Franchise advocaat

Franchise advocaat. Schending van een franchiseovereenkomst door betrokkenheid bij eenzelfde bedrijf. Onrechtmatig handelen door slaafse nabootsing van een website en een bedrijfsplan van de franchisegever. Kort geding.

Mocht u omtrent franchise juridische vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze franchise advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

U I T S P R A A K

vonnis
RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 85654 / KG ZA 07-353

Vonnis in kort geding van 9 januari 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ABC FRANCHISE FRANCHISE B.V.,
gevestigd te Amersfoort,
eiseres,
advocaat mr. X,

tegen

1. [gedaagde sub 1], h.o.d.n. AAA LEEUWARDEN,
wonende te Leeuwarden,
gedaagde sub 1,
procureur mr. Y,

2. [gedaagde sub 2], h.o.d.n. JUNGLE CITY SPEELTUINEN,
wonende te Leeuwarden,
gedaagde sub 2,
procureur mr. Y,

3. [gedaagde sub 3a] en [gedaagde sub 3b], h.o.d.n. JUNGLE CITY SPEELTUINEN,
wonende te Gävle (Zweden),
gedaagden sub 3,
procureur mr. Z.

Partijen zullen hierna ook achtereenvolgens ABC Franchise, [gedaagde sub 1]., [gedaagde sub 2]. en [gedaagden sub 3] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
– de dagvaarding
– de mondelinge behandeling
– de pleitnota van ABC Franchise
– de pleitnota van [gedaagde sub 1].
– de pleitnota van [gedaagde sub 2].
– de pleitnota van [gedaagden sub 3].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. ABC Franchise exploiteert een franchise formule voor binnenspeeltuinen voor kinderen.

2.2. ABC Franchise en [gedaagde sub 1]. hebben een franchise overeenkomst en een exploitatie overeenkomst gesloten op grond waarvan [gedaagde sub 1]. een binnenspeeltuin voor kinderen exploiteert onder de naam ABC Franchise Leeuwarden. ABC Franchise heeft deze overeenkomsten met [gedaagde sub 1]. buitengerechtelijk ontbonden per 16 januari 2008.

2.3. [gedaagde sub 2]. exploiteert sedert november 2006 een franchise formule voor een binnenspeeltuin voor kinderen onder de naam Jungle City.

2.4. In Gävle (Zweden) wordt onder de naam “Jungle City Lekland” een binnenspeeluin voor kinderen gedreven door de rechtspersoon naar Zweeds recht “Jungle City inomhuslekland i Gävle AB” (hierna te noemen: Jungle City AB). [gedaagden sub 3] zijn beleidsbepalers van de binnenspeeltuin die in die vennootschap wordt geëxploiteerd.

3. Het geschil

3.1. ABC Franchise vordert, na vermindering van eis, samengevat – dat bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
(a) [gedaagde sub 1]. en [gedaagde sub 2]. wordt geboden alle activiteiten van Jungle City en van soortgelijke concepten/ondernemingen te beëindigen en beëindigd te houden, behoudens de activiteiten van ABC Franchise Leeuwarden voor zolang de franchise overeenkomst met [gedaagde sub 1]. voortduurt, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
(b) [gedaagde sub 1]. en [gedaagde sub 2]. wordt verboden zich negatief uit te laten over ABC Franchise, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
(c) gedaagden hoofdelijk worden veroordeeld tot betaling van € 200.000,00 als voorschot op een definitieve schadevergoeding, althans een ander door de voorzieningenrechter vast te stellen bedrag;
(d) gedaagden hoofdelijk worden veroordeeld in de proceskosten.

3.2. Gedaagden hebben ieder voor zich gemotiveerd verweer gevoerd.

4. De beoordeling

Positie [gedaagde sub 1]. en [gedaagde sub 2].
4.1. ABC Franchise en [gedaagde sub 1]. hebben ter zitting bevestigd voorbij te willen gaan aan het tussen hen ingevolge de franchise overeenkomst geldende arbitragebeding. Daarmee staat de bevoegdheid van de voorzieningenrechter in kort geding in zoverre vast.

4.2. ABC Franchise legt aan haar vordering jegens [gedaagde sub 1]. ten grondslag dat hij de franchiseovereenkomst heeft geschonden. Voor de (actieve) betrokkenheid van [gedaagde sub 1]. bij de onderneming Jungle City heeft ABC Franchise onder meer gewezen op de registratiegegevens en de opmaak van de website van Jungle City, op diverse e-mails van Jungle City en op verklaringen van derden. Voor het opzetten van hun bedrijf Jungle City hebben [gedaagde sub 1]. en [gedaagde sub 2]. volgens ABC Franchise gebruik gemaakt van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. De website van Jungle City is voorts een slaafse nabootsing van de website en het (vertrouwelijke) bedrijfsplan van ABC Franchise. Ook hebben [gedaagde sub 1]. en [gedaagde sub 2]. zich tegenover derden – potentiële franchisenemers van eiseres – negatief uitgelaten over (de franchise formule van) ABC Franchise.

4.3. [gedaagde sub 2]. heeft erkend dat hij de drijvende kracht is achter Jungle City, en dat hij de rechthebbende is op de domeinnamen www.junglecity.nl, www.junglecity.be en www.junglecity.se. Ten slotte heeft hij erkend dat hij voor zijn bedrijf de website www.junglecity.nl heeft gemaakt. [gedaagde sub 1]. ontkent elke betrokkenheid bij die onderneming [gedaagde sub 2].

4.4. De voorzieningenrechter overweegt het volgende. Belangrijke tekstgedeelten op de website van Jungle City zijn (vrijwel) letterlijk zijn overgenomen uit het bedrijfsplan van ABC Franchise, waarvan hier met name genoemd de vergelijking met het spel apekooi, de beschrijving van de veiligheid van de constructie, de tekst over een apart speelgedeelte voor peuters en kleuters met gebruik van softplay-materialen en het gedeelte waarin wordt beschreven dat alleen voor kinderen een toegangsprijs wordt betaald terwijl de ouders gratis mee naar binnen mogen. Verder is de volgorde van behandelde onderwerpen op de website van Jungle City nagenoeg dezelfde als in het bedrijfsplan van ABC Franchise. De website van Jungle City maakt voorts, evenals de website van ABC Franchise, gebruik van een blauwe achtergrondkleur, van afbeeldingen van dieren in elementaire kleurstellingen, van hetzelfde lettertype en van dezelfde template.

4.5. Hieraan doet niet af dat, zoals [gedaagde sub 2]. stelt, ook op websites van andere kinderspeeltuinen wordt gerefereerd aan het spel apekooi, de veiligheid van de constructie wordt benadrukt en ook in sommige andere concepten alleen de kinderen entree betalen en dat de layout van de websites verschillend is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in dit geval sprake van het in hoge mate nabootsen van de producten (bedrijfsplan en website) van ABC Franchise waardoor verwarring bij het publiek valt te duchten. Nu [gedaagde sub 2]. evengoed, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de website van Jungle City, een andere weg had kunnen inslaan, handelt hij hierdoor onrechtmatig jegens ABC Franchise.

4.6. De voorzieningenrechter overweegt voorts dat [gedaagde sub 2]. geen bevredigende verklaring heeft gegeven voor het feit dat hij blijkbaar beschikt over het bedrijfsplan van ABC Franchise. [gedaagde sub 2]. heeft weliswaar gesteld dat (een deel van) het bedrijfsplan van ABC Franchise voorheen op internet zou hebben gestaan en dat de eerste vijf pagina’s van het bedrijfsplan door ABC Franchise op eerste afroep en zonder restricties aan belangstellenden worden verstrekt, maar deze stellingen zijn niet onderbouwd, noch heeft [gedaagde sub 2]. gesteld dat hij op één van de beschreven wijzen in het bezit is gekomen van het bedrijfsplan. Met ABC Franchise acht de voorzieningenrechter het dan ook – bij gebreke van enige andere door [gedaagde sub 1]. of [gedaagde sub 2] gegeven verklaring – aannemelijk dat [gedaagde sub 1]. het bedrijfsplan heeft verstrekt teneinde dit aan te wenden voor het opzetten van Jungle City.

4.7. Ook overigens zijn er concrete aanwijzingen dat [gedaagde sub 1]. een ruime belangstelling koestert voor het bedrijf. Zo biedt de verklaring van 28 oktober 2007 van [derde], die als potentiële franchisenemer van ABC Franchise onder de naam [andere naam derde] contact heeft gehad met [gedaagde sub 1]. en [gedaagde sub 2]., voorshands voldoende aanknopingspunten om de actieve betrokkenheid van [gedaagde sub 1]. bij Jungle City aan te kunnen nemen, te meer daar zij hiertegen geen inhoudelijk verweer hebben gevoerd. Dat [derde] voor het verkrijgen van deze informatie een andere hoedanigheid heeft aangenomen, wat daarvan overigens ook zij, doet aan de verkregen verklaring als zodanig niet af.

4.8. Deze [derde] verklaart dat hij op 27 september 2007 telefonisch contact heeft gehad met [gedaagde sub 1]. over het starten van een Jungle City in Gothenburg (Zweden). Het telefoonnummer van Jungle City had hij gekregen van een MH. [derde] verklaart:
“(…) kreeg [ge[gedaagde sub 1] sub 1] aan de lijn. We hebben ons aan elkaar voorgesteld en de plannen besproken. [gedaagde sub 1] gaf aan eigenaar te zijn van ABC Franchise Leeuwarden, maar zéér ontevreden te zijn over (..) franchise (hoge franchisekosten, waar zij alle dagen krom voor moesten liggen). Hij en [gedaagde sub 2] hadden Junglecity opgezet omdat ze denken de franchise zelf ook te kunnen regelen. [gedaagde sub 1] gaf aan bij Junglecity franchise betrokken te zijn, maar wel op de achtergrond. (Tevens gaf hij aan voorzichtig te zijn met het verstrekken van info)”

4.9. [derde] verklaart verder dat hij op 3 oktober 2007 via het telefoonnummer van Jungle City opnieuw met [gedaagde sub 1]. heeft gesproken:
“Ik heb hem aangegeven een 29-09-2007 een mail te hebben gestuurd aan de hand van ons gesprek van 27-09-2007. [gedaagde sub 1] had de mail nog niet gelezen omdat ze het druk hadden met een verhuizing. Hij gaf aan dat er morgen een reactie van Junglecity zou komen.”
Op 15 oktober 2007 heeft [derde] opnieuw telefonisch contact met [gedaagde sub 1].:
“Ik heb via de telefoonnummer van (..) gesproken met [gedaagde sub 1] en hem gevraagd hoever het nu staat met hun reactie op onze plannen voor een Junglecity in Gotenburg. Hij gaf mij aan dat het op dat moment heel druk was ivm herfstvakantie, en er door de drukte niet over kon praten, hij vroeg mij later terug te bellen.”

4.10. Op grond van de in 4.6 t/m 4.9 weergegeven feiten en omstandigheden, bezien in onderling verband en in samenhang, is de voorzieningenrechter van oordeel dat [gedaagde sub 1]. actief betrokken is bij het bedrijf Jungle City. De onder de naam Jungle City gedane uitlatingen over ABC Franchise, waarvan de strekking is dat franchisenemers financieel beter af zijn bij Jungle City, kunnen hem dan ook worden toegerekend. [gedaagde sub 1]. handelt hierdoor in strijd met de franchiseovereenkomst, op grond waarvan hij gehouden is tot geheimhouding van de franchise formule van ABC Franchise (art. 7 lid 3), het hem verboden is om zonder toestemming een filiaal of nevenvestiging te openen (art. 5 lid 2) en alles na te laten dat schadelijk kan zijn voor de franchiseketen ABC Franchise (art. 3 lid 2). De vorderingen onder (a) en (b) zijn jegens [gedaagde sub 1]. dan ook toewijsbaar.

4.11. [gedaagde sub 2]. handelt onrechtmatig jegens ABC Franchise door de exploitatie van de website die, zoals hierboven in 4.4 en 4.5 is vastgesteld, een slaafse nabootsing is van website en bedrijfsplan van ABC Franchise. De vordering onder (a) is jegens [gedaagde sub 2]. dan ook gedeeltelijk toewijsbaar.

4.12. Voor zover de gestelde negatieve uitlatingen over ABC Franchise aan hem kunnen worden toegerekend, handelt [gedaagde sub 2]. niet onrechtmatig jegens ABC Franchise. [gedaagde sub 2]. is, anders dan zijn vader, niet contractueel verplicht zich te onthouden van uitlatingen die mogelijk schadelijk zijn voor de franchiseketen. ABC Franchise heeft niet gesteld dat de inhoud van de uitlatingen onjuist is, terwijl de gebezigde bewoordingen naar het oordeel van de voorzieningenrechter hetgeen nog betamelijk is tussen elkaar beconcurrerende bedrijven niet overschrijden. De vordering onder (b) jegens [gedaagde sub 2]. zal dan ook worden afgewezen.

Voorschot op schadevergoeding
4.13. ABC Franchise legt aan haar vordering tot betaling van een bedrag van € 200.000,00 als voorschot op de schadevergoeding jegens [gedaagden sub 3] ten grondslag dat zij onrechtmatig hebben gehandeld door de onderhandelingen over het openen van een vestiging in Zweden af te breken op een moment dat ABC Franchise er op mocht vertrouwen dat een overeenkomst tot stand zou komen en door de franchise formule van ABC Franchise te gebruiken voor het opzetten van het bedrijf Jungle City Lekland in Gävle. Partijen hebben ter terechtzitting een uitdrukkelijke rechtskeuze voor Nederlands recht gemaakt.

4.14. Allereerst moet worden vastgesteld dat ABC Franchise hoofdelijke veroordeling van alle gedaagden voor dit totaalbedrag vordert. Ten aanzien van [gedaagden sub 3] komt zij echter niet verder dan een berekening van schade van € 94.780,–. Dat alleen al brengt al mee dat geen verdere schadevergoeding ten laste van [gedaagden sub 3] toewijsbaar is.

4.15. Ook het meerdere komt echter niet voor toewijzing in aanmerking. Ter onderbouwing van de schade heeft ABC Franchise slechts verwezen naar een door haar opgestelde schadestaat. Ook na betwisting door alle gedaagden heeft ABC Franchise geen achterliggende bescheiden ter onderbouwing overgelegd. Reeds daarop stuit haar vordering te dezen ook overigens af.

Proceskosten
4.16. ABC Franchise zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten van [gedaagden sub 3] worden veroordeeld. De kosten worden voor [gedaagden sub 3] vastgesteld op:
– vast recht    EUR   251,00
– salaris procureur    816,00
Totaal    EUR   1.067,00

4.17. Waar zowel ABC Franchise als [gedaagde sub 1]. en [gedaagde sub 2]. over en weer op punten in het ongelijk worden gesteld, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te compenseren als hierna te melden.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt [gedaagde sub 1]. onmiddellijk na betekening van dit vonnis alle activiteiten van Jungle City en van soortgelijke concepten/ondernemingen te beëindigen en beëindigd te houden, behoudens met betrekking tot de activiteiten voor de vestiging ABC Franchise Leeuwarden voor zolang de franchise overeenkomst voortduurt,

5.2. bepaalt dat [gedaagde sub 1]. voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, aan ABC Franchise een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,00, tot een maximum van EUR 20.000,00,

5.3. verbiedt [gedaagde sub 1]. onmiddellijk na betekening van dit vonnis om zich op welke wijze dan ook negatief uit te laten over ABC Franchise,

5.4. bepaalt dat [gedaagde sub 1]. voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij in strijd handelt met het onder 5.3 bepaalde, aan ABC Franchise een dwangsom verbeurt van EUR 500,00, tot een maximum van EUR 10.000,00,

5.5. gebiedt [gedaagde sub 2]. om binnen 24 uren na betekening van dit vonnis de op de rechten van ABC Franchise inbreuk makende website of websites op de domeinnamen www.junglecity.nl en/of www.junglecity.be en/of www.junglecity.se offline te zetten en de exploitatie van (een) op de rechten van ABC Franchise inbreuk makende website(s) gestaakt te houden,

5.6. bepaalt dat [gedaagde sub 2]. voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij in strijd handelt met het onder 5.5 bepaalde, aan ABC Franchise een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,00, tot een maximum van EUR 20.000,00,

5.7. bepaalt dat de in 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.8. veroordeelt ABC Franchise in de proceskosten van [gedaagden sub 3], tot op heden vastgesteld op EUR 1.067,00,

5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.10. compenseert de proceskosten voor het overige aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

5.11. wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Mocht u omtrent franchise juridische vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.