Privacystatement

 

Dit is de website van TEAM Advocaten.

Team advocaten (Herculesplein 213) te Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.

Waarom verwerken wij uw gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van onze juridische dienstverlening aan cliënten. Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website. Wij doen dit in verband met het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Team Advocaten, van onze cliënten en van derden

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wij verwerken onder andere titel, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, bankrekeningnummer, geboortedatum, en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening of één van de hiervoor genoemde verwerkingsdoelen. Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van onze cliënten of wederpartijen, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de hiervoor genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van een gerechtelijke procedure kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met gerechtelijke instanties of wederpartijen. Indien dat wettelijk is vereist worden transacties ook geregistreerd in bijvoorbeeld het kadaster of het handelsregister. Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals deurwaarders of ICT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluiten wij in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst. Daarbovenop zijn onze advocaten op grond van de beroepsregels gehouden tot geheimhouding. Uw persoonsgegevens worden door ons in beginsel niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde verwerkingsdoelen.

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft u het recht om wijziging of aanvulling daarvan te verzoeken. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om ons te verzoeken om de gegevens te wissen. Omdat onze advocaten een geheimhoudingsverplichting hebben, zal meestal geen inzage gegeven kunnen worden in gegevens die worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening. Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met ons per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens:

TEAM Advocaten
Herculesplein 213
3584 AA Utrecht
info@teamadvocaten.nl

030-252 3520

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Wij adviseren u daarom deze webpagina van tijd tot tijd te controleren om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

 

Cookiestatement

[cookie_declaration]