Berichten getagd met aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade tijdens proefrit

Het Hof in Den Haag heeft op 2 februari 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:159) arrest gewezen in een kwestie over een motorfiets die tijdens een proefrit total loss was gereden. De dealer beroept zich op een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van bruikleen.

Bekrachtigingsaansprakelijkheid bij niet-nakoming door BV van verplichtingen aangegaan in de oprichtingsfase

Als in de oprichtingsfase van een besloten vennootschap rechtshandelingen worden verricht kan dat vragen oproepen betreffende de aansprakelijkheid voor die rechtshandelingen. In een arrest van het Hof Amsterdam van 9 februari 2016 (ECLI:NL:GHAMS:2016:424) is onder meer over de vraag geoordeeld of er sprake is van onrechtmatig handelen door een bestuurder als deze een rechtshandeling bekrachtigt terwijl hij wist dan wel behoorde te weten dat de vennootschap de verplichtingen niet zou kunnen nakomen.

Aansprakelijkheid gemeente als wegbeheerder

Op grond van artikel 6:174 BW is de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een gebrek aan de openbare weg of de weguitrusting. Van een gebrek is sprake indien de weguitrusting naar objectieve maatstaven gemeten niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor een gevaar oplevert voor personen of zaken.

Verzekeringsrecht, mededelingsplicht

Art. 7:930 BW bepaalt dat, indien de mededelingsplicht ex art. 7:928 BW door verzekeringnemer is geschonden, alleen recht op uitkering bestaat indien, voor zover hier van belang, de niet of onjuist meegedeelde feiten van geen belang zijn voor de beoordeling van het risico, zoals dit zich heeft verwezenlijkt (art. 7:930 lid 2 BW).

Aansprakelijkheid curator

De vraag of een curator q.q. aansprakelijk is, moet worden beantwoord aan de hand van de (gewone) maatstaven van artikel 6:162 BW (zie HR 19 december 2003, ECLI:NL: HR:2003:AN7817, Curatoren Mobell/Interplan).

Aansprakelijkheid notaris

Aansprakelijkheid notaris

Aansprakelijkheid aannemer

Mocht u omtrent aansprakelijkheid en aanneming van werk vragen hebben en/of behoefte hebben aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct één van onze bouwrecht advocaten aan de telefoon. Belt u ons op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

VERNIETIGING KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN DWALING

Mocht u over de aankoop van woningen en/of de mogelijkheden van vernietiging van de koopovereenkomst wegens onjuiste mededelingen en/of verborgen gebreken vragen hebben en/of behoefte hebben aan direct advies op rechtsbijstand, kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct één van onze onroerend goed specialisten aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Aansprakelijkheid nieuwe vennoot voor reeds bestaande schulden van VOF

Hebt u omtrent de aansprakelijkheid van een (nieuwe) vennoot vragen of behoefte aan rechtsbijstand kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Verhaal van schade toegebracht door werknemer – bewuste roekeloosheid

Verhaal schade toegebracht door werknemer – bewuste roekeloosheid.Hebt u met betrekking tot de aansprakelijkheid van een werknemer voor schade vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op