Inbreuk auteursrecht – vordering tot winstafdracht

Inbreuk auteursrecht – vordering tot winstafdracht. De vordering tot winstafdracht is gebaseerd op artikel 27 a Auteurswet. Voor een verplichting tot winstafdracht wegens auteursrechtinbreuk geldt het toerekenbaarheidsvereiste van artikel 6: 162 BW. De inbreuk is toerekenbaar indien zij aan schuld te wijten is, of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de inbreukmaker komt.

Mocht u omtrent inbreuk auteursrecht en/of winstafdracht vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

U I T S P R A A K

vonnis
RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht, team handelsrecht.

zaaknummer / rolnummer: 165989 / HA ZA 06-1678

Vonnis van 29 augustus 2007

in de zaak van

de rechtspersoon naar Belgisch recht
ABC,
gevestigd en kantoorhoudende te België,
eiseres,
advocaat mr. X,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
XYZ,
gevestigd te Breda,
gedaagde,
procureur mr. J.L.G.M. Verwiel.

Partijen zullen hierna ABC en XYZ genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
– de dagvaarding
– de akte tot in geding brengen producties zijdens ABC
– de conclusie van antwoord
– de conclusie van repliek en de bijbehorende akte tot rectificatie
– de conclusie van dupliek.

2. Het geschil
2.1. ABC vordert samengevat – veroordeling van XYZ verklaring voor recht dat XYZ inbreuk heeft gemaakt op een auteursrechtelijk beschermde scheidingswand van ABC, alsmede winstafdracht terzake ad euro 36.810,00, vermeerderd met rente en kosten.

2.2. XYZ voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De beoordeling
3.1. ABC heeft haar stellingname omtrent het auteursrecht op de scheidingswand, zoals omschreven de dagvaarding, op minimaal genoegzame wijze gedocumenteerd in de producties 1 en 2 bij de akte tot in het geding brengen van producties van 11 oktober 2006. XYZ heeft hier tegenover een ongemotiveerde ontkenning van de inbreuk gesteld, hetgeen ontoereikend is. Dit verweer wordt daarom gepasseerd en de inbreuk op het auteursrecht rechtens als vaststaand aangemerkt. De vordering sub 1 ligt daardoor voor toewijzing gereed.

3. 2. De vordering de vordering tot winstafdracht is gebaseerd op artikel 27 a Auteurswet.

3. 3. De rechtbank oordeelt aannemelijk dat ABC minst genomen enige schade heeft ondervonden van het op de markt komen van het inbreukmakende product, zodat aan dit vereiste om op de voet van artikel 27 a Auteurswet schadevergoeding te verkrijgen, begroot op het bedrag van de door de inbreukmaker met de inbreuk behaalde winst, is voldaan.

3. 4. Voor een verplichting tot winstafdracht wegens auteursrechtinbreuk geldt het toerekenbaarheidsvereiste van artikel 6: 162 BW. De inbreuk is toerekenbaar indien zij aan schuld te wijten is, of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de inbreukmaker komt. Onbetwist staat vast dat aan dit vereiste is voldaan.

3. 5. ABC baseert zich op de inhoud van het in geding gebrachte rapport van bevindingen, gedateerd 12 maart 2003, opgemaakt door het accountantskantoor Deloitte & Touche. Hierin wordt aan de hand van justificatoire bescheiden onderzocht welke winst XYZ heeft behaald met het inbreukmakende product gedurende de boekjaren 1998 tot en met 30 september 2002. Het rapport concludeert dat een winst is behaald van euro 36.810,00, bestaande uit een marge tussen verkoopwaarde en inkoopwaarde ad euro 54.983 en directe kosten ad euro 18.173,00. Op basis hiervan vordert ABC het bedrag van euro 36.810,00 wegens winstafdracht.

3. 6. XYZ betwist dat de directe kosten door de registeraccountants zijn vastgesteld. In haar visie dienen aan het bedrag van euro 18.172,61 te worden toegevoegd de vernietigingskosten van de catalogi ad euro 3456,00, de advocaat- en vonniskosten ad euro 7.224,80, de accountantskosten ad euro 7.745,00 en directe reclame kosten ad euro 1269,53. Opgeteld bij de opsomming van de registeraccountants zouden de directe kosten in totaal bedragen euro 37.867,94.

Voorts stelt zij dat de registeraccountants ten onrechte geen rekening heeft gehouden met toedeling van een deel van de algemene kosten. De algemene kosten terzake van de voorliggende problematiek, begroot op 11 1/2 procent, zouden een bedrag van euro 23.470,81 vormen.

