JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Koopovereenkomst – financieringsvoorbehoud | contractenrecht advocaten

Nakoming koopovereenkomst. Ontbindende voorwaarde. Inroepen financieringsvoorbehoud. Inspanningsverplichting om financiering te verkrijgen.

Uitleg financieringsvoorbehoud

Voor de uitleg van een financieringsvoorbehoud komt het niet alleen aan op een zuiver taalkundige uitleg van de voorlopige koopovereenkomst, maar het komt daarbij tevens aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer aan de betreffende bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (zie HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635, Haviltex). Voorts volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 20 februari 2004 (NJ 2005, 493, DSM/Fox) dat bij de uitleg van een geschrift telkens van beslissende betekenis zijn alle omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen, alsmede dat in praktisch opzicht vaak van belang is de taalkundige bewoordingen van het geschrift, gelezen in de context ervan als geheel, die deze in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk verkeerd normaal gesproken zou hebben. Verder zijn bij de uitleg van belang de aard van de transactie, de wijze van totstandkoming daarvan – waarbij van belang is of partijen werden bijgestaan door (juridisch) deskundige raadslieden – en de overige bepalingen ervan (zie HR 19 januari 2007, NJ 2007, 575, Meyer Europe/Pont Meyer en HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576, Derksen/Homburg).

Beroep op ontbindende voorwaarde

Volgens vaste rechtspraak legt een ontbindende voorwaarde als een financieringsvoorbehoud
– het niet verkrijgen van financiering – op de koper een inspanningsverplichting om de nodige activiteiten te ontwikkelen teneinde de benodigde financiering te verkrijgen. Koper dient deze activiteiten binnen een redelijke termijn na het sluiten van de koopovereenkomst te ontwikkelen. De verkoper van een zaak heeft immers belang bij duidelijkheid op korte termijn. Hij dient te kiezen tussen het opnieuw te koop aanbieden van de zaak aan anderen of het aanspreken van de oorspronkelijke koper. Van de koper mag worden verwacht dat hij ter staving van het niet verkrijgen van financiering ten minste twee gedocumenteerde financieringsafwijzingen overlegt aan de verkoper. Indien de koper zich niet naar behoren van die inspanningsverplichting heeft gekweten, verzetten redelijkheid en billijkheid zich ertegen dat de koper alsdan een geslaagd beroep kan doen op het niet vervuld zijn van die ontbindende voorwaarde (zie HR 21 juni 1996, NJ 1996, 698).

Indien een beroep wordt gedaan op een financieringsvoorbehoud – de bevoegdheid om de voorlopige koopovereenkomst te ontbinden – en op het aan ontbinding verbonden rechtsgevolg dat daarna de koopovereenkomst niet meer behoeft te worden nagekomen, dienen voldoende feitelijke gegevens aan te worden dragen om aannemelijk te maken dat al het redelijk mogelijke is gedaan om financiering te verkrijgen en verder om het beroep op ontbinding goed te documenteren (zie gerechtshof Leeuwarden 12 mei 2009, LJN: BI6772).
(bron: www.rechtspraak.nl)

Hebt u over een koopovereenkomst en/of het ontbinden daarvan vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen