JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

negatieve gevolgen voor kinderen bij echtscheiding minimaliseren!

Onlangs schreef ik hier nog over de noodzaak om een ouderschapsplan te overleggen bij het verzoekschrift tot echtscheiding. In de eerder op deze website gepubliceerde uitspraak heeft de rechtbank een praktische oplossing geboden en wel om het volgende: Aangezien partijen in het kader van mediation een concept-ouderschapsplan hebben besproken, doch deze niet (op details) tot overeenstemming heeft geleid, achtte de rechtbank in dat geval de vrouw wel ontvankelijk in haar verzoek tot echtscheiding, omdat te voorzien was dat partijen alsnog tot overeenstemming zouden komen.

Maar wat nu, nu partijen helemaal niet tot overeenstemming kunnen komen? In dit geval was de man van mening geen ouderschapsplan te kunnen overleggen omdat hij weliswaar van de vrouw een voorstel tot een ouderschapsplan zou hebben ontvangen, doch de stukken bij dit voorstel niet compleet waren. De man mistte (onder andere) een brief bij het voorstel van de vrouw. Vervolgens wilde de vrouw haar voorstel niet herhalen. Hierover lichtte de man –kort gezegd- de rechtbank in. Volgens de rechtbank  was dit geen klemmende reden waarom er geen ouderschapsplan overgelegd kon worden. De man wordt niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek.

De achterliggende gedachte hierbij is dat partijen voorafgaand aan de echtscheiding om de spreekwoordelijk tafel dienen te gaan zitten om de negatieve gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen op alle fronten te minimaliseren. De ouders blijven immers ook na echtscheiding verantwoordelijk voor de kinderen en moeten om die reden ook de gevolgen regelen van voortzetting van die rol na echtscheiding.

Kind gerelateerde gevolgen in het kader van de echtscheiding, dienen dus goed en zorgvuldig te worden geregeld, anders bent u niet-ontvankelijk in uw verzoek tot echtscheiding.

Mocht u omtrent het hiervoor gemelde vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20.

Bron: rechtspraak.nl

Sector civiel
familie- en jeugdrecht

echtscheiding  

zaak-/rekestnr.:

beschikking van de enkelvoudige kamer voor familiezaken

in de zaak van:

[naam man],
wonende te [plaats],
hierna te noemen: de man,
,

tegen

[naam vrouw],
wonende te [plaats],
hierna te noemen: de vrouw.

1  Procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:
–  het verzoekschrift, met bijlagen, van de man;
–  het ter griffie van deze rechtbank ontvangen exploot van betekening van het echtscheidingsverzoek;
–  de brief van de advocaat van de man.

2  Beoordeling

2.1  De man heeft een verzoekschrift tot echtscheiding met nevenvoorzieningen ingediend. Daarbij is geen ouderschapsplan overgelegd, zoals vereist op grond van artikel 815, tweede lid sub a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De man heeft onder punt 5 van zijn verzoekschrift aangegeven dat hij niet in staat is een ouderschapsplan over te leggen, omdat hij een bijlage bij de brief van de vrouw houdende haar voorstel van het ouderschapsplan, niet heeft aangetroffen en de vrouw vervolgens heeft geweigerd om haar voorstel hem opnieuw te doen toekomen.

2.2  Het uitgangspunt van de wetgever is dat de (negatieve) gevolgen van een echtscheiding voor de kinderen dienen te worden geminimaliseerd, dat beide ouders verantwoordelijk blijven voor verzorging en opvoeding van hun kinderen en dat zij in het belang van de kinderen middels het ouderschapsplan aandacht dienen te besteden aan de invulling van het voortgezet ouderschap na de echtscheiding.
Kortom, dat ouders om tafel gaan zitten om kindergerelateerde zaken te regelen alvorens te scheiden.
In het licht daarvan heeft de rechtbank de motivering van de man onvoldoende bevonden en hem in de gelegenheid gesteld om het ouderschapsplan alsnog over te leggen, dan wel het ontbreken daarvan nader te motiveren.

2.3  De man heeft bij zijn brief zijn standpunt gehandhaafd dat hij niet in staat is een ouderschapsplan over te leggen omdat er geen overleg mogelijk is bij gebrek aan het voorstel van de vrouw en haar standpunt dat onderling overleg zinloos is.

2.4  Uit de (nadere) onderbouwing van de man is de rechtbank onvoldoende aannemelijk geworden dat het ouderschapsplan redelijkerwijs niet kan worden overgelegd. De man heeft geen klemmende redenen aangevoerd die het ontbreken van het ouderschapsplan kunnen rechtvaardigen. De rechtbank is van oordeel dat de man onvoldoende initiatief heeft genomen om het onderling overleg al dan niet via een tussenpersoon – zoals een advocaat of mediator – te initiëren en de totstandkoming van een ouderschapsplan te bewerkstelligen. De man heeft immers niet getracht een eigen voorstel te doen en zijn ideeën over het voortgezet ouderschap aan de vrouw voor te leggen.
De rechtbank acht daarom de man niet ontvankelijk in zijn verzoek.

3  Beslissing

De rechtbank:

Verklaart de man niet ontvankelijk in zijn verzoek.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen