Vennootschap onder firma – schulden – aansprakelijkheid | advocaat ondernemingsrecht

Vennootschap onder Firma – schulden – aansprakelijkheid. In deze zaak draait het om schulden van een vennootschap onder firma en de vraag wie van de vennoten daarvoor aansprakelijk is. Door de kantonrechter wordt uiteengezet dat een vennootschap onder firma volgens het recht niet een rechtspersoon is waar de daarbij betrokken natuurlijke personen zich achter kunnen “verschuilen”. Dat betekent dat de vennoten die voor de vennootschap onder firma naar buiten optreden, ieder voor het geheel van de schulden kunnen worden aangesproken. Hoe die vennoten dat vervolgens onderling hebben geregeld of willen regelen, is iets waar de schuldeiser niets mee te maken heeft.
Wanneer twee of meer personen in een vennootschap onder firma een onderneming drijven, zij per persoon volledig aansprakelijk zijn voor de schulden die voor die onderneming worden gemaakt. Dat is ook zo wanneer slechts één van hen die schuld heeft gemaakt. En dat is ook zo wanneer de vennootschap beëindigd wordt en één van hen met de onderneming doorgaat. Wel is het normaal dat wanneer één van de vennoten een schuld volledig betaald, hij bij de andere vennoten verhaal kan halen. De schuldeiser heeft met de onderlinge afspraken tussen de vennoten echter niets te maken. De schuldeiser kan zoals gezegd, elke vennoot voor het geheel van de schuld aansprakelijk stellen.

Mocht u omtrent een vennootschap onder firma  vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20 of – tot 22.00 uur – op 030 252 35 20. U krijgt dan een van onze ondernemingsrecht advocaten aan de telefoon. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN
Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 428927 CV EXPL 09-17512

Vonnis van 25 februari 2010

inzake

de besloten vennootschap ABC B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te D.,
eiseres, hierna ABC te noemen,
gemachtigde:  X,

tegen

X., voormalig vennoot van de inmiddels ontbonden/opgeheven vennootschap onder firma Machineverhuur Groningen, voorheen gevestigd te Groningen,
wonende te [adres, en
Y., voormalig vennoot van de inmiddels ontbonden/opgeheven vennootschap onder firma M. , wonende te [adres],
gedaagden, hierna X. en Y. te noemen,
X. procederend in persoon en Y. niet verschenen.

PROCESGANG

1. Op de bij dagvaarding met producties vermelde gronden heeft ABC gevorderd om X. en Y. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van € 7.534,11, met rente en kosten.
Y. is niet verschenen.
X. heeft bij antwoord, onder overlegging van producties, de vordering betwist.
Na repliek en een brief met bijlage van X., heeft ABC een akte uitlating doorhaling genomen.
Ten slotte is vonnis bepaald op de stukken, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

OVERWEGINGEN

De feiten

2. Als gesteld en erkend, dan wel als niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwiste inhoud der overgelegde producties staat het volgende vast.

2.1. X. en Y. zijn tot 1 maart 2009 vennoten geweest van de vennootschap onder firma Machineverhuur Groningen.
2.2. ABC heeft een vrachtwagen, met chauffeur, en andere zaken verhuurd aan Machineverhuur Groningen en daarvoor vier facturen gestuurd van 2, 10 en 19 december 2008 en 30 januari 2009, voor een totaalbedrag van € 6.452,36. Machineverhuur Groningen heeft deze facturen niet betaald.
2.3. ABC heeft haar vordering verhoogd met de buitengerechtelijke incassokosten van € 700,00 en de wettelijke handelsrente tot 1 oktober 2009 van € 381,75.

De standpunten van partijen

3. ABC heeft zich gebaseerd op de vaststaande feiten en verder aangevoerd dat beide vennoten hoofdelijk aan te spreken zijn voor de schulden van de vennootschap Machineverhuur Groningen.

4. Het verweer van X. is dat hij per 1 maart 2009 de onderneming heeft verlaten en dat Y. daarmee verder zou. Y. zou alle Schulden voldoen en daarvoor was ook genoeg geld aanwezig.

De beoordeling van het geschil

5. De vordering van ABC op de vennootschap, wegens verhuur van spullen, staat vast volgens de kantonrechter. Die schuld moet voldaan worden.

6. Volgens het recht is een vennootschap onder firma niet een rechtspersoon waar de daarbij betrokken natuurlijke personen zich achter kunnen “verschuilen”. Dat betekent dat de vennoten die voor de vennootschap onder firma naar buiten optreden, ieder voor het geheel van de schulden kunnen worden aangesproken. Hoe die vennoten dat vervolgens onderling hebben geregeld of willen regelen, is iets waar de schuldeiser niets mee te maken heeft.

7. Zowel X. als Y. zijn dan ook voor de volledige schuld aan ABC aansprakelijk. Wanneer X. de volledige vordering van ABC aan haar voldoet, kan hij vervolgens Y. aanspreken. Voor welk bedrag is afhankelijk van de afspraken tussen X. en Y. Dat zijn dus afspraken waar ABC zonder meer niets mee te maken heeft.

8. De vordering zal voor wat betreft de hoofdsom en de handelsrente worden toegewezen. De vordering van de buitengerechtelijke incassokosten zal worden afgewezen. Niet gesteld en aangetoond zijn meer werkzaamheden dan de verzending van, eventueel herhaalde, aanmaningen. X. en Y. worden grotendeels in het ongelijk gesteld en moeten de proceskosten van ABC voldoen.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt gedaagden hoofdelijk om tegen bewijs van betaling aan ABC te voldoen een bedrag van € 6.834,11, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over € 6.452,36 vanaf 2 oktober 2009 tot de algehele voldoening;

veroordeelt gedaagden tevens hoofdelijk in de kosten van het geding, aan de zijde van ABC tot aan deze uitspraak vastgesteld op € 208,00 aan griffierecht, € 77,25 aan explootkosten en € 500,00 voor salaris van de gemachtigde;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

ontzegt het meer of anders gevorderde.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Mocht u omtrent een vennootschap onder firma  vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20 of – tot 22.00 uur – op 030 252 35 20. U krijgt dan een van onze ondernemingsrecht advocaten aan de telefoon. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.