Opzegging V.O.F. – uitschrijving Handelsregister

Hebt u met betrekking tot een vennootschap onder firma (v.o.f.) en/of de opzegging daarvan (het opzeggen van een vof contract) vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

in de rechtszaak die hier wordt besproken stonden de volgende vragen centraal. Leidt de uitschrijving van een vennoot uit het handelsregister tot een uittreding uit de v.o.f.? Is een dergelijke uitschrijving te kwalificeren als opzegging in de zin van de wet? Is de v.o.f dientengevolge van rechtswege ontbonden?

In haar uitspraak van 6 januari 2010 overweegt de rechtbank Almelo daaromtrent als volgt.

Voorop staat dat een vennootschap onder firma een maatschap is waarin onder gemeenschappelijke naam een bedrijf wordt uitgeoefend. De artikelen 7A: 1655 e.v. Bw zijn derhalve van toepassing. Daarnaast zijn de artikelen 30 e.v. wetboek van Koophandel (wvK) van toepassing. Voorts dient in aanmerking te worden genomen dat de v.o.f. slechts door partijen wordt gevormd.

Ter discussie staat of de v.o.f. door de uitschrijving van W. als vennoot uit het handelsregister leidt tot een uittreding, of een dergelijke uitschrijving is te kwalificeren als opzegging in de zin van de wet en of de v.o.f., die hij met D. is aangegaan, dientengevolge van rechtswege is ontbonden.

Uit artikel 7A: 1683 Bw volgt op welke wijze een vennootschap onder firma kan worden ontbonden. Het betreft hier geen limitatieve opsomming. De bij de oprichting van een vennootschap onder firma betrokken partijen kunnen bij overeenkomst hiervan afwijken. In de onderhavige zaak is tussen partijen slechts sprake van een mondelinge overeenkomst, waarbij geen nadere afspraken zijn gemaakt over andere wijzen van ontbinding dan vermeld in artikel 7A: 1683 Bw, zodat de conclusie is dat door de enkele uitschrijving/uittreding van W. de ontbinding nog niet heeft plaatsgevonden.

Een opzegging moet aan de andere vennoot worden gedaan. Opzegging is een eenzijdige rechtshandeling die slechts rechtsgeldig is indien deze uitdrukkelijk – mondeling dan wel schriftelijk – aan alle overige vennoten is geschied. Ook in een gedraging ten opzichte van een andere vennoot kan een opzegging besloten liggen. Het enkele feit dat W. zich heeft doen uitschrijven uit het handelsregister brengt nog niet met zich dat er sprake is van een opzegging in de zin van de wet. Immers, van een kennisgeving aan D. was op dat moment nog geen sprake. Van uittreden met wederzijdse instemming, zoals vermeld in de brief van 8 juni 2009 van de advocaat van W. is onvoldoende gebleken.

Eerst op het moment dat het voor de ene vennoot duidelijk moet zijn geweest dat de andere vennoot de v.o.f. wenste te verlaten door uitschrijving uit het handelsregister, kan sprake zijn van een opzegging als bedoeld in de zin van artikel 7A: 1684, sub 3 Bw. (bron: www.rechtspraak.nl / LJN: BL8311)