Hoe om te gaan met een leemte in een overeenkomst?

Indien partijen het er enerzijds over eens zijn dat tussen hen een overeenkomst tot stand is gekomen, maar anderzijds moet worden vastgesteld dat partijen nog geen wilsovereenstemming hebben bereikt over een of meerdere onderdelen van die overeenkomst (zoals bijvoorbeeld de op die overeenkomst toepasselijke voorwaarden, vertoont die overeenkomst een leemte.

De vraag of ter zake van een onderdeel van die overeenkomst geen wilsovereenstemming bestaat dient te worden beantwoord aan de hand van de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van die overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij, mede gelet op de maatschappelijke kring waartoe zij behoren en de rechtskennis die van hen kan worden gevergd, te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.
Op grond van artikel 6:248 lid 1 BW dient de rechtbank invulling te geven aan de leemte in de overeenkomst. (bron:www.rechtspraak.nl)