Ontbinding koopovereenkomst met buitenlandse partij

Handelaar in verlichtingbakjes procedeert tegen zijn leverancier.  In deze zaak draait het om een koopovereenkomst inzake roerende zaken tussen in verschillende Verdragsstaten gevestigde partijen waarop, overeenkomstig het ten deze toepasselijke Nederlandse recht, het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (CISG) van toepassing.  Onderwerpen die niet door het Weens Koopverdrag worden geregeld, worden beheerst door het op de overeenkomst toepasselijke commune Nederlandse recht. Aan de orde komt: – bevoegde rechter – toepasselijk recht – toepasselijkheid algemene voorwaarden – non-conformiteit – klachttermijn – ontbinding overeenkomst mede aan de hand van het Weens Koopverdrag

Mocht u omtrent  het voorgaande vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 145652 / HA ZA 08-635

Vonnis van 9 december 2009

in de zaak van

[A],
handelende onder de naam [bedrijf]
wonende te [woonplaats] (Duitsland),
eiser in conventie,
verweerder in reconventie,
advocaat: aanvankelijk mr. X

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ABC NEON B.V.,
gevestigd te Almere,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. Y.

Partijen zullen hierna [A] en ABC Neon genoemd worden.

1.  De procedure
1.1.  Het verloop van de procedure blijkt uit:
– de dagvaarding van 13 mei 2008 met beslagstukken
– de akte houdende in het geding brengen van stukken aan de zijde van [A] met producties
– de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie met producties
– de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie met producties
– de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie met producties.

1.2.  Nadat de advocaat van [A] zich had onttrokken aan de zaak en zich geen andere advocaat heeft gesteld, heeft ABC Neon vonnis gevraagd.

2.  De feiten
2.1.  ABC Neon produceert en verhandelt een uitgebreid assortiment verlichtingsproducten in een groot aantal landen.

2.2.  [A] handelt in verlichtingsproducten in (onder meer) Duitsland.

2.3.  [A] en ABC Neon hebben op 31 juli 2001 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst is aangevuld met een ‘Regeling van de verdere samenwerking tussen ABC Neon B.V. en [A]’ van 22 mei 2002.

2.4.   In de periode van 2006 tot 2008 heeft [A] in totaal 3669 neon(verlichtings)bakjes (hierna: neonbakjes of kortweg: bakjes) van ABC Neon gekocht en geleverd gekregen.

2.5.  Bij brief van 15 november 2007 is namens het Regierungspräsidium te Dresden aan [bedrijf] het volgende bericht:

Vollzug des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes – GPSG

Wir bitten umgehend um eine Kopie Ihres GS Zertifikates und der Konformitätserklärung des beigefügten abgebildeten Gerätes. Wir benötigen die Unterlagen zur Klärung eines Sachverhaltes.

2.6.  Het Gewerbeaufsichtsamt van de Regierung van Oberbayern heeft (het bedrijf van) [A] bij brief van 4 april 2008 een rapport gezonden dat betrekking heeft op een onderzoek van een Neon-Display van [bedrijf] dat op 10 januari 2008 heeft plaatsgevonden in opdracht van het Regierungspräsidium Dresden. In het rapport is onder meer te lezen:

Die Voraussetzungen für das Inverkehrbringen gemäß § 4 GPSG sind für das untersuchte Neon-Display nicht erfüllt.

2.7.  Bij brief van 26 februari 2008 heeft TÜV SÜD Product Service GmbH aan [A] geschreven:

Anbringung des Sicherungshalters bei dem Typ NR200C Code: A03
[…]
gemäß Prüfabschnitt 8.2.1ff der EN 60598-1:2004 ist die äußere Anbringung des Sicherungshalters nicht berührungssicher. Je nach Steckerstellung steht nach Entfernen des Sicherungshalters am äußeren Gewinderings aus Metall des Sicherungshalters, der mit dem Prüffinger berührt werden kann, eine Spannung von 230 V~ an.

Dadurch ist der Schutz gegen elektrischen Schlag in keiner Weise gewährleistet.

3.  Het geschil
in conventie
3.1.  [A] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut en op alle dagen en uren:

ABC Neon zal veroordelen tot betaling van een bedrag van EUR 187.704,17 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der voldoening;

ABC Neon zal veroordelen in de kosten van deze procedure, de kosten van gelegde beslagen daarbij inbegrepen.

3.2.  [A] baseert zijn vordering op de stelling dat er sprake is van non-conformiteit van de neonbakjes. [A] voert daartoe aan dat niet is voldaan aan Europese voorschriften met betrekking tot de kentekens op de bakjes. Volgens [A] heeft ABC Neon de bakjes ten onrechte voorzien van een GS-keurmerk, aangezien ABC Neon niet beschikt over certificaten die aantonen dat de neonbakjes voldoen aan de “GS-norm”. [A] voert voorts aan dat de bakjes niet veilig en zelfs gevaarlijk zijn, omdat men bij het vervangen van de zekering een elektrische schok kan krijgen. Als gevolg van een en ander heeft [A] alle neonbakjes bij zijn (Duitse) afnemers moeten terughalen. ABC Neon heeft niet meegewerkt aan [A]’ pogingen tot herstel van de gebreken van de neonbakjes, zodat deze onverkoopbaar zijn geworden en de Duitse afnemers de koopovereenkomst hebben ontbonden. [A] ontbindt daarom ook de koopovereenkomst met ABC Neon en vordert naast terugbetaling van de koopsom ook gederfde winst over de periode van één jaar, schade door onverkoopbare neonbakjes en kosten.

3.3.  ABC Neon betwist dat de neonbakjes niet aan de koopovereenkomst beantwoorden. Volgens haar zijn de neonbakjes sinds 2001 zonder problemen verkocht, ook aan afnemers in Duitsland. Ze zijn deugdelijk en veilig en voldoen aan de Europese normen. Bovendien heeft [A] nadat er in november 2007 vragen waren gerezen over de CE en GS certificaten nog bakjes besteld. Ook maakt hij op zijn website nu nog steeds reclame voor neonbakjes, aldus ABC Neon.
ABC Neon voert verder aan dat op de koopovereenkomst tussen [A] en ABC Neon haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. Op grond van deze algemene voorwaarden is ABC Neon in de onderhavige zaak niet aansprakelijk jegens [A].
Daarnaast beroept ABC Neon zich op artikel 6:89 en 6:248 BW, aangezien [A] volgens haar niet tijdig heeft geklaagd over gebreken aan de neonbakjes.
ABC Neon betwist tenslotte de hoogte van de door [A] gestelde schade.

in reconventie
3.4.  ABC Neon vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [A] zal veroordelen:

1. om aan ABC Neon te betalen een bedrag van EUR 7.340,38;

2. om aan ABC Neon te betalen een bedrag gelijk aan de wettelijke handelsrente over de factuurbedragen van de facturen welke als productie 2 aan de conclusie van antwoord zijn gehecht, te berekenen vanaf zestig dagen na factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening;

3. in de kosten van deze procedure waaronder begrepen een bedrag aan salaris advocaat.

3.5.  [A] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.  De beoordeling
in conventie en in reconventie
bevoegde rechter en toepasselijk recht
4.1.  Allereerst dient ambtshalve de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van de onderhavige vorderingen in conventie en in reconventie kennis te nemen. Het antwoord op die vraag dient te worden gegeven op basis van de Verordening nr. 44/2001 (hierna: de EEX-Vo). Nu ABC Neon in Nederland gevestigd is, is de rechtbank ingevolge art. 2 EEX-Vo bevoegd van de vordering in conventie kennis te nemen. Voor de vordering in reconventie kan de bevoegdheid – daargelaten of deze gebaseerd kan worden op art. 6 lid 3 EEX-Vo – in ieder geval op art. 24 EEX-Vo worden gebaseerd, nu [A] wel verweer heeft gevoerd in reconventie en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter niet heeft betwist.

4.2.  In artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat alle geschillend die daaruit voortkomen, zullen worden beoordeeld volgens het Nederlandse recht. Partijen twisten over de vraag of de samenwerkingsovereenkomst tussen hen nog van kracht is. Op grond van atikel 9 van de ‘Regeling van de verdere samenwerking tussen ABC Neon B.V. en [A]’ wordt de samenwerkingsovereenkomst automatisch jaarlijks verlengd, wanneer zij niet uiterlijk drie maanden voor het eind van het jaar door één van beide partijen schriftelijk wordt opgezegd of door een nieuwe overeenkomst wordt afgelost. Van een schriftelijke opzegging is niet gebeleken, zodat moet worden aangenomen dat de samenwerkingsovereenkomst nog van kracht is. Hieruit volgt tevens dat op de onderhavige zaak Nederlands recht van toepassing is.

4.3.  Nu het een koopovereenkomst tussen in verschillende Verdragsstaten gevestigde partijen inzake roerende zaken betreft, is op de overeenkomst van partijen, overeenkomstig het ten deze toepasselijke Nederlandse recht, het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (CISG) van toepassing. Onderwerpen die niet door het Weens Koopverdrag worden geregeld, worden beheerst door het op de overeenkomst toepasselijke commune Nederlandse recht. Ook de vordering in reconventie spruit voort uit een koopovereenkomst, zodat daarop eveneens het Weens Koopverdrag van toepassing is.

in conventie

algemene voorwaarden van ABC Neon
4.4.  Partijen verschillen van mening over de vraag of de algemene voorwaarden van ABC Neon op hun contractuele relatie van toepassing zijn. ABC Neon stelt dit, maar [A] voert daartegen het volgende aan. [A] heeft voor deze procedure nimmer kennis genomen van de algemene voorwaarden die ABC Neon in het geding heeft gebracht. Die voorwaarden zijn ook niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen door ABC Neon aan [A] ter hand gesteld.

De rechtbank stelt voorop dat het Weens Koopverdrag geen afzonderlijke bepalingen kent over de vraag of en wanneer algemene voorwaarden van toepassing zijn. Het antwoord op de vraag of algemene voorwaarden deel uit (zijn gaan) maken van een koopovereenkomst, dient dan ook gegeven te worden door uitleg van de bepalingen uit het Weens Koopverdrag. Dat zijn naast artikel 11, dat bepaalt dat de wijze van totstandkoming van een overeenkomst vormvrij is en waaruit volgt dat geen bepaald vormvereiste geldt voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, en de algemene bepalingen uit deel II van het Verdrag over de totstandkoming van overeenkomsten, met name artikel 8 over de interpretatie van verklaringen van partijen.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden wordt dus wel – impliciet, in het kader van de totstandkoming van overeenkomsten – geregeld, maar het Weens Koppverdrag kent geen specifieke regeling terzake de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Derhalve is – ter beantwoording van de vraag of de algemene voorwaarden van ABC Neon van toepassing zijn – ingevolge artikel 7 lid 2 van het Weens Koopverdrag Nederlandse recht van toepassing.

4.5.  ABC Neon voert aan dat de algemene voorwaarden op de koopovereenkomsten van toepassing zijn omdat [A], die vanaf 2001 bij haar heeft gewerkt, deze algemene voorwaarden zelf heeft opgesteld, omdat hij deze voorwaarden zelf hanteerde jegens derden en omdat hij niet eerder tegen de toepasselijkheid daarvan heeft geprotesteerd dan in de onderhavige procedure.

4.6.  ABC Neon heeft echter niet gesteld, noch is aannemelijk geworden dat de algemene voorwaarden op enig moment voor of tijdens het sluiten van de verschillende overeenkomsten ter sprake zijn geweest of ter hand zijn gesteld. Ook heeft ABC Neon niet gesteld dat zij in tot [A] gerichte offertes, orderbevestigingen of facturen heeft verwezen naar de algemene voorwaarden. Uit de door ABC Neon overgelegde kopieën van facturen aan [A] blijkt evenmin dat wordt verwezen naar haar algemene voorwaarden. Er was voor [A] dan ook geen aanleiding om eerder dan in de onderhavige procedure te protesteren tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Dat [A] – althans volgens de stelling van ABC Neon – de algemene voorwaarden kende en wist dat ABC Neon deze hanteerde in haar contacten met andere afnemers, betekent niet dat [A] heeft ingestemd met de toepasselijkheid daarvan op de overeenkomsten die hij met ABC Neon heeft gesloten.

4.7.  In het licht van deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de algemene voorwaarden van ABC Neon geen deel (zijn gaan) uitmaken van de koopovereenkomsten tussen partijen met betrekking tot de neonbakjes.

non-conformiteit
4.8.  Ingevolge artikel 35 lid 1 van het Weens Koopverdrag dient de verkoper zaken af te leveren waarvan de hoeveelheid, de kwaliteit en de omschrijving voldoen aan de in de overeenkomst gestelde eisen en die zijn verpakt op de in de overeenkomst vereiste wijze. Lid 2 van dit artikel bepaalt – voor zover van belang – dat, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, de zaken slechts dan aan de overeenkomst beantwoorden indien zij geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor zaken van dezelfde omschrijving gewoonlijk zouden worden gebruikt en geschikt zijn voor een bijzonder doel dat uitdrukkelijk of stilzwijgend aan de verkoper ter kennis is gebracht op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, tenzij uit de omstandigheden blijkt dat de koper niet vertrouwde of redelijkerwijs niet mocht vertrouwen op de vakbekwaamheid en het oordeel van de verkoper.

4.9.  De rechtbank stelt voorop dat bij toepassing van dit artikel geldt dat een standaard, die geldt in het land van de koper en van de verkoper in het algemeen in acht moet worden genomen. In de onderhavige zaak leidt dat ertoe dat de normen die gelden in Nederland en Duitsland, in acht moeten worden genomen.

4.10.  Tussen partijen staat het volgende vast.
[A] heeft sinds 2002 neonbakjes verkocht in Duitsland. De Duitse autoriteiten hebben in november 2007 vragen gesteld over het GS-keurmerk dat op (een aantal van) de bakjes is aangebracht. Desgevraagd bleek ABC Neon niet te beschikken over het certificaat op grond waarvan zij gerechtigd is het GS-keurmerk te voeren. Het door ABC Neon aan [A] overhandigde certificaat, afgegeven in naam van “TÜV Rheinland Shenzen Ltd”, bleek bij navraag bij TÜV Rheinland China onbekend te zijn en niet afkomstig te zijn van TÜV Rheinland China.

4.11.  Op 26 februari 2008 heeft TÜV SÜD Product Service GmbH aan [A] bericht dat de bescherming tegen elektrische schokken niet gezekerd is.

4.12.  Aan [A] is (bij brief van 4 april 2008) een rapport toegestuurd van een onderzoek van een neonbakje dat in opdracht van het Regierungspräsidium Dresden op 10 januari 2008 is uitgevoerd door het Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit. In dat rapport wordt vermeld dat is vastgesteld dat niet voldaan is aan de voorwaarden voor het in het verkeer brengen van de bakjes op grond van paragraaf 4 GPSG, onder andere omdat niet voldaan is aan vereisten van de Europese norm EN 60598-1: “Der Erforderliche Schutz gegen elektrischen Schlag ist wegen einer zu geringen Luftstrecke nicht gegeben.”

4.13.  Op 2 april 2008 is op verzoek van [A] een neonbakje onderzocht door het CE-LAB GmbH, waarbij is geconstateerd dat het proefexemplaar niet voldeed aan de volgende EN normen:  EN 61347-1:12/2001    Toebehoren voor lampen
EN 61347-2-10    Bijzondere eisen voor elektronische             wisselrichters en omzetters voor   hoog-            frequent gebruik van koud ontstekende             buisvormige ontladingslampen (neon-buizen)
EN 60698-1     Verlichting
In het rapport wordt voorts opgemerkt: “Das Sicherungselement ist zwingend durch eine geeignete Komponente zu ersetzen!“

4.14.  Uit het voorgaande volgt dat ABC Neons’ betwisting van de non-conformiteit van de neonbakjes geen stand kan houden. Immers, zowel het Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, als het Duitse TÜV SÜD Product Service GmbH en het CE-Lab hebben vastgesteld dat de bakjes niet voldoen aan de Europese EN- norm. Beide laatste keuringsinstanties hebben in dat verband vastgesteld dat het vervangen van de zekering niet veilig is.

4.15.  ABC Neon heeft bewijs aangeboden van haar verweer dat de bakjes wel veilig zijn. Zij heeft daartoe aangevoerd dat de bakjes in zeer veel landen tot nu toe zonder problemen zijn verkocht, dat nog nimmer is voorgekomen dat iemand van de neonbakjes een schok heeft gekregen en dat bij normaal gebruik en bij vervanging van de zekering men geen schok krijgt. ABC Neon betoogt voorts dat het CE-Lab niet is geaccrediteerd om de EN normen 61347-1 en 61347-2-10 te controleren.

4.16.  De rechtbank constateert dat door drie onafhankelijke instituten (Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, TÜV SÜD Product Service GmbH en CE-LAB) is vastgesteld dat de bakjes niet voldoen aan de EN 60698-1 norm, althans onveilig zijn. Dat uit de website van CE-Lab niet blijkt dat zij geaccrediteerd is voor het uitvoeren van controles van de normen EN 61347-1 en EN 61347-2-10, maakt niet dat haar rapport niet van waarde is, nu het de conclusies van de andere instanties bevestigt. De EN-normen zijn Europese normen, die in acht dienen te worden genomen. De neonbakjes bezitten derhalve niet de eigenschappen die [A] op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Op die grond acht de rechtbank de stelling van [A] dat de bakjes non-conform zijn bewezen en gaat de rechtbank voorbij aan het bewijsaanbod van ABC Neon. De door ABC Neon gestelde feiten of omstandigheden leiden immers, indien bewezen, niet tot het oordeel dat de bakjes wel voldoen aan de Europese norm.

klachttermijn
4.17.  ABC Neon heeft nog aangevoerd dat [A] niet tijdig heeft geklaagd. Artikel 39 van het Weens Koopverdrag bepaalt dat de koper het recht verliest zich te beroepen op de non-conformiteit indien hij niet binnen een redelijke termijn nadat hij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken de verkoper hiervan in kennis stelt.

4.18.  [A] stelt dat hij onmiddellijk contact heeft opgenomen met ABC Neon toen hij hoorde dat de Duitse autoriteiten vragen stelden over de keurmerken op de bakjes alsmede nadat hij bericht kreeg dat de bakjes niet voldoen aan de Europese normen. Dit wordt door ABC Neon niet betwist. Vast staat derhalve dat [A] binnen redelijke tijd nadat hij de gebreken had ontdekt, ABC Neon daarvan in kennis heeft gesteld.

4.19.  Het recht van de koper om een beroep te doen op het feit dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt op grond van artikel 39 van het Weens Koopverdrag in ieder geval na verloop van een termijn van twee jaar na de feitelijke afgifte van de zaken aan de koper. Volgens [A] hebben de bewuste leveranties plaatsgevonden over de periode van 2006- 2008, hetgeen door ABC Neon niet wordt bestreden. [A] heeft ABC Neon reeds in november 2007 in kennis gesteld van het feit dat er problemen waren met de (certificaten op de) neonbakjes en hij heeft haar bij brief van 28 januari 2008 (productie 5/6 bij dagvaarding) aansprakelijk gesteld voor alle schade. Daaruit volgt dat het recht van [A] om zich te beroepen op non-conformiteit niet is vervallen.

ontbinding
4.20.  [A] vordert ontbinding van de koopovereenkomst. Op grond van artikel 49 van het Weens Koopverdrag kan de koper de overeenkomst ontbonden verklaren indien de tekortkoming in de nakoming door de verkoper van de krachtens de overeenkomst of het Verdrag op hem rustende verplichtingen een wezenlijke tekortkoming vormt.

4.21.  Het begrip wezenlijke tekortkoming is in artikel 25 van het Weens Koopverdrag gedefinieerd. Deze definitie omvat twee eisen. De eerste is dat de schade voor de benadeelde partij zodanig moet zijn dat haar in aanmerkelijke mate wordt onthouden wat zij uit hoofde van de overeenkomst mocht verwachten. De tweede eis betreft de voorzienbaarheid: het moet voor de tekortschietende partij redelijkerwijze voorzienbaar zijn geweest dat de schade voor de schuldeiser zodanig zou zijn dat hem in aanmerkelijke mate wordt onthouden wat hij uit hoofde van de overeenkomst mocht verwachten.

4.22.  ABC Neon heeft in verband met de door [A] gestelde schade aangevoerd dat [A] ook na november 2007 nog neonbakjes heeft besteld en dat hij thans nog neonbakjes aanbiedt op zijn website. Ter onderbouwing van dit betoog heeft ABC Neon bij dupliek een aantal prints overgelegd van de website van [bedrijf] van 24 juni 2009, waarop neonbakjes worden aangeboden en waar bestelformulieren kunnen worden ingevuld. Dat wijst er volgens ABC Neon op dat de vermeende gebreken er niet toe hebben geleid dat de bakjes onverkoopbaar zijn.

ABC Neon betwist voorts dat de door Metro geretourneerde bakjes zijn teruggestuurd wegens gebreken. ABC Neon erkent weliswaar dat Metro bakjes retour heeft gezonden, doch zij twijfelt aan de reden daartoe. Volgens haar waren door Metro teveel exemplaren besteld.

ABC Neon zet voorts vraagtekens bij het door [A] vermelde aantal teruggestuurde neonbakjes, nu [A] in de dagvaarding een ander aantal (1407) noemt dan in zijn lijst die als productie 17 is overgelegd (1403).

Met betrekking tot de 719 neonbakjes die volgens [A] deels door andere afnemers zijn teruggezonden en deels nog in voorraad waren, betoogt ABC Neon dat niet is gebleken dat de andere afnemers de koopovereenkomst hebben ontbonden en dat niet vast staat dat deze bakjes niet verkocht kunnen worden.

4.23.  ABC Neon plaatst aldus veel vraagtekens bij de hoogte van de door [A] gestelde schade. ABC Neon bestrijdt echter niet dat [A] schade heeft geleden. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat sprake is van een wezenlijke tekortkoming in de zin van artikel 25 van het Weens Koopverdrag, zodat het beroep op ontbinding slaagt.

omvang schade
4.24.  Ten aanzien van de hoogte van de schade overweegt de rechtbank als volgt. Onweersproken is dat [A] een aantal neonbakjes van Metro heeft moeten terugnemen. Uit de stukken en uit de stellingen van partijen is echter niet duidelijk of deze (zelfde) neonbakjes thans op de website van [A] te koop worden aangeboden. Daaruit zou immers moeten worden geconcludeerd dat in elk geval een deel van de neonbakjes op de Duitse markt verkocht kan worden. Teneinde op dit punt meer helderheid te verkrijgen en een minnelijke regeling te beproeven zal de rechtbank een comparitie van partijen gelasten. De zaak zal daartoe worden verwezen naar de rol. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4.25.  De rechtbank wijst erop dat zij uit een niet verschijnen van een partij ter comparitie de gevolgtrekkingen – ook in het nadeel van die partij – kan maken die zij geraden zal achten.

in reconventie
4.26.  ABC Neon vordert in reconventie betaling van facturen tot een bedrag van EUR 7.340,38. ABC Neon beroept zich op verrekening van haar vordering met de vordering in conventie. De vordering wordt door [A] tot een bedrag van EUR 6.955,38 erkend. Dat betekent dat – indien en voor zover ABC Neon in conventie zal worden veroordeeld tot betaling van enig bedrag – ABC Neon zich met succes zal kunnen beroepen op verrekening tot voormeld bedrag van EUR 6.955,38. De beslissing in reconventie zal daarom worden aangehouden totdat in conventie is beslist.

5.  De beslissing
De rechtbank

in conventie en in reconventie
5.1.  beveelt een verschijning van partijen, voor het geven van inlichtingen en ter beproeving van een minnelijke regeling op de terechtzitting van mr. J.W.F. Houthoff in het gerechtsgebouw te Lelystad aan het Stationsplein 15 op een door de rechtbank vast te stellen datum en tijd,

5.2.  bepaalt dat [A] dan in persoon aanwezig moet zijn en dat ABC Neon B.V. dan vertegenwoordigd moet zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en hetzij rechtens hetzij op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen,

5.3.  bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 23 december 2009 voor het opgeven van de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden januari tot en met maart 2010, waarna dag en uur van de comparitie zullen worden bepaald,

5.4.  bepaalt dat bij gebreke van de gevraagde opgave(n) de rechtbank het tijdstip van de comparitie zelfstandig zal bepalen,

5.5.  bepaalt dat na de vaststelling van het tijdstip van de comparitie dit in beginsel niet zal worden gewijzigd,

5.6.  wijst partijen er op, dat voor de zitting twee uur zal worden uitgetrokken,

5.7.  houdt iedere verdere beslissing aan.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Mocht u omtrent het voorgaande vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze ontslag en arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.