JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Persoon en famillierecht

Echtscheiding

Denkt u of uw echtgenoot aan scheiden? Of bent u gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat u uit elkaar wil gaan? Onze advocaten staan u daarbij graag bij. Wij bespreken met u de procedure en de gevolgen van de echtscheiding.

 

Om te kunnen scheiden, moet een echtscheidingsverzoek worden ingediend bij de rechtbank. Dit verzoek kan door onze advocaten voor één van de echtgenoten worden gedaan of voor beide echtgenoten gezamenlijk.

Bij een echtscheiding behandelen wij alle onderwerpen die voor u van toepassing zijn:

  • gemeenschap van goederen
  • huwelijkse voorwaarden
  • partneralimentatie
  • pensioen
  • kinderalimentatie
  • zorgverdeling
  • gezag

Als het nodig is, dan worden gedurende de echtscheidingsprocedure voorlopige voorzieningen gevraagd aan de rechtbank. Deze voorzieningen kunnen onder andere zien op partner- en kinderalimentatie, de zorgverdeling en het gebruik van de woning.

Gezamenlijke echtscheiding

Echtgenoten kunnen met hulp van onze advocaten samen afspraken maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en, als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn, een ouderschapsplan. Vervolgens wordt dit echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan samen met een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. De echtscheiding wordt door de rechtbank, zonder een mondelinge behandeling, door de rechtbank uitgesproken. De echtscheidingsprocedure duurt in dit geval ongeveer vier weken.

Gemeenschap van goederen

Als echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden zijn overeengekomen, is sprake van een gemeenschap van goederen. De gemeenschap van goederen wordt ontbonden op het tijdstip van indiening van het echtscheidingsverzoek. Vervolgens moet de ontbonden gemeenschap verdeeld worden tussen de echtgenoten. De hoofdregel is dat alle bezittingen en schulden bij helfte worden verdeeld. Hiervan kan worden afgeweken als sprake is van goederen of schulden die verknocht zijn aan één van de echtgenoten.

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd in een notariële akte. Er zijn veel verschillende soorten huwelijkse voorwaarden. Er kan sprake zijn van onder andere een uitsluiting van iedere gemeenschap (koude uitsluiting), een beperkte gemeenschap (van bijvoorbeeld de woning), een periodiek verrekenbeding en een finaal verrekenbeding. De afwikkeling van huwelijkse voorwaarden is vaak niet eenvoudig. Onze advocaten staan u hierin op deskundige wijze bij.

Partneralimentatie

De ex-echtgenoot die aanspraak wil maken op partneralimentatie moet hiertoe een verzoek indienen bij de rechtbank. Dan is van belang vast te stellen wat de behoefte van de ex-echtgenoot, of er eigen inkomen is dat in die behoefte (deels) kan voorzien en of de andere ex-echtgenoot draagkracht heeft om partneralimentatie te betalen. Onze advocaten hebben ruime ervaring met zowel het verzoeken van partneralimentatie als het verweren hiertegen.

Pensioen

Ex-echtgenoten kunnen aanspraak maken op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Hiervan kan bij huwelijkse voorwaarden of bij de echtscheiding worden afgeweken. Onze advocaten kunnen u hierover adviseren.

Als u tussen 1981 en 1995 gescheiden bent, dan geldt voor u een andere regeling: het zogenaamde Boon-Van Loon arrest is van toepassing. Hierbij moet de waarde van het opgebouwde pensioen bij helfte worden verdeeld. Met onze deskundigheid staan wij u hierin graag bij.

Kinderalimentatie

Iedere ouder is verplicht om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van zijn kind. Als ouders niet (meer) bij elkaar wonen, moeten zij afspraken hoe deze kosten worden verdeeld. Eerst moeten de kosten (de behoefte) van het kind worden vastgesteld. Daarna wordt gekeken hoe hoog het inkomen van iedere ouder is en hoe hoog zijn draagkracht is. Ten slotte wordt rekening gehouden met de zorgverdeling tussen de ouders. Als leidraad voor de vaststelling van de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders geldt het zogenaamde Tremarapport. Onze advocaten kunnen u hierover adviseren en voor u procederen.

Zorgverdeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten zij afspraken maken over de verdeling van de zorg voor hun kind. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Onze advocaten helpen u graag met het opstellen van een ouderschapsplan. Als het u en de andere ouder niet lukt om afspraken te maken, dan dienen onze advocaten een verzoek in bij de rechtbank om over de zorgverdeling een beslissing te nemen.

Gezag

Ouders die tijdens hun huwelijk een kind krijgen, hebben van rechtswege gezamenlijk gezag. Samenwoners kunnen het gezamenlijk gezag laten aantekenen in het gezagsregister. Onze advocaten kunnen u bijstaan om gezamenlijk gezag of juist eenhoofdig gezag te verzoeken bij de rechtbank.

Erkenning , ontkenning en gerechtelijke vaststelling ouderschap

Om juridische ouder van een kind te worden, is erkenning nodig. Als u van de moeder geen toestemming krijgt om het kind te erkennen, dan kunt u vervangende toestemming aan de rechtbank vragen. Bent u niet de biologische ouder, maar wel de juridische ouder, dan kunt u een verzoek tot ontkenning indienen. Weigert de biologische vader of verwekker uw kind te erkennen, dan kan het ouderschap gerechtelijk worden vastgesteld. Onze advocaten kunnen u hierover adviseren en in deze procedures bijstaan.

Samenwonen

Als samenwoners uit elkaar gaan, dan moet er net als bij een echtscheiding veel geregeld worden. Als er gemeenschappelijke bezittingen zijn, zoals een woning, dan moet deze verdeeld worden. Als er kinderen zijn, dan moeten er afspraken gemaakt worden over kinderalimentatie en de zorgverdeling. Onze advocaten kunnen u hierover adviseren en, als het niet lukt om afspraken te maken, de rechtbank verzoeken hierover een beslissing te nemen.

Naamswijziging

Een voornaam wijzigen is mogelijk, als de rechtbank van oordeel is dat de verzoeker daartoe een zwaarwegend belang heeft. Dit kan onder andere het geval zijn als er sprake is van een spelfout, van een naam die niet past bij de (geloofs)overtuiging van de verzoeker of de verzoeker psychisch last heeft van de voornaam. Om een voornaam te kunnen wijzigen, moet eerst een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. Onze advocaten kunnen u daarbij helpen.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Ouders kunnen te maken krijgen met een verzoek tot ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Bij deze zeer ingrijpende gebeurtenis staan onze advocaten u op deskundige wijze bij.

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen