Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature

Schadevergoeding inbreuk auteursrecht

Schadevergoeding als gevolg van het inbreuk maken op het auteursrecht

In de Europese Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG) is in artikel 13 lid 1, tweede alinea, sub b, bepaald dat de rechter de schadevergoeding kan vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen zoals ten minste het bedrag aan royalty’s of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht te gebruiken. Dat is per 1 mei 2007 ook zo in de Auteurswet opgenomen (artikel 27).

Bij deze meest gerede wijze van schadebegroting staat niet zozeer de hoogte van het bedrag van de feitelijke schade ter discussie, als wel de vraag wat een gangbaar tarief is dat de maker hanteert voor openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk. (bron: www.rechtspraak.nl)

Deel dit verhaal:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op