De directe en algemene kosten volgens deze berekening opgeteld bedragen de totaalsom van euro 63.378,00. Afgezet tegen de berekende marge van euro 54.982,93 is de conclusie van XYZ dat er sprake was van een verlies en geen winst gemaakt is. Dit zou sporen met het gegeven dat het product niet behoorde tot haar core business maar een service product was dat niet veel toevoegde aan haar activiteiten. Bij gebreke van winst zou de vordering volgens XYZ behoren te worden afgewezen.

3. 7. ABC betwist niet het gemaakt zijn van de genoemde kosten , de daarbij geplaatste bedragen, en de stelling dat slechts sprake zou zijn geweest van een service-product zodat deze gegevens rechtens vaststaan.
Zij stelt echter dat de aftrek van de genoemde kosten niet acceptabel is , reeds in het algemeen niet, en temeer niet omdat sprake is geweest van moedwillig gedane inbreukmakende handelingen.

3. 8. In dit laatste verband staat weliswaar onweersproken vast dat XYZ in Duitsland bij vonnis van 21 december 1999 door het Landgericht Köln is veroordeeld, maar de rechtbank kan uit het overgelegde vonnis niet opmaken dat inbreuk op auteursrecht hieraan ten grondslag lag.
Vaststaat wel dat Hof van Beroep te Brussel bij overgelegd arrest van 2 november 2001 inbreuk op het onderhavige auteursrecht door de betreffende scheidingswand heeft aangenomen in een procedure tegen XYZ.
Vanaf die datum zou moedwillige inbreuk aan te nemen zijn. Er zijn echter geen aanknopingspunten om dit eerder te plaatsen in de tijd. De documentatie die ABC heeft overgelegd om het auteursrecht en de inbreuk daarop te onderbouwen bestaat uit wat fotokopieën.
Voor de aanname van het auteursrecht en de inbreuk kan de rechtbank , uitsluitend vanwege het ontbreken van betwisting, nog net genoegen nemen. Voor de onderbouwing van kwade trouw schiet deze documentatie tekort.

Uit het overzicht dat deel uitmaakt van genoemd accountantsrapport blijkt dat de laatste verkoopfactuur van het product gedateerd was op 6 november 2001.Aannemelijk is dat de feitelijke verkoop plaatsvond voordat XYZ kennis droeg van het arrest van het Hof te Brussel.
Bij de beoordeling van de behaalde winst geldt daarom het uitgangspunt dat slechts de normale toerekenbaarheid aanwezig was.

3.9.Bij dit laatste past dan in de winstberekening een benadering op normale bedrijfseconomische grondslagen. De rechtbank oordeelt daarom redelijk het verdisconteren van alle door XYZ aangevoerde bedragen, met uitzondering van de advocaat en vonniskosten. Veronderstellenderwijs aannemende dat dit kosten zijn betreffende de voorafgaande procedure in kort geding geldt dat conform het toen geldende regime ten aanzien van proceskostenveroordeling geen vergoeding van integrale kosten plaatsvond. Bij het beoordelen van deze post zouden ook de werkelijke kosten van ABC een rol behoren te spelen die niet geliquideerd zijn. Redelijk is daarom deze posten geheel buiten beschouwing te laten.

De door de accountant berekende directe kosten behoren te worden verhoogd met een bedrag van in totaal euro 12.470,53, en daarnaast komen de algemene kosten in mindering ad euro 23.470,34. Op basis van deze berekening resteert een winstbedrag van , afgerond, euro 869,00.
Voor toekenning van een bedrag wegens buitengerechtelijke kosten bestaat gelet op deze uitkomst geen grond.

Het is aannemelijk dat de schade van ABC, op andere wijze dan winstafdracht benaderd, tot voor haar betere resultaat zou hebben geleid. Gelet hierop zal de rechtbank naar billijkheid de proceskosten aldus liquideren dat ieder de eigen kosten blijft dragen .

4. De beslissing
De rechtbank
1. Verklaart voor recht dat de door gedaagde aangeboden en verkochte Spirals afscheidingswanden zoals omschreven in het lichaam der dagvaarding inbreuk maken op de auteursrechten van eiseres op de Flexi afscheidingswanden.
2. Veroordeelt gedaagde om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiseres te betalen de somma van euro 869,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 1 april 2003 tot de dag der algehele voldoening.
3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
4. Wijst af het meer of anders gevorderde.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Mocht u omtrent inbreuk auteursrecht en/of winstafdracht vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.