JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Ontslag Directeur – algemene informatie | Ontslag advocaten

Ontslag directeur, ontslag statutair directeur, ontslag bestuurder vennootschap

In het navolgende wordt in het kader van ontslag de positie besproken van een bestuurder van een B.V. (de statutair directeur) .

Statutair / titulair

Een statutair directeur moet worden onderscheiden van de titulair directeur.

Een statutair directeur is, bij oprichting van de vennootschap danwel naderhand door een besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders, benoemd tot bestuurder van de vennootschap.

Een titulair directeur voert daarentegen weliswaar de titel directeur, maar is nooit benoemd tot bestuurder van de vennootschap.

De positie van de titulair directeur wordt in dit bericht niet besproken.

Verhouding met vennootschap

De statutair directeur staat ten opzichte van de vennootschap (de B.V. / N.V.) over het algemeen in een dubbele verhouding.

Enerzijds een vennootschapsrechtelijke verhouding welke voortvloeit uit zijn positie als bestuurder van de venootschap.

Anderzijds een contractuele verhouding welke voortvloeit uit een de overeenkomst die hij in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden is aangegaan met de vennootschap. Over het algemeen is dat een managementovereenkomst  (overeenkomst van opdracht) of een arbeidsovereenkomst.

Zo een contractuele verhouding is echter niet altijd aanwezig. Bij wijze van uitzondering komt ook voor dat een statutair directeur geen arbeidsovereenkomst of opdracht overeenkomst heeft met de vennootschap en zijn werkzaamheden onbezoldigd verricht..

Ontslag van een statutair directeur (bestuurder vennootschap) – ontslagbesluit

ontslag uit vennootschapsrechtelijke verhouding

De vennootschapsrechtelijke verhouding met de statutair directeur wordt in de meest voorkomende gevallen beëindigd door een ontslagbesluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “AvA”). Dit betreft het zogeheten ‘vennootschapsrechtelijk ontslag’ van de statutair directeur als bestuurder van de B.V. (of N.V.)

Een opzegtermijn behoeft bij daarbij niet in acht te worden genomen. De statutair bestuurder kan per direct als bestuurder worden ontslagen.

Wel moet hij tijdig worden opgeroepen voor de AvA waarop zijn ontslag staat geagendeerd en bovendien in de gelegenheid worden gesteld tegen het ontslag verweer te voeren en omtrent dat ontslag zijn adviserende stem uit te brengen en.

Andere wijzen waarop de vennootschapsrechtelijke verhouding kan worden beëindigd zijn – bijvoorbeeld – een ontslagname door de statutair directeur zelf, een ontslag met wederzijds goedvinden of het overlijden van de statutair directeur. In het navolgende wordt daar nog op teruggekomen.

ontslag uit contractuele verhouding

Voor de beëindiging van de contractuele verhouding (het arbeidsrechtelijk ontslag danwel de beëindiging van de overeenkomst van opdracht) is geen ontslagbesluit van de AvA nodig. Dit ontslag kan worden gegeven door eenieder die bevoegd is de vennootschap in dat kader te vertegenwoordigen.

Inmiddels is in de jurisprudentie uitgemaakt dat een ontslagbesluit van de AvA in beginsel – tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven niet alleen vennootschaprechtelijk verhouding beëindigd maar tevens de beëindiging van de contractuele verhouding (de arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst) met de statutair directeur tot gevolg heeft.

De contractuele verhouding met de statutair directeur wordt in de meeste gevallen dan ook beëindigd door het ontslagbesluit van de AvA.

Anders dan bij de beëindiging van de vennootschapsrechtelijke verhouding moet bij de beëindiging van de contractuele verhouding met de statutair directeur wel de wettelijke of contractuele opzegtermijnen in acht worden genomen (behalve in geval van een ontslag op staande voet).

Dat heeft tot gevolg dat de directeur bij een enkel ontslagbesluit direct kan worden ontslagen uit zijn vennootschapsrechtelijke verhouding, maar dit zelfde besluit meebrengt dat de contractuele verhouding eerst eindigt na verloop van de opzegtermijn.

Indien de statutair directeur een arbeidsovereenkomst heeft, is het ‘gewone’ arbeidsrecht daarop integraal van toepassing, met uitzonderingen van in het navolgende – bij het verweer van de statutair directeur – wordt besproken.

Andere wijzen van ontslag

De contractuele en de vennootschapsrechtelijke verhoudingen kunnen echter ook op andere wijzen worden beëindigd. Bijvoorbeeld door een ontslagname door de directeur zelf, een ontslag met wederzijds goedvinden of het overlijden van de statutair directeur. Wanneer de directeur zelf de vennootschapsrechtelijke verhouding beëindigd (zijn functie als bestuurder neerlegt), betekent dat in beginsel ook beëindiging van zijn contractuele verhouding, maar ook dan  met inachtneming van de overeengekomen of geldende opzegtermijn.


Verweer tegen ontslag

het ontslag uit de vennootschapsrechtelijke verhouding

Voor wat betreft het ontslag uit de vennootschapsrechtelijke verhouding kan de directeur een beroep doen op de vernietigbaarheid van het ontslagbesluit indien het ontslagbesluit is genomen (a) in strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen; en/of (b) in strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW worden geëist; en/of (c) in strijd met een reglement.

De vernietiging geschiedt door een uitspraak van de rechtbank van de woonplaats van de vennootschap (de BV of de NV).

het ontslag uit de contractuele verhouding

Hiervoor geldt dat de directeur zijn verweer kan baseren op hetgeen wettelijk is bepaald omrent de opzegging van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht  en hetgeen partijen daaromtrent onderling zijn overeengekomen.

Voor het geval de statutair directeur een arbeidsovereenkomst heeft, gelden echter wel de volgende uitzonderingen op het ‘gewone’ arbeidsrecht:
–           de ontslagen statutair directeur kan geen herstel van de arbeidsverhouding vorderen;
–           voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst op te zeggen is geen ontslagvergunning (toestemming UWV WERKbedrijf) nodig;
–           het opzegverbod bij ziekte geldt niet als de ziekmelding plaatsvindt ná de oproeping om aanwezig te zijn bij AvA waarop het ontslagbesluit wordt genomen;
–           alle arbeidsrechtelijke geschillen – ook de behandeling van een verzoek tot ontbinding    van de arbeidsovereenkomst met de statutair directeur moeten aanhangig worden  gemaakt bij de rechtbank.

Ontslagvergoeding

Indien de directeur arbeidsrechtelijk wordt ontslagen door de AVA (als gevolg van het ontslagbesluit), rest hem ter verkrijging van een ontslagvergoeding uitsluitend het instellen van een vordering op grond van kennelijk onredelijk ontslag.

Indien de arbeidsovereenkomst van statutair directeur wordt ontbonden door de rechtbank, kan de rechtbank daarbij een ontslagvergoeding toekennen. Alhoewel de kantonrechtersformule daarbij niet van toepassing is, wordt daar over het algemeen wel aansluiting bij gezocht. In dit kader wordt daarop niet dieper ingegaan.

Hebt u over ontslag van een vennootschapsbestuurder (statutair directeur) vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze ondernemingsrecht en/of ontslag advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen