JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

VOF, overdragen aandeel

Een vennootschap onder firma (vof) is een overeenkomst (art. 16 WvK jo art. 7A:1655 BW), die door de inhoud van die overeenkomst, het Wetboek van Koophandel en het gewone civiele recht wordt geregeerd (art. 15 WvK). Dit heeft tot gevolg dat een vennoot zijn rechtsverhouding tot zijn medevennoten alleen met medewerking van die medevennoten kan overdragen aan een derde (art. 6:159 BW). Dit geldt ook wanneer de overdragende vennoot failliet is gegaan en de vennootschap van rechtswege is ontbonden (art. 16 WvK jo art. 7A:1683 BW).

Door ontbinding van een vennootschap onder firma gaat de gebonden gemeenschap van het vermogen van de vennootschap over in een bijzondere ongebonden gemeenschap als bedoeld in titel 7 van Boek 3 BW (zie artikel 3:189 e.v. BW).

(Ook) ingeval van faillissement van een vof kunnen curatoren na de ontbinding niet over het aandeel van een vennoot in de vof beschikken en deze aan en derde overdragen. Immers, in artikel 3:191 lid 1 BW is bepaald dat een deelgenoot beschikkingsbevoegd is, tenzij uit de rechtsverhouding tussen de deelgenoten anders voortvloeit. Uit de parlementaire geschiedenis met betrekking tot deze bepaling blijkt dat de wetgever bij deze uitzondering met name het oog heeft gehad op de vereffening van een ontbonden vennootschap waarvan de zaken de eerste tijd vaak niet anders dan door de gezamenlijke deelgenoten kunnen worden afgewikkeld. Ook in de literatuur wordt in overwegende mate aangenomen dat een deelgenoot in een gemeenschap van een ontbonden vennootschap onder firma niet zelfstandig bevoegd is tot vervreemding van zijn aandeel daarin, omdat anders een behoorlijke vereffening in het belang van de vennootschapscrediteuren en de gewezen vennoten zelf zou worden verstoord. Zie Mohr, Van Personenvennootschappen, Zesde druk, p. 375, Groene Serie Personenassociaties, aant. 5.10.4. 2.1.3 (prof. Mr. W.J.M. van Veen), Groene Serie Vermogensrecht aant. 7 bij artikel 3:191 BW (mr. H.H. Lammers) en Asser deel 5-V nr. 201 (prof. mr. J.M.M. Maeijer). (bron.www.rechtspraak.nl)

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen