Ontbinding koopovereenkomst auto

In de zaak die hier wordt besproken (vonnis Rechtbank Zwolle-Lelystad van 23 maart 2011 LJN: BR3021) staat centraal het antwoord op de vraag of de verkoper c.s. toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de met de koper gesloten koopovereenkomst, dit omdat de door de verkoper c.s. aan de koper geleverde tweedehands auto (een 10-jaar oude Mercedes voor € 5.200,-) niet aan de koopovereenkomst beantwoordt. De koper heeft de (buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst  ingeroepen en vordert terugbetaling van de koopsom.

De rechtbank oordeelt  – samengevat – als volgt.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:17 lid 1 BW is de verkoper verplicht een zaak af te leveren die aan de overeenkomst beantwoordt.

gevaar voor de verkeersveiligheid ?

In geval een (tweedehands) auto wordt gekocht om daarmee, naar de verkoper bekend is, aan het verkeer deel te nemen zal als regel moeten worden aangenomen dat de auto niet beantwoordt aan de overeenkomst, indien als gevolg van een eraan klevend gebrek dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld, zodanig gebruik van de auto gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren. Deze regel kan onder omstandigheden uitzondering lijden indien bijvoorbeeld de koper geacht kan worden het risico van gebreken te hebben aanvaard (HR 15 april 1994, NJ 1995/614).

In het arrest van 8 juli 2005 (NJ 2006/22) heeft de Hoge Raad hieraan toegevoegd dat uit de zojuist weergegeven maatstaf niet het omgekeerde volgt, te weten dat ingeval een auto niet zodanige gebreken heeft dat gebruik van de auto gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren, daaruit zou volgen dat de auto wèl aan de overeenkomst beantwoordt, ook indien deze, zoals eiser in het onderhavige geval heeft aangevoerd, nog andere gebreken heeft.

De rechtbank acht onvoldoende onderbouwd dat de auto zodanige gebreken vertoonde dat hij daarmee niet veilig aan het verkeer had kunnen blijven deelnemen. Vast staat dat de auto voorafgaand aan de levering op 20 februari 2010 RDW en APK was goedgekeurd zodat er in beginsel van mag worden uitgegaan dat daarmee vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid kon en mocht worden gereden. Beide keuringen worden immers uitgevoerd ter beoordeling van de vraag of de auto in mechanisch en technisch opzicht voldoende veilig is om de weg op te mogen. Niet gesteld of gebleken is dat de onderhavige auto niet had mogen worden goedgekeurd.

Dat een auto RDW en APK is goedgekeurd sluit, zeker bij een oudere auto, bepaald niet uit dat er korte tijd nadien alweer reparaties moeten worden verricht. de koper heeft in dit verband aangevoerd dat na de levering door de Mercedes-Benz dealer een aantal gebreken zijn vastgesteld. Zo is volgens de koper sprake van een niet functionerende snelheidsmeter, kilometerteller, airbag, lambdasonde en derde cilinder. Daarnaast zou het Electronisch Stabiliteits Programma uitgeschakeld zijn en het defectlampje onklaar zijn gemaakt.

Daargelaten dat een en ander door de verkoper c.s. wordt betwist, is hiermee nog niet zonder meer gegeven dat de auto vanuit veiligheidsoverwegingen niet geschikt was of niet meer geschikt is voor deelname aan het verkeer. de koper heeft in dit verband enkel aangegeven dat uit het onderzoek van de Mercedes-Benz dealer naar voren komt dat een aantal veiligheidsaspecten niet in orde is. de verkoper c.s. heeft daartegen aangevoerd dat ook indien sprake zou zijn van de door de koper gestelde gebreken, normaal en veilig met de auto kan worden gereden.

Gelet hierop valt wettigen de litigieuze gebreken zonder nadere toelichting, die hier ontbreekt, niet de conclusie dat zonder reparatie niet meer met de auto had mogen en kunnen worden gereden.

Om andere reden non-conformiteit ?

Het vorenstaande laat evenwel onverlet dat ook de litigieuze gebreken tot het oordeel zouden kunnen leiden dat sprake is van non-conformiteit, zeker indien deze zich zo kort na de aankoop manifesteren. Bij beoordeling hiervan komt het in het bijzonder aan op de hoedanigheid en eigenschappen die de koper op grond van de koopovereenkomst van deze auto mocht verwachten.

Wat dat betreft is van belang dat het hier gaat om de koop van een ten tijde van de koop tien jaar oude Mercedes-Benz voor EUR 5.200,00. De koper van een dergelijke auto tegen die prijs moet in het algemeen bedacht zijn op de kans dat gebreken zullen optreden.

Daarop moest ook de koper bedacht zijn, te meer nu een zeer beperkte garantie was verleend. de verkoper c.s. heeft immers slechts drie maanden garantie gegeven op de motor, exclusief arbeidsloon. Op grond daarvan mocht de koper – mede gezien de leeftijd en de koopprijs van de auto – niet zonder meer verwachten dat de auto vrij zou zijn van gebreken.

Voorts is niet, althans onvoldoende, gebleken dat de verkoper c.s. bij de koop andere mededelingen heeft gedaan op grond waarvan de koper mocht verwachten dat de auto vrij zou zijn van gebreken. Door bovendien ook maar minimale inspectie vóór aanschaf van de auto na te laten, heeft de koper het risico aanvaard dat de auto gebreken zou vertonen.

Mede gezien voormelde omstandigheden, acht de rechtbank de enkele stelling van de koper, erop neerkomende dat de auto vanwege de litigieuze gebreken niet voldoet aan redelijke eisen die daaraan – mede gezien de leeftijd van de auto en de daarvoor betaalde koopsom – gesteld mogen worden, onvoldoende onderbouwd. (bron:www.rechtspraak.nl)

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de slotsom dat niet is komen vast te staan dat de onderhavige auto niet beantwoordt aan de koopovereenkomst. Dit betekent dat de (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst niet kan worden ingeroepen. De vordering van de koper zal derhalve worden afgewezen.

Contact met advocaat:

Hebt u met betrekking tot de ontbinding van een overeenkomst vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.