Profiteren van wanprestatie | Advocaten contractenrecht

Volgens vaste jurisprudentie (onder meer HR 17 mei 1985, NJ 1986, 760 en HR 26 januari 2007, NJ 2007, 78) is, buiten de gevallen waarin tot wanprestatie wordt aangezet, het profiteren van andermans wanprestatie pas onrechtmatig indien aan twee cumulatieve vereisten is voldaan:
a. de aangesproken partij weet of behoort te weten dat zijn wederpartij, kort gezegd, wanprestatie pleegt tegenover een derde;
b. er sprake is van bijkomende omstandigheden die op zichzelf of samen met de kennis over de wanprestatie, onrechtmatigheid meebrengen.

Aldus is het handelen met iemand terwijl men weet of behoort te weten dat deze door dat handelen een door hem met een derde gesloten overeenkomst schendt, op zichzelf jegens die derde niet onrechtmatig. Deze enkele wetenschap leidt niet tot aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad.

Of een dergelijk handelen, in de regel aangeduid als profiteren of gebruikmaken van andermans wanprestatie, jegens die aangesprokene onrechtmatig is, hangt af van de verdere omstandigheden van het geval zoals (zie genoemde arresten) – bijvoorbeeld – het antwoord op de vraag  (a) of de aangesprokene de betreffende overeenkomst kende en zich van de strekking daarvan bewust was, en of te dier zake op de  aangesprokene  een onderzoeksplicht rustte; (b) of de aangesprokene de ernst van het nadeel kende dat als gevolg van het doorbreken van de overeenkomst met de derde wordt geleden en de voorzienbaarheid van dit nadeel kende op het moment van het aangaan van de overeenkomst; (c) de mate waarin de aangesprokene de wanprestatie hebben beïnvloed, waarbij een rol kan spelen het antwoord op de vraag of de aangesprokene de wanprestatie heeft uitgelokt of daarbij op andere wijze actief betrokken was (HR 30 september 2005, LJN AT5155, r.o. 3.3.); (b) de rol die de mogelijkheid van het profiteren van de wanprestatie heeft gespeeld. (bron: www.rechtspraak.nl)

Hebt u over profiteren van andermans wanprestatie vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.