Inzage bankafschriften na overlijden

In de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 31 augustus 2016 (ECLI:NL:RBMNE:2016:4719) willen de erfgenamen inzage in bankafschriften na het overlijden van de bankrekeninghouder. De bank weigert deze inzage op grond van een bepaling in de algemene voorwaarden. De rechtbank overweegt hierover:

“(…)
4.2.5.
De rechtbank overweegt als volgt ten aanzien van het verweer van Rabobank dat zij (op grond van artikel 5 van haar Algemene Bankvoorwaarden) jegens erfgenamen niet gehouden is om enige informatie te verstrekken over het rekeningverloop voorafgaand aan de datum van overlijden.
(…)

4.2.7.
Rabobank erkent (conclusie van antwoord, nr. 6) dat zij jegens haar rekeninghouders een wettelijke plicht heeft om gegevens betreffende de bankrekening gedurende een periode van zeven jaar te bewaren (artikel 2:10 lid 1 en 3 BW). De rechtbank is voorshands van oordeel dat artikel 5, slotzin, van de algemene voorwaarden van Rabobank – waarin staat dat de bank aan de rechtverkrijgenden van de rekeninghouder geen inlichtingen behoeft te verstrekken over het verloop van de rekening voor de datum van het overlijden van de rekeninghouder – onredelijk bezwarend is in de zin van artikel 6:233 BW. Vooralsnog valt de redelijkheid niet in te zien waarom een rekeninghouder bij leven zonder meer tot zeven jaar terug inzage kan vragen bij de bank in de gegevens van zijn bankrekening, maar dat na diens overlijden zijn erfgenamen c.q. de voortzettende rekeninghouders genoegen dienen te nemen met mededeling van het banksaldo op de datum van overlijden. Op deze wijze ontslaat de bank zich eenzijdig jegens de erfgenamen van elke verantwoordingsplicht voor het beheer en de administratie van de bankrekening. Terwijl anderzijds aangenomen kan worden dat door de geautomatiseerde opslag van deze gegevens het voor de bank relatief eenvoudig is om deze gegevens aan de erfgenamen c.q. voortzettende bankrekeninghouders ter beschikking te stellen.
(…)”

Kortom, indien de bank u als erfgenaam dan wel als voortzettende rekeninghouder weigert om inzage te geven in de bankafschriften van erflater van de afgelopen 7 jaren op grond van een artikel uit de algemene, dan is op basis van deze uitspraak het betreffende artikel vernietigbaar in de zin van artikel 6:233 Burgerlijk Wetboek.