Doorstart – direct advies

Doorstart. In de zaak die hier aan de orde is moest het belang van de bank bij voortzetting van de door haar geplande executieveilingen wijken voor het zwaarwegender belang van eiseres bij en doorstart. De voorzieningenrechter schorst om die reden de executieveilingen gedurende een maand, nu niet te verwachten valt dat de bank van dit uitstel financieel nadeel zal ondervinden terwijl het tot de reële mogelijkheden behoort dat eiseres de schulden aan gedaagde binnen afzienbare tijd zal kunnen aflossen.
Wilt u meer weten wat wij bij een doorstart voor u kunnen betekenen? Mail dan uw vraag of bel tegen lokaal tarief 030 252 35 20 (Utrecht). U krijgt direct contact met een van onze advocaten. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.
Uitspraak

V O N N I S
in de zaak van:
de besloten vennootschap ABC ONROEREND GOED B.V.,
en
ING BANK N.V.

PROCESVERLOOP

Partijen zijn overeengekomen vrijwillig -en zonder dagvaarding- in kort geding te verschijnen. Eiseres heeft een vijftal producties in het geding gebracht, waaronder een brief van 31 maart jl., een faxbericht van 1 april jl. en een drietal taxatierapporten, van welke documenten een kopie aan dit vonnis is gehecht. Gedaagde heeft een drietal producties in het geding gebracht.

Eiseres heeft gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te gebieden de door haar aangekondigde executieveilingen d.d. 5 april, 12 april en 19 april 2005 te schorsen, met veroordeling van gedaagde in de proceskosten. Eiseres heeft ter zitting nog een productie overgelegd.
Gedaagde heeft verweer gevoerd tegen de vordering en geconcludeerd deze af te wijzen, met veroordeling van eiseres in de kosten van de procedure.

De zitting is gedurende korte tijd geschorst om partijen in de gelegenheid te stellen onderling tot overeenstemming te komen. Een minnelijke regeling is niet tot stand gekomen.

Partijen hebben ten slotte vonnis gevraagd.
De uitspraak is bepaald op heden.

RECHTSOVERWEGINGEN

1.a Gedaagde heeft de door haar aan -onder meer- eiseres verstrekte kredietfaciliteiten opgezegd. De voorzieningenrechter te Amsterdam (nr. 308290 KG 05-184 AB, 24 februari 2005) heeft geoordeeld dat deze opzegging niet onrechtmatig jegens eiseres was.
Vanwege het vervolgens uitblijven van integrale aflossing van de kredietenfaciliteiten -de vordering van gedaagde bedraagt op dit moment om en nabij de 2,5 miljoen euro- heeft gedaagde besloten haar hypotheekrechten op de aan eiseres in eigendom toebehorende onroerende zaken Waterhuizen 8 te (9609 PA) Waterhuizen, Scheepswervenweg 9-11-13 te (9607PX) Foxhol en Albert Einsteinlaan 1 te (9615 TE) Kolham uit te winnen. Gedaagde heeft daartoe een drietal executieveilingen aangekondigd alwaar genoemde onroerende zaken openbaar zullen worden verkocht. Die veilingen zijn gepland op 5, 12 en 19 april 2005.

b. Op 15 maart 2005 is ABC Shipyard Waterhuizen B.V., een dochteronderneming van eiseres, failliet verklaard.

Standpunt eiseres
2. Gedaagde dient de executieveilingen te schorsen aangezien de schulden op korte termijn zullen kunnen worden afgelost. Eiseres zal waarschijnlijk op 15 april 2005 € 1.500.000,– ontvangen vanwege de verkoop van de locatie Waterhuizen.
Voorts is Fortis bank bereid een hypothecaire geldlening te verstrekken van € 800.000,– terzake het pand van ABC Lastechniek BV te Kolham.
Ook de locatie te Foxhol is verkocht en wel voor 2,1 miljoen euro. De koopovereenkomst dienaangaande zal hedenmiddag bij de notaris worden getekend en naar verwachting zal de juridische overdracht rond 24 april 2005 kunnen plaatsvinden.
Eiseres is bereid nog heden een betaling van € 100.000,– aan gedaagde te doen, welk bedrag in mindering strekt op de vordering van gedaagde doch waarvan zo nodig ook de (extra) kosten die gemoeid zullen zijn met het annuleren van de inmiddels aangekondigde executieveilingen en het eventueel opnieuw aankondigen daarvan kunnen worden voldaan.
Gedaagde handelt onrechtmatig door onder voornoemde omstandigheden de geplande veilingen doorgang te laten vinden. Bovendien zal de voorgenomen doorstart van ABC Shipyard Waterhuizen B.V. (hierna Waterhuizen) door de veilingen gefrustreerd worden. De plannen voor deze doorstart zijn in een vergevorderd stadium; de NOM heeft financiële toezeggingen gedaan. Indien de doorstart gerealiseerd wordt zal er voor een zestigtal mensen werk zijn.
De overgelegde taxatierapporten tonen aan dat de executiewaarde van de drie locaties tezamen de hoogte van de vordering van gedaagde ruimschoots overstijgt.

Standpunt gedaagde
3. In redelijkheid kan niet worden verlangd dat de veilingen worden uitgesteld. Er zijn te vaak toezeggingen door eiseres gedaan die niet zijn nagekomen. Het is ten zeerste de vraag of de koopovereenkomst aangaande de werf te Waterhuizen geëffectueerd wordt. Deze koopovereenkomst is namelijk verbonden met de doorstart van ABC Shipyard Waterhuizen B.V. Indien die doorstart niet plaatsvindt zal de koop evenmin doorgang vinden. Bovendien blijkt uit de koopovereenkomst niet wanneer de overdracht zal plaatsvinden.
Naar verwachting zal uitstel van de veilingen tot gevolg hebben dat de interesse onder de gegadigden afneemt en dat de onroerende zaken minder opbrengen.

Beoordeling van het geschil:

4.1 Het spoedeisend belang is met de aard van het gevorderde gegeven.

4.2 Naar voorshands oordeel van de voorzieningenrechter moet -in de kern samengevat- het belang van gedaagde om de op 5, 12 en 19 april 2005 geplande executieveilingen door te laten gaan, wijken voor het zwaarwegender belang van eiseres bij schorsing daarvan. Daartoe geldt het volgende.

4.3 Eiseres heeft gesteld de locatie Waterhuizen te hebben verkocht voor 1,5 miljoen euro en te verwachten dat op 15 april a.s. de levering en betaling zullen plaatsvinden. Gedaagde heeft dit in twijfel getrokken en heeft daartoe aangevoerd dat de koopovereenkomst samenhangt met de doorstart van ABC Shipyard Waterhuizen B.V.
Wat van deze samenhang ook zij, eiseres heeft onweersproken gesteld dat zij de NOM bereid heeft gevonden de voorgenomen doorstart (mede) te financieren en voorts dat zij in gesprek is met andere geldschieters. Hoewel eiseres nog geen concrete plannen ter zake de voorgenomen doorstart heeft kunnen overleggen -waarmee naar verluidt een zestigtal banen zal kunnen worden behouden- heeft zij naar voorshands oordeel voldoende aannemelijk gemaakt dat deze doorstart kans van slagen heeft doch dat deze niet, althans veel moeilijker, gerealiseerd kan worden indien de executieveilingen op de geplande data doorgang zullen vinden.
Daarnaast heeft eiseres onweersproken gesteld dat de locatie te Foxhol is verkocht voor 2,1 miljoen euro. Eiseres heeft een faxbericht overgelegd waaruit blijkt dat eiseres, tezamen met de potentiële kopers van de scheepswerf te Foxhol, is uitgenodigd ten kantore van de behandelend notaris om nog hedenmiddag de koopovereenkomst te ondertekenen. Gedaagde heeft -mede in verband met logistieke redenen- de uitkomst van deze bijeenkomst echter niet willen afwachten.
Voorts is uit de door eiseres overgelegde brief van Fortis bank d.d. 1 april 2004 genoegzaam gebleken dat Fortis bereid is eiseres een lening te verstrekken van € 800.000,– terzake ABC Lastechniek B.V.
Gelet op het voorgaande, gevoegd bij het feit dat eiseres ter zitting heeft verklaard dat de overdracht en betaling van de scheepswerf te Foxhol omstreeks 24 april a.s. zal plaatsvinden, behoort -nog daargelaten het hierna overwogene- het tot de reële mogelijkheden dat eiseres de schulden aan gedaagde binnen afzienbare tijd zal kunnen aflossen.

4.4 Gedaagde heeft aangegeven te vrezen voor een lagere opbrengst indien de veilingen worden uitgesteld. Ook indien dit het geval zou zijn, bieden naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter de door eiseres overgelegde taxatierapporten voldoende aanknopingspunt dat de executieopbrengst in ieder geval dusdanig zal zijn, dat de vordering van gedaagde daaruit geheel zal kunnen worden voldaan. Voorts heeft eiseres zich bereid verklaard op voorhand de (extra) veilingkosten voor haar rekening te nemen. Derhalve valt ook op die grond vooralsnog niet in te zien dat gedaagde financieel nadeel zal ondervinden van schorsing van de veilingen.

4.5 Het vorenstaande vormt voor de voorzieningenrechter aanleiding om de vordering tot schorsing van de veilingen toe te wijzen als in het dictum vermeld. Voor de te hanteren termijn zal worden aangesloten bij de door eiseres ter zitting aangegeven termijn van een maand waarbinnen zij verwacht dat een en ander geëffectueerd zal zijn. De voorzieningenrechter merkt daarbij nog op dat bij dit alles essentieel is dat eiseres haar toezegging -welke op zich ter zitting door gedaagde niet in twijfel is getrokken- om nog heden (1 april 2005) een bedrag van € 100.000,– aan gedaagde te voldoen gestand zal doen, welk bedrag in mindering zal strekken op de vordering minus de (extra) kosten die gemoeid zullen zijn met het annuleren van de inmiddels aangekondigde executieveilingen en het eventueel opnieuw aankondigen daarvan.

4.6 Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

BESLISSING
De voorzieningenrechter:

1. schorst de op 5, 12 en 19 april 2005 geplande executieveilingen betreffende de openbare verkoop van de onroerende zaken Waterhuizen 8 te (9609 PA) Waterhuizen, Scheepswervenweg 9-11-13 te (9607PX) Foxhol en Albert Einsteinlaan 1 te (9615 TE) Kolham tot en met 1 mei 2005;

2. veroordeelt gedaagde in de kosten van de procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op € 244,– aan verschotten en op € 816,– aan salaris van de procureur;

3. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
(bron: www.rechtspraak.nl)