Verhaal op aandeel in gemeenschap – beslag

verhaal op aandeel in een gemeenschap

De gemeenschap van een nalatenschap, een ontbonden huwelijksgemeenschap, ontbonden gemeenschap van een geregistreerd partnerschap, maatschap, vennootschap of rederij en de gemeenschap van een gebouw waarvan de splitsing in appartementsrechten is opgeheven, kwalificeren als een bijzondere gemeenschap, waarvoor bijzondere bepalingen gelden, zoals bedoeld in artikel 3:189 lid 2 BW.

Één van deze bijzondere bepaling betreft artikel 3:190 BW: de schuldeiser van een deelgenoot kan zich zonder toestemming van de andere deelgenoten niet verhalen op een aandeel in een afzonderlijk gemeenschappelijk goed.

De schuldeiser kan zich wél verhalen op het gehele aandeel van de schuldenaar in de gemeenschap (artikel 3:191 lid 1 BW). In dat laatste geval moet volgens de VV II Inv, Parl. Gesch. Inv., p. 1278-1279 beslag worden gelegd op de voet van artikel 474bb Rv.

Dit heeft tot gevolg, dat ingeval door de schuldeiser geen beslag wordt gelegd op het aandeel van de schuldenaar in de gemeenschap van de ontbonden vennootschap, maar beslag wordt gelegd op het aandeel van de schuldenaar in het tot deze gemeenschap behorende vastgoed, terwijl andere deelgenoten daarmee niet hebben ingestemd, op laatstgenoemd aandeel geen verhaal voor een schuld van de schuldeiser mogelijk is (vgl. HR 30 maart 2011, ECLI:NL:HR:2001:AB0805, HR 19 december 2008, ECLI:NL:HR:2008: BG1816, en gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9956, bekrachtigd bij arrest van de Hoge Raad van 12 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1600). (bron: www.rechtspraak.nl)