JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Consumentenrecht – klachtplicht

Klachtplicht. Artikel 7:23 lid 1 BW bepaalt dat een koper zich er niet meer op kan beroepen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.

De Hoge Raad heeft in het arrest van 23 november 2007 (NJ 2008/552) geoordeeld dat de klachtplicht voor iedere rechtsvordering en elk verweer van de schuldeiser geldt dat is gegrond op een gebrek in de prestatie, dus niet alleen voor een actie wegens een tekortkoming in de nakoming, maar ook voor een (op het gebrek gebaseerde) actie uit onrechtmatige daad, kan dit arrest [gedaagde] niet baten, Wel dienen partijen jegens elkaar in een verhouding van schuldeiser en schuldenaar te staan.

Consumentenkoop

Voor een consumentenkoop is in het kader van artikel 5 lid 2 Richtlijn/99/44/EG bepaald dat klagen binnen een termijn van twee maanden tijdig is. De onderhavige overeenkomst is gesloten door een aannemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een opdrachtgever natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De consument dient in beginsel te bewijzen dat hij tijdig, te weten binnen twee maanden nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt, de verkoper daarvan in kennis heeft gesteld

In artikel 7:45 BW is bepaald wat wordt verstaan onder een consumentenkoop. Dit artikel luidt als volgt.

1. In deze titel wordt verstaan onder “consumentenkoop”: de koop met betrekking tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder begrepen, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Wordt de zaak verkocht door een gevolmachtigde die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan wordt de koop aangemerkt als een consumentenkoop, tenzij de koper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst weet dat de volmachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3. De vorige leden zijn niet van toepassing indien de overeenkomst door leidingen naar de verbruiker aangevoerd water betreft.

4. Indien de te leveren roerende zaak nog tot stand moet worden gebracht en de overeenkomst krachtens welke deze zaak moet worden geleverd voldoet aan de omschrijving van artikel 750, dan wordt de overeenkomst mede als een consumentenkoop aangemerkt indien de overeenkomst wordt gesloten door een aannemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De bepalingen van deze titel en die van afdeling 1 van titel 12 zijn naast elkaar van toepassing. In geval van strijd zijn de bepalingen van deze titel van toepassing.

Contact met ATM Advocaten:

Hebt u omtrent de klachtplicht en/of consumentenkoop verdere vragen of behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

 

 

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen