Incasso advocaat – wanbetaling – kort geding

Incasso kort geding. Vordering van een geldsom. Spoedeisend belang. Huurachterstand.

Betalingsachterstand is een vorm van wanprestatie die door de lage rentetarieven en/of door traag verlopende invorderingsprocedures aantrekkelijk is geworden voor schuldenaars, maar verzwaring van administratieve lasten met zich meebrengt voor schuldeisers. Het is dan ook in het belang van het handelsverkeer dat schulden zonder onnodig uitstel worden voldaan. In geval van onbetwiste vorderingen staan snelle, informele en goedkope invorderingsprocedures ter beschikking van schuldeisers (vergelijk artikel 5 lid 1 van de EG-Richtlijn nr. 2000/35 van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties).Zie hiervoor ook onderstaand vonnis.

Mocht u omtrent incasso, wanbetaling, beslaglegging, enz. juridische vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu: 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is kosteloos.

U I T S P R A A K

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Nijmegen

zaakgegevens  656669 \ VV EXPL 09-10205 \ 282fh
uitspraak van  27 januari 2010

vonnis in kort geding

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Frits ABC B.V.
gevestigd te Beuningen
eisende partij
gemachtigde mr. X

tegen

[gedaagde partij]
wonende te [woonplaats]
gedaagde partij
gemachtigde mr. Y

Partijen worden hierna ABC en [gedaagde partij] genoemd.

De procedure
Het verloop van de procedure blijkt uit:
–  de dagvaarding van 24 december 2009 met producties;
–  de aantekeningen van de griffier van het verhandelde ter zitting van 11 januari 2010.

1.  De vordering en het verweer

1.1.  ABC heeft [gedaagde partij] in kort geding gedagvaard en gevorderd dat hem zal worden bevolen casu quo hij zal worden veroordeeld als vermeld in de dagvaarding, waarvan een kopie aan dit vonnis is gehecht.

1.2.  De vordering is gegrond op de volgende stellingen, samengevat weergegeven. [gedaagde partij] huurt sinds 7 juli 2008 van ABC bedrijfsruimte aan de [adres]. De overeengekomen maandelijkse huurprijs bedroeg laatstelijk € 1.089,89 inclusief BTW. Dit bedrag is bij vooruitbetaling verschuldigd. Sinds april 2009 heeft [gedaagde partij] geen huur meer betaald. De achterstand is inmiddels opgelopen tot € 9.609,01 (negen maandelijkse termijnen). [gedaagde partij] heeft erkend dit bedrag schuldig te zijn, maar blijft niettemin zonder goede reden in gebreke.

1.3.  [gedaagde partij] heeft ter zitting verweer gevoerd.

2.  De beoordeling

2.1.  Het verweer van [gedaagde partij] houdt in, dat ABC geen spoedeisend belang heeft bij haar vordering. Hij voert verder aan dat hij telefonisch aan ABC heeft laten weten, dat hij van plan is zijn onderneming te staken.

2.2.  ABC heeft dit laatste betwist; er is naar haar zeggen geen telefonisch contact geweest.

2.3.  Wat het spoedeisend belang betreft heeft [gedaagde partij] zijn verweer niet nader gemotiveerd. Hij heeft ook niet weersproken dat van een restitutierisico geen sprake is, omdat ABC niet in een ongunstige financiële situatie verkeert.

2.4.  In hoeverre een telefonische mededeling als door [gedaagde partij] gesteld reden zou kunnen zijn voor afwijzing van de vordering, is verder niet toegelicht.

2.5.  Betalingsachterstand is een vorm van wanprestatie die door de lage rentetarieven en/of door traag verlopende invorderingsprocedures aantrekkelijk is geworden voor schuldenaars, maar verzwaring van administratieve lasten met zich meebrengt voor schuldeisers. Het is dan ook in het belang van het handelsverkeer dat schulden zonder onnodig uitstel worden voldaan. In geval van onbetwiste vorderingen dienen snelle, informele en goedkope invorderingsprocedures ter beschikking van schuldeisers te staan (vergelijk artikel 5 lid 1 van de EG-Richtlijn nr. 2000/35 van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties). Daarmee is het spoedeisend belang van de vordering gegeven. Nu [gedaagde partij] de huurachterstand erkent, is er geen reden om aan te nemen dat in een bodemprocedure de vordering zal worden afgewezen. Dit leidt tot de conclusie dat de vordering tot voldoening van de achterstallige huur toewijsbaar is, met inbegrip van de verder niet betwiste wettelijke rente.

2.6.  De in de toekomst verschijnende huurtermijnen vergen geen onverwijlde voorziening bij voorraad, omdat die nu niet opeisbaar zijn. Dit onderdeel van de vordering zal daarom worden afgewezen.

2.7.  [gedaagde partij] zal als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van dit geding moeten dragen. De aan de zijde van ABC gevallen kosten worden begroot op € 72,25 voor de betekening van de dagvaarding, € 208,- voor vastrecht en twee punten à € 200,- volgens het liquidatietarief voor salaris gemachtigde, totaal € 680,25.

BESLISSING

De kantonrechter, rechtdoende in kort geding,

–  veroordeelt [gedaagde partij] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan ABC te betalen € 9.609,01 incl. BTW voor achterstallige huurpenningen;

–  veroordeelt [gedaagde partij] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan ABC te betalen € 322,18 aan wettelijke handelsrente berekend tot 1 januari 2010, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over € 9.609,01 vanaf 1 januari 2010 tot de dag dat het bedrag van de huurachterstand volledig is voldaan;

–  veroordeelt [gedaagde partij] in de proceskosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van ABC begroot op € 680,25;

–  verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

–  wijst het meer of anders gevorderde af.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Mocht u omtrent incasso, wanbetaling enz. juridische vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.