Ontslag advocaat / Verweer ontslagvergunning

Verweer tegen aanvraag ontslagvergunning

Als ontslag advocaat en ontslag jurist staan wij u  graag terzijde bij voeren van verweer tegen een aanvraag om een ontslagvergunning bij UWV WERKbedrijf. Ook bij collectief ontslag. Op het collectief ontslag gaan wij in het navolgende niet specifiek in.

Mocht u over het voeren van verweer tegen een aanvraag ontslagvergunning, ook ingeval van collectief ontslag, vragen hebben kunt u de informatie die wij u in het navolgende geven over de mogelijkheden tot ontslag rustig doorlezen. Maar u kunt ook, bij spoedeisende vragen, direct en kosteloos contact opnemen met ATM Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten.

Bel ons nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20 tot 22.00 uur. Eerste telefonisch hulp is bij ons kosteloos.

Informatie over de ontslagvergunning
Een aanvraag voor een ontslagvergunning kan bij het UWV WERKbedrijf worden ingediend op grond van:

(a) persoonlijke gronden;
(b) bedrijfseconomische redenen;
(c) bij langdurige ziekte.

Een werknemer kan op persoonlijke gronden worden ontslagen als hij:

 • nalatig of verwijtbaar handelt;
 • onvoldoende functioneert;
 • een verstoorde werkrelatie met u als werkgever heeft;
 • ernstige gewetensbezwaren heeft.

In de laatste 3 gevallen moeten werkgever en werknemer wel samen naar een oplossing hebben gezocht. Bijvoorbeeld overplaatsing of een aangepaste functie.

Een aanvraag voor een ontslag-vergunning om bedrijfseconomische redenen kan bij het UWV WERKbedrijf worden ingediend vanwege:

 • de slechte financiële situatie van het bedrijf;
 • structurele werk- of omzetvermindering binnen het bedrijf;
 • bedrijfsorganisatorische redenen;
 • beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
 • technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • een bedrijfsverhuizing.

Een aanvraag voor een ontslagvergunning vanwege bij langdurige ziekte kan bij het UWV WERKbedrijf worden ingediend:

 • indien de ziekte tenminste 2 jaar heeft geduurd (het ontslagverbod voor 2 jaar bij ziekte) en binnen 26 weken geen herstel valt te verwachten
 • de werkgever genoeg heeft gedaan om de werknemer te re-integreren.

Heeft de werkgever volgens het UWV onvoldoende gedaan om de werknemer te re-integreren? Dan moet u uw werknemer nog maximaal 1 jaar loon doorbetalen.

Overigens geldt het ontslagverbod van twee jaar bij ziekte niet als:
– de werknemer ziek wordt nadat uw aanvraag voor een ontslag vergunning reeds door het UWV WERKbedrijf is
ontvangen;
– de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie;
– de werknemer wordt ontslagen in de proeftijd (behalve wanneer dit proeftijd ontslag wordt misbruikt, zoals reeds    gezegd in het voorgaande);
– de werknemer wordt ontslagen op staande voet;

– de werknemer wordt ontslagen als gevolg van een beëindiging van bedrijfsactiviteiten.

Een aanvraag voor een ontslagvergunning moet worden ingediend bij het UWV WERKbedrijf. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld zich daartegen te verweren.

De aanvraag en het verweer worden daarna voorgelegd aan de Ontslag adviescommissie. Hierin zitten vertegenwoordigers van werkgever- en van werknemersorganisaties. De commissie adviseert over het al dan niet verlenen van toestemming voor ontslag. Naar aanleiding van dat advies neemt UWV WERKbedrijf een beslissing. Deze beslissing wordt, inclusief motivering, verstuurd aan de werkgever en aan de werknemer. Tegen de beslissing is geen bezwaar of beroep mogelijk. Indien de ontslagvergunning is verleend zal de werkgever binnen 2 maanden gebruik moeten maken van de ontslagvergunning. De werkgever moet daarbij de geldende opzegtermijn in acht nemen, maar mag de opzegtermijn met 1 maand verkorten. Wel moet er in alle gevallen ten minste 1 maand opzegtermijn overblijven!

Ondanks een verkregen ontslagvergunning mag de werkgever het dienstverband met de werknemer niet opzeggen indien ontslagverboden gelden. Hierboven is reeds kort besproken het ontslagverbod bij ziekte. Andere ontslagverboden zijn:
Huwelijk: als de werknemer na het huwelijk wordt ontslagen moet hij aantonen dat het ontslag verband houdt met zijn huwelijk;
Militaire dienst:
dit ontslagverbod is met de afschaffing van de dienstplicht alleen relevant voor werknemers die een oproep krijgen voor een buitenlandse dienstplicht;
Zwangerschap/bevalling
: dit ontslagverbod geldt tijdens de zwangerschap en in de periode dat de werkneemster wegens zwangerschapsverlof ziektegeld ontvangt. Het ontslagverbod blijft ook van kracht de eerste zes weken nadat de werkneemster weer aan de slag is gegaan;
OR-lidmaatschap:
Leden van de OR en van de commissies van de OR mogen niet ontslagen worden tenzij:het OR-lid schriftelijk instemt met het einde van het dienstverband; de werkgever het dienstverband wil beëindigen vanwege een dringende reden; het bedrijf waar het OR-lid werkt gaat sluiten.

Reeds besproken is dat een werknemer ook niet mag worden ontslagen tijdens de eerste twee jaar van zijn/haar ziekte.

UWV WERKbedrijf kan bij het verlenen van een ontslagvergunning geen vergoeding aan de werknemer toekennen. De werknemer kan wel, nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, een schadevergoeding vorderen in een zogeheten “kennelijk onredelijk ontslag procedure” genoemd. Als de kantonrechter oordeelt dat de opzegging kennelijk onredelijk is, zal hij een schadevergoeding aan de werknemer toekennen.

Mocht u over het voeren van verweer tegen een aanvraag ontslagvergunning, ook ingeval van collectief ontslag, verdere vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ATM Ontslag en Arbeidsrecht Advocaat Utrecht, ATM Ontslag en Arbeidsrecht Advocaat Dordrecht of ATM Ontslag en Arbeidsrecht Advocaat Den Bosch.

Bel ons nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Onze vestigingsadressen zijn de volgende:

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten ’s Hertogenbosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82

ATM Advocaten heeft de juiste ontslag en arbeidsrecht advocaat voor zowel werkgevers als werknemers.