt u als schuldeiser doen tegen turboliquidatie van uw schuldenaar?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een rechtspersoon door een besluit van de algemene vergadering of het bestuur van die rechtspersoon wordt ontbonden, omdat er beweerdelijk geen baten meer aanwezig zijn. De schuldenaar gaat in dat geval niet failliet, maar houdt direct op te bestaan, waardoor er geen vereffening plaatsvindt. Dit kan tot gevolg hebben dat uw vordering niet meer wordt betaald en u ook niet heeft kunnen controleren of er daadwerkelijk geen baten meer aanwezig zijn. De vraag rijst dan of u hiertegen als schuldeiser iets kan doen. Het antwoord daarop luidt bevestigend.

Indien u vermoedt dat in de rechtspersoon nog baten aanwezig zijn, kunt u de bestuurder van de ontbonden rechtspersoon eerst verzoeken om een accountantsverklaring te overleggen, waaruit blijkt dat er daadwerkelijk geen baten meer aanwezig zijn. Indien een dergelijke verklaring niet wordt overgelegd, is het aannemelijk dat er tot op zekere hoogte nog wel baten aanwezig zijn en kunt u de rechtbank verzoeken om de vereffening te heropenen. U kunt dit ook doen als u vermoedt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur binnen de ontbonden rechtspersoon.

De rechtbank zal het verzoek toewijzen, indien summierlijk blijkt dat er nog baten in de vennootschap aanwezig zijn en er één of meerdere schuldeisers zijn. Op verzoek kan er door de rechtbank een vereffenaar worden benoemd. Die vereffenaar zal onderzoeken of er nog baten in de rechtspersoon aanwezig zijn, maar ook of er is sprake was van onbehoorlijk bestuur. Dit kan er toe leiden dat u uw schuldenaar alsnog bereid is om uw vordering of een deel daarvan te betalen. Ook kan het zijn dat de rechtspersoon door de rechtbank alsnog failliet wordt verklaard, in welk geval u zich met uw vordering tot de curator kunt wenden. De curator zal eveneens onderzoeken of er nog baten aanwezig zijn en of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Mocht blijken dat er nog baten in de rechtspersoon aanwezig waren, kunt u de bestuurder(s) aanspreken op grond van onrechtmatige daad.

Onder omstandigheden is het ook mogelijk om de bestuurder van een ontbonden rechtspersoon rechtstreeks aan te spreken op grond van onrechtmatige daad. In dat geval dient u aan te tonen dat de bestuurder een ernstig persoonlijk verwijt valt te maken. Dat is over het algemeen een zware bewijslast. Het ligt daarom meer voor de hand om een verzoek tot heropening van de vereffening bij de rechtbank in te dienen.