Berichten getagd met ambtenarenrecht – ontslag ambtenaar

Ambtenarenrecht – disciplinair onderzoek (verklaringen van collega’s), ordemaatregel, plichtsverzuim

Volgens vaste rechtspraak van de Raad (uitspraak van 19 juni 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2093) moet een bestuursorgaan in het kader van een tegen een ambtenaar gericht disciplinair onderzoek voorzichtig omgaan met verklaringen van collega’s. Zij kunnen slechts op waarde worden geschat tegen de achtergrond van de bestaande verhoudingen in de desbetreffende groep medewerkers. In beginsel zal het daarom nodig zijn de inhoud van zulke verklaringen in een nader onderzoek te verifiëren en na te gaan of op grond van meer objectieve gegevens kan worden vastgesteld dat de betrokken ambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan wat hem wordt verweten.

Ambtenarenrecht, wanneer ontslag wegens ongeschiktheid voor een functie ?

Ambtenarenrecht, wanneer ontslag wegens ongeschiktheid voor een functie? Volgens vaste rechtspraak moet ongeschiktheid voor een functie zich uiten in het ontbreken van eigenschappen, mentaliteit en instelling die voor het op goede wijze vervullen van de functie zijn vereist en moet deze worden aangetoond aan de hand van concrete gedragingen van de ambtenaar. Zie bijvoorbeeld de uitspraak CRvB van 20 oktober 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BU1926.

Ambtenarenrecht, ongeschiktheid, tuchtrecht, bewijsregels en proceskosten

Volgens vaste rechtspraak moet ongeschiktheid voor een functie zich uiten in het ontbreken van eigenschappen, mentaliteit en instelling die voor het op goede wijze vervullen van de functie zijn vereist en moet deze worden aangetoond aan de hand van concrete gedragingen. Van ontslag wegens ongeschiktheid zal niet eerder sprake kunnen zijn dan nadat de betrokken ambtenaar op zijn functioneren is aangesproken en in de gelegenheid is gesteld om dit te verbeteren. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van 20 oktober 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BU1926.
Volgens vaste rechtspraak gelden in het ambtenarentuchtrecht weliswaar niet die strikte bewijsregels die in het strafrecht van toepassing zijn, maar is anderzijds voor de constatering van plichtsverzuim dat tot disciplinaire bestraffing aanleiding kan geven noodzakelijk dat op basis van de beschikbare, deugdelijk vastgestelde gegevens de overtuiging is verkregen dat de betrokken ambtenaar zich aan de hem verweten gedragingen heeft schuldig gemaakt (zie de uitspraak van 19 mei 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BQ6561).

Ambtenarentuchtrecht

Ambtenarenrecht. Hebt u omtrent ambtenarenrecht en/of ontslag wegens ongeschiktheid, disfunctioneren, vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een ambtenarenrecht advocaat aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies van onze advocaten is altijd kosteloos.

Ambtenarenrecht advocaat ǀ strafontslag

Ambtenaar is vervolgens in hoger beroep gegaan bij de Centrale Raad van Beroep. Deze heeft geoordeeld dat het de vraag is of “de opgelegde straf van onvoorwaardelijk ontslag niet onevenredig is aan het vastgestelde plichtsverzuim”. De Raad neemt hierbij in overweging dat het feit zich beperkt tot een enkel incident waarbij de ambtenaar zich zelf persoonlijk niet heeft bevoordeeld. Het College heeft ook niet betwist dat er gedurende het 13-jarige dienstverband eerder sprake is geweest van een strafwaardig plichtsverzuim of er op gewezen dat het op een andere locatie werken dan opgedragen zonder overleg een plichtsverzuim zal opleveren.

Ambtenarenrecht ǀ toerekenbaar plichtsverzuim

Hebt u omtrent ambtenarenrecht (ontslag, schorsing, disciplinaire straf) vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een ambtenarenrecht advocaat aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ambtenarenrecht ǀ geen zwijgrecht in disciplinair traject

Hebt u omtrent ambtenarenrecht vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd kosteloos telefonisch contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze ambtenarenrecht advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ambtenarenrecht – disciplinaire straffen – toetsingsmaatstaf

Hebt u omtrent ambtenarenrecht vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een ambtenarenrecht advocaat aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontslag ambtenaar (politie) – beroep gegrond

Hebt u omtrent ambtenarenrecht vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een ambtenarenrecht advocaat aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Schorsing ambtenaar

Hebt u omtrent ambtenarenrecht (ontslag, schorsing enz.) vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat ambtenarenrecht aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op