JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Koopovereenkomst – dwaling

Koopovereenkomst auto. Vernietiging wegens dwaling nadat de kilometerstand substantieel onjuist blijkt.

De vraag is of de mededeling in het koopcontract dat ‘de directie op geen enkele wijze aansprakelijk (kan) worden gesteld’ indien de afgelezen kilometerstand niet juist is en de directie ten aanzien daarvan geen ‘schuld’ heeft, en de mededeling ‘Zo meenemen, geen garantie’ aan het beroep op dwaling in de weg staan.

De kantonrechter beantwoordt die vraag ontkennend. In de eerste plaats drukken de mededelingen geen twijfel van [gedaagde partij] uit of de afgelezen kilometerstand wel juist is. [eisende partij] behoefde op grond van deze mededelingen dan ook niet te twijfelen aan de juistheid van de kilometerstand en ook geen nader onderzoek naar die juistheid in te stellen. [gedaagde partij] had de kilometerstand ook nog eens mondeling aan [eisende partij] meegedeeld. In de tweede plaats zijn de mededelingen op de tekst van het koopcontract kennelijk voorgedrukte standaardmededelingen. Onder die omstandigheid zijn de mededelingen, indien al zou moeten worden aangenomen dat [eisende partij] daardoor wel gewaarschuwd was, op zichzelf onvoldoende om [eisende partij] met de vereiste duidelijkheid mede te delen dat twijfel bestaat omtrent de juistheid van de kilometerstand. Zie HR 11 juli 2008, NJ 2010-258.

[eisende partij] heeft derhalve op goede gronden, met een beroep op artikel 6:228 BW, wegens dwaling de overeenkomst vernietigd door de buitengerechtelijke verklaring d.d. 3 juli 2009 (productie 7 bij dagvaarding). De overeenkomst is onder invloed van dwaling, veroorzaakt door de mededeling van [gedaagde partij], tot stand gekomen, terwijl de werkelijke kilometerstand fors afwijkt van de stand volgens de teller, en aannemelijk is dat [eisende partij] de overeenkomst niet zou hebben gesloten indien hij met de correcte kilometerstand bekend was geweest.

De kantonrechter verklaart voor recht dat de overeenkomst is vernietigd. De vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de koopovereenkomst is gesloten. Bijgevolg is [gedaagde partij] eigenaar van de Nissan Vanette gebleven en is de koopsom ad € 3.000,00 onverschuldigd betaald. De vordering [gedaagde partij] te veroordelen tot terugbetaling van hetgeen [eisende partij] aldus onverschuldigd heeft betaald kan eveneens worden toegewezen. Dit geldt eveneens voor de gevorderde terugneming door [gedaagde partij] van de Nissan Vanette. De kantonrechter zal de dwangsom beperken tot € 50,00 voor iedere dag dat [gedaagde partij] in gebreke blijft, met dien verstande dat de dwangsom zal worden gemaximeerd op € 2.500,00.

Hebt u met betrekking tot een koopovereenkomst vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE – LELYSTAD
sector kanton – locatie Zwolle

zaaknr.: 485549 CV EXPL 10-602
datum : 15 juni 2010

Vonnis in de zaak van:

de heer [EISENDE PARTIJ] en mevrouw [EISENDE PARTIJ],
beiden wonende te [woonplaats],
eisende partij,
hierna tezamen te noemen (in enkelvoud): “[eisende partij]”,
gemachtigde mr. X,

tegen

de heer [GEDAAGDE PARTIJ] h.o.d.n. [gedaagde partij] Auto’s,
wonende te [woonplaats],
gedaagde partij,
hierna te noemen: “[gedaagde partij]”,
procederend in persoon.

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

–  de dagvaarding d.d. 8 januari 2010
–  de conclusie van antwoord
–  de conclusie van repliek.

[gedaagde partij] heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om op de nadere toelichting van [eisende partij] te reageren.

Het geschil en de beoordeling

1.
Tussen partijen staat als gesteld en erkend dan wel niet (voldoende) betwist het volgende vast.
a.  Op 4 maart 2008 heeft [eisende partij] van [gedaagde partij] een auto (Nissan Vanette, bouwjaar 1997, kenteken [kenteken]) gekocht en geleverd. [eisende partij] heeft de koopprijs van € 3.000,00 voldaan.
In het koopcontract staat onder meer het volgende: ‘Mocht, buiten de verkoper zijn schuld, de afgelezen km niet juist zijn, kan de directie op geen enkele wijze aansprakelijk zijn’ en ‘Zo meenemen, zonder garantie’.
b.  Vrijwel direct na de levering constateerde [eisende partij] dat de Nissan gebreken vertoonde. Zo bleek:
•  de cilinderkop defect,
•  de koppakking lek,
•  dat de airco moest worden vervangen, en
•  diende de uitlaat te worden gerepareerd.
c.  [gedaagde partij] was bereid om een deel van deze reparaties voor zijn rekening te nemen.
d.  Korte tijd na genoemde reparaties bleek de auto nog de navolgende gebreken te vertonen:
•  de accu was continu leeg;
•  de dynamo werkte niet;
•  het lekken van koelvloeistof (radiator bleek stuk);
•  lekken van de waterpomp;
•  de koppelingsgaffel was afgebroken en de koppelingsplaat was beschadigd;
•  de airco functioneerde nog steeds niet;
•  resonantie bij snelheden van 60 en 100 km per uur.
e.  [eisende partij] heeft de auto op aanwijzen van [gedaagde partij] laten repareren bij Autoservice Actief in Zwolle. Bij die gelegenheid is hem meegedeeld dat het vermoeden bestond dat de op de kilometerteller weergegeven kilometerstand niet correct kon zijn. Naar aanleiding daarvan heeft [eisende partij] bij de Nationale Auto Pas de gegevens van de Nissan Vanette doen opvragen. Daaruit is gebleken dat de kilometerstand op 2 maart 2007 284.984 km was en op 5 maart 2008 162.167 km.
f.  [eisende partij] heeft daarop per brief van de gemachtigde d.d. 3 juli 2009 de koopovereenkomst op grond van dwaling vernietigd, dan wel ontbonden op grond van non conformiteit en de koopprijs alsmede de inmiddels aan de auto gemaakte kosten teruggevorderd.

2.
[eisende partij] vordert (een bedrag van € 5.000,00 niet te boven gaand) primair de verklaring voor recht dat de koopovereenkomst vernietigd is op grond van dwaling, subsidiair de verklaring voor recht dat de koopovereenkomst is ontbonden wegens non-conformiteit en in beide gevallen veroordeling van [gedaagde partij] tot terugneming van de auto op straffe van een dwangsom, alsmede de terugbetaling van de koopprijs en de vergoeding van de kosten die [eisende partij] inmiddels aan de auto heeft gehad. Meer subsidiair vordert [eisende partij] een prijsvermindering en de vergoeding van bedoelde kosten. Ook vordert hij de wettelijke rente en een bedrag van € 714,00 incassokosten en de veroordeling van [gedaagde partij] in de proceskosten.

3.
[gedaagde partij] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.
De primaire vordering is gebaseerd op dwaling. De kantonrechter zal dit eerst bespreken.
Vaststaat dat [eisende partij] de auto heeft gekocht op basis van de informatie dat die auto tot dat moment ongeveer 162.167 km had gereden. [gedaagde partij] heeft dit nadrukkelijk aan [eisende partij] meegedeeld in het verkoopgesprek en genoemde kilometerstand stond op de kilometerteller.
Tussen partijen is niet in geschil dat de kilometerteller moet zijn teruggedraaid en dat met de auto aanzienlijk meer kilometers zijn gereden dan die teller aangeeft. Het verschil is maar liefst ruim 120.000 km. [eisende partij] heeft aangegeven dat de kilometerstand voor hem een essentieel gegeven was om tot aankoop over te gaan. [gedaagde partij] heeft dit niet betwist doch heeft aangevoerd dat hij de auto met € 500,00 korting en (ook ten aanzien van de kilometerstand) zonder garantie aan [eisende partij] verkocht heeft.

5.
De vraag is of de mededeling in het koopcontract dat ‘de directie op geen enkele wijze aansprakelijk (kan) worden gesteld’ indien de afgelezen kilometerstand niet juist is en de directie ten aanzien daarvan geen ‘schuld’ heeft, en de mededeling ‘Zo meenemen, geen garantie’ aan het beroep op dwaling in de weg staan.
De kantonrechter beantwoordt die vraag ontkennend. In de eerste plaats drukken de mededelingen geen twijfel van [gedaagde partij] uit of de afgelezen kilometerstand wel juist is. [eisende partij] behoefde op grond van deze mededelingen dan ook niet te twijfelen aan de juistheid van de kilometerstand en ook geen nader onderzoek naar die juistheid in te stellen. [gedaagde partij] had de kilometerstand ook nog eens mondeling aan [eisende partij] meegedeeld. In de tweede plaats zijn de mededelingen op de tekst van het koopcontract kennelijk voorgedrukte standaardmededelingen. Onder die omstandigheid zijn de mededelingen, indien al zou moeten worden aangenomen dat [eisende partij] daardoor wel gewaarschuwd was, op zichzelf onvoldoende om [eisende partij] met de vereiste duidelijkheid mede te delen dat twijfel bestaat omtrent de juistheid van de kilometerstand. Zie HR 11 juli 2008, NJ 2010-258.

6.
[eisende partij] heeft derhalve op goede gronden, met een beroep op artikel 6:228 BW, wegens dwaling de overeenkomst vernietigd door de buitengerechtelijke verklaring d.d. 3 juli 2009 (productie 7 bij dagvaarding). De overeenkomst is onder invloed van dwaling, veroorzaakt door de mededeling van [gedaagde partij], tot stand gekomen, terwijl de werkelijke kilometerstand fors afwijkt van de stand volgens de teller, en aannemelijk is dat [eisende partij] de overeenkomst niet zou hebben gesloten indien hij met de correcte kilometerstand bekend was geweest.
De kantonrechter zal voor recht verklaren dat de overeenkomst is vernietigd, zoals primair is gevorderd.

7.
De vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de koopovereenkomst is gesloten. Bijgevolg is [gedaagde partij] eigenaar van de Nissan Vanette gebleven en is de koopsom ad € 3.000,00 onverschuldigd betaald. De vordering [gedaagde partij] te veroordelen tot terugbetaling van hetgeen [eisende partij] aldus onverschuldigd heeft betaald kan eveneens worden toegewezen.
Dit geldt eveneens voor de gevorderde terugneming door [gedaagde partij] van de Nissan Vanette. De kantonrechter zal de dwangsom beperken tot € 50,00 voor iedere dag dat [gedaagde partij] in gebreke blijft, met dien verstande dat de dwangsom zal worden gemaximeerd op € 2.500,00.

8.
Voorts heeft [eisende partij] gevorderd [gedaagde partij] te veroordelen tot vergoeding van de kosten die hij aan de auto heeft gemaakt, zijnde reparaties ad € 3.548,76 en de kosten van de vanaf 17 juli 2009 verschuldigde verzekeringspremie en wegenbelasting ad € 554,75.

9.
Naar het oordeel van de kantonrechter is de gevorderde schadevergoeding toewijsbaar nu op grond van de gestelde en niet, althans onvoldoende weersproken feiten en omstandigheden aangenomen moet worden dat [gedaagde partij] in strijd heeft gehandeld met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. De stelling van [eisende partij] dat [gedaagde partij] tijdens het verkoopgesprek een onjuiste kilometerstand heeft geveinsd, c.q. heeft achtergehouden, althans niet juist heeft vermeld is onweersproken gebleven. Aan [gedaagde partij] is derhalve te wijten dat hij een auto met onjuiste kilometerstand aan [eisende partij] heeft verkocht. Dit levert een aansprakelijkheid wegens onrechtmatig handelen op in de zin van artikel 6:162 BW op. Nu [gedaagde partij] de hoogte van de gevorderde schadevergoeding niet heeft bestreden kan deze worden toegewezen, met dien verstande dat het totaal van de gevorderde schadevergoeding beperkt zal worden tot (€ 5.000,00 -/- € 3.000,00) € 2.000,00, zodat in totaal € 5.000,00 zal worden toegewezen, zoals gevorderd door [eisende partij].

10.
Met betrekking tot de vordering [gedaagde partij] te veroordelen tot betaling van de wettelijke rente en de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten overweegt de kantonrechter dat deze, als niet weersproken, in beginsel toewijsbaar zijn. Echter nu de vordering reeds het maximumbedrag van € 5.000,00 heeft bereikt, behoeven deze posten geen verdere bespreking. De vanaf de dagvaarding gevorderde rente zal worden toegewezen.

11.
[gedaagde partij] dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de proceskosten.

De beslissing

De kantonrechter:

–  verklaart voor recht dat de overeenkomst tussen partijen d.d. 4 maart 2008 is vernietigd;

–  veroordeelt [gedaagde partij] tot het terugnemen van de Nissan Vanette (kenteken [kenteken]) binnen veertien dagen na de dag van de betekening van dit vonnis, op straffe van een dwangsom van € 50,00 per dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde partij] hiermee in gebreke is, met een maximum van € 2.500,00;

–  veroordeelt [gedaagde partij] tegen bewijs van kwijting aan [eisende partij] te betalen een bedrag van € 5.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente over € 5.000,00 vanaf 8 januari 2010 tot de dag van algehele voldoening;

–  veroordeelt [gedaagde partij] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eisende partij] begroot op:
•  € 400,00 voor salaris gemachtigde
•  € 93,17 voor explootkosten
•  € 208,00 voor vastrecht;

–  verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

–  wijst het meer of anders gevorderde af.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen