JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Behoeftigheid? terugbetalen teveel ontvangen alimentatie?

In deze zaak ging het met name om de vraag of de vrouw in staat geacht moet kunnen worden om in haar eigen financiële levensonderhoud te kunnen voorzien. Oftewel de behoeftigheid van de vrouw stond ter discussie.

Ondanks dat de vrouw inkomen heeft uit arbeid, heeft het Hof geoordeeld, dat gezien haar leeftijd, gebrek aan opleiding en de situatie op de arbeidsmarkt van de vrouw niet verlangd kan worden dat zij thans volledig in haar eigen levensonderhoud voorziet.

De draagkracht van de man beperkt de verzochte hoogte van de partneralimentatie. Het teveel door de vrouw ontvangene hoeft zij echter, gelet op het consumptieve karakter van de alimentatie, niet terug te betalen.

Mocht u omtrent het hiervoor gemelde vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20.

Bron: rechtspraak.nl
Uitspraak    :

[verzoeker],
wonende te [woonplaats]

tegen

[verweerster],
wonende te [woonplaats],

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

De man is in hoger beroep gekomen van een beschikking van de rechtbank Rotterdam.

De vrouw heeft een verweerschrift ingediend.

Van de zijde van de man zijn bij het hof aanvullende stukken ingekomen.

De  zaak  is mondeling behandeld. Verschenen zijn: de man, bijgestaan door zijn advocaat, en de vrouw, bijgestaan door haar advocaat. Partijen hebben het woord gevoerd, de raadslieden van partijen onder meer aan de hand van de bij de stukken gevoegde pleitnotities.
Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen verzocht om de beslissing aan te houden teneinde partijen in de gelegenheid te stellen om hun geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen het hof uiterlijk twee weken na de mondelinge behandeling berichten of zij al dan niet een minnelijke regeling hebben bereikt.
Voorts is de beschikkingsdatum van het hof vastgesteld, voor het geval partijen geen overeenstemming bereiken.

Er is een faxbericht bij het hof ingekomen, ondertekend door beide advocaten van partijen, waarin wordt medegedeeld dat partijen trachten om tot overeenstemming te komen en dat zij het hof schriftelijk zullen berichten of er een minnelijke regeling is bereikt.

Vervolgens is er een faxbericht bij het hof ingekomen, ondertekend door beide advocaten van partijen, waarin wordt medegedeeld dat partijen geen minnelijke regeling hebben bereikt.

De griffier heeft telefonisch aan de advocaten van partijen meegedeeld dat de eindbeschikking zal worden afgegeven.

PROCESVERLOOP IN EERSTE AANLEG EN VASTSTAANDE FEITEN

Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg verwijst het hof naar de (tussen)beschikking en de bestreden beschikking.

In de beschikking is tussen partijen de echtscheiding uitgesproken en is – voor zover hier van belang – de uitkering tot levensonderhoud van de vrouw (hierna: de partneralimentatie) voorlopig vastgesteld, bij vooruitbetaling te voldoen voor het eerst op de dag dat de echtscheidingsbeschikking is of zal zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Voorts is de behandeling ten aanzien van de (het hof begrijpt: definitieve) partneralimentatie van de vrouw aangehouden teneinde de man in de gelegenheid te stellen om nadere financiële gegevens omtrent zijn draagkracht in het geding te brengen en de vrouw hierop te laten reageren.
Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank uitvoerbaar bij voorraad ten laste van de man aan de vrouw een partneralimentatie toegekend, bij vooruitbetaling te voldoen voor het eerst op de dag dat de echtscheidingsbeschikking is of zal zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Voorts heeft de rechtbank bepaald dat genoemde partneralimentatie jaarlijks, met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar, wordt gewijzigd ingevolge de wettelijk vastgestelde indexering. Het meer of anders verzochte ten aanzien van de partneralimentatie is afgewezen.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover daar in hoger beroep geen grief tegen is gericht. In hoger beroep is voorts komen vast te staan dat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

1. In geschil is de door de man aan de vrouw te betalen partneralimentatie.

2. De man verzoekt het hof, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de beschikking en de bestreden beschikking te vernietigen voor zover de partneralimentatie is bepaald op € 750,- per maand, bij vooruitbetaling te voldoen voor het eerst op de dag dat de echtscheidingsbeschikking is of zal zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, en dat genoemde partneralimentatie jaarlijks, met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar wordt gewijzigd ingevolge de wettelijk vastgestelde indexering, en opnieuw beschikkende de vrouw niet-ontvankelijk te verklaren, althans af te wijzen als zijnde ongegrond en/of niet bewezen haar verzoek strekkende tot betaling door de man van een partneralimentatie van € 1.400,- per maand bruto, alsmede de vrouw te veroordelen om al hetgeen de man ter uitvoering van de bestreden beschikking heeft voldaan aan hem terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf de dag van betaling tot aan de dag van terugbetaling, althans een zodanige beslissing te nemen als het hof in goede justitie vermeent te behoren.

Behoefte vrouw

3. De rechtbank heeft de behoefte van de vrouw aan een bijdrage van de man vastgesteld op € 750,- per maand. Nu hiertegen door partijen niet is gegriefd, staat deze behoefte vast.

Behoeftigheid vrouw

4. In zijn eerste grief stelt de man – kort weergegeven – dat van de vrouw, gelet op haar werkervaring, mag worden verwacht dat zij binnen afzienbare tijd zelf in haar eigen levensonderhoud kan voorzien en dat zij derhalve (het hof begrijpt) niet behoeftig is. Volgens de man werkt de vrouw zelfs al in een kledingwinkel en bij een zorginstelling.

5. De vrouw betwist de door de man gestelde werkervaring en dat zij ergens fulltime heeft gewerkt. Daarnaast stelt zij dat zij thans 60 jaar is en geen noemenswaardige opleiding heeft genoten. Zij is zich ervan bewust dat zij een inspanningsverplichting heeft om aan een dienstbetrekking te komen Gezien haar leeftijd, gebrek aan opleiding en de situatie op de arbeidsmarkt en mede in aanmerking genomen de economische crisis, heeft zij geen dienstbetrekking kunnen krijgen. De vrouw stelt dat zij thans is aangewezen op een aanvullende bijstandsuitkering omdat de man niet voldoet aan zijn alimentatieplicht. Door de Sociale Dienst is de vrouw vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

6. Het hof is, evenals de rechtbank en op dezelfde gronden, van oordeel dat van de vrouw niet verlangd kan worden dat zij thans volledig in haar eigen levensonderhoud voorziet. Gelet op het vorenstaande gaat het hof er van uit dat de vrouw behoefte heeft aan een bijdrage van de man in haar levensonderhoud van € 750,- per maand.

Draagkracht man

7. Het hof overweegt als volgt.

8. Gelet op de ingangsdatum van de partneralimentatie waartegen door partijen niet is gegriefd, zal het hof beoordelen of de man vanaf [datum], zijnde de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand, draagkracht heeft om partneralimentatie voor de vrouw te betalen.

Inkomen

9. Uit de stukken, met name uit productie 4 bij de brief van de zijde van de man, is gebleken dat de man in 2009 een winst uit onderneming had van € 31.991,-. Partijen hebben er ter terechtzitting mee ingestemd dat het hof bij de berekening van de draagkracht van de man voor wat betreft het inkomen uitgaat van voornoemde winst.

Lasten

10. De man heeft ter terechtzitting gesteld dat de hypothecaire lasten van zijn woning een maand geleden, het hof begrijpt met ingang van 1 november 2010, zijn verhoogd met € 350,- naar totaal € 1.012,- per maand. De vrouw heeft dit niet weersproken.
Voorts is gebleken dat de man schulden aflost bij creditcardmaatschappij [X] en de [naam bank] van totaal € 612,- per maand. Het hof overweegt omtrent deze schulden als volgt. Als uitgangspunt geldt dat op de draagkracht van de man in beginsel al zijn schulden van invloed zijn. Of al dan niet wordt afgelost op een schuld is niet doorslaggevend. Ook is niet doorslaggevend of het een huwelijkse schuld betreft of niet. Gelet op het voorgaande zal het hof rekening houden met een bedrag van € 612,- per maand aan aflossing van de schulden van de man. Voor het overige houdt het hof rekening met de lasten zoals genoemd in de bestreden beschikking, nu deze lasten door partijen niet zijn weersproken.

11. Uit het voorgaande volgt dat de man zowel in de periode vanaf 24 juni 2009 tot 1 november 2010, waarin zijn hypothecaire lasten nog € 662,50 per maand bedroegen, als in de periode vanaf 1 november 2010, na de verhoging van de hypothecaire lasten met € 350,- per maand, naar het oordeel van het hof geen draagkracht heeft om partneralimentatie aan de vrouw te betalen.
Het overige door partijen naar voren gebrachte behoeft derhalve geen bespreking meer.

Terugbetalingsverplichting

12. Voor zover de vrouw meer partneralimentatie heeft ontvangen dan haar op grond van deze beschikking toekomt, zal het hof, gelet op het consumptieve karakter ervan, bepalen dat zij het eventueel teveel ontvangene niet behoeft terug te betalen.

13. Het hof beslist als volgt.

BESLISSING OP HET HOGER BEROEP

Het hof:

vernietigt de bestreden beschikking voor zover het de uitkering tot levensonderhoud van de vrouw betreft en, in zoverre opnieuw beschikkende:

wijst het inleidende verzoek van de vrouw voor wat betreft de uitkering tot haar levensonderhoud alsnog af;

bepaalt dat de vrouw het eventueel door de man aan haar te veel betaalde niet aan hem hoeft terug te betalen;

wijst het in hoger beroep meer of anders verzochte af.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen