Berichten getagd met Arbeidsrecht advocaten

Kan een werknemer aan opzegging van arbeidsovereenkomst (ontslagneming) worden gehouden?

Vaste rechtspraak dat een werknemer slechts dan aan zijn ontslagneming kan worden gehouden wanneer er sprake is van een ondubbelzinnige, op beëindiging gerichte wilsverklaring (zie onder andere: HR 10 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS8387). Dit gelet op de verstrekkende gevolgen die het beëindigen van het dienstverband voor de werknemer kan hebben (zoals het mogelijk verlies van aanspraken ingevolge de sociale zekerheidswetgeving, met name een werkloosheidsuitkering).

Intimiderend of seksueel intimiderend handelen tegenover collega-werknemers

Op grond van goed-werknemerschap is een werknemer gehouden niet intimiderend of seksueel intimiderend tegenover collega-werknemers te handelen.

Opvolgend werkgeverschap, elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten

Opvolgend werkgeverschap, elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

Het toetsingskader voor de beoordeling van de vraag of een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht is gesloten, wordt gevormd door artikel 7:610 BW en de inhoud die daaraan is gegeven door de Hoge Raad in (onder meer) de arresten Groen/Schoevers (NJ 1998/149), ABN AMRO/Mahli (NJ 2003/124), Diosynth/Groot (NJ 2005/239), Thuiszorg Rotterdam/PGGM (NJ 2007/449) en De Gouden Kooi (NJ 2011/594) en recentelijk HR 9 oktober 2015 (JAR 2015/277).

Billijke vergoeding

Uit artikel 7:681 lid 1, onderdeel a, BW volgt dat de kantonrechter op verzoek van de werknemer een billijke vergoeding kan toekennen, indien de werkgever heeft opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW.

Ontslag, transitievergoeding en billijke vergoeding

De kantonrechter oordeelt dat een dringende reden voor ontslag op staande voet ontbreekt en het ontslag niet rechtsgeldig is gegeven. De werkgeefster wordt op grond van artikel 7:672 lid 9 veroordeeld tot betaling van een vergoeding wegens onregelmatige opzegging, gelijk aan het bedrag van het loon over de opzegtermijn. Tevens wordt de werkgeefster veroordeeld tot betaling van een transitievergoeding. Daarnaast wordt het verzoek van de werknemer om toekenning van een billijke vergoeding toegewezen. De billijke vergoeding wordt vastgesteld op € 5.000,00.

Arbeidsovereenkomst – leerovereenkomst

Volgens art. 7:610 BW is de arbeidsovereenkomst de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Algemeen wordt hieruit afgeleid dat de drie voornaamste voorwaarden voor het aannemen van een arbeidsovereenkomst zijn dat arbeid wordt verricht, dat loon wordt betaald en dat sprake is van een gezagsverhouding.

Aansprakelijkheid werkgever woon-werkverkeer

Een werkgever is in beginsel niet aansprakelijk tegenover de werknemer ter zake van schade die deze ten gevolge van een verkeersongeval lijdt tijdens woon-werkverkeer, zoals onder meer is beslist in HR 30 november 2007, nr. C06/171, RvdW 2007, 1030, ook niet op de voet van art. 7:611 BW.

De ‘spelregels’ voor collectieve acties

Onlangs heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1687 de in de rechtspraak ontwikkelde ‘spelregels’ voor collectieve acties genuanceerd. In deze zaak draaide het overigens om een ‘onaangekondigde bedrijfsbezetting’ en werd in kort geding gevorderd dat FNV wordt verboden bezettingen te organiseren en wordt gelast haar werknemers, hulppersonen en sympathisanten instructie te geven zich van dergelijke acties te onthouden.

Overgang van onderneming

Arbeidsrecht. Met overgang van onderneming wordt bedoeld de overgang van een economische eenheid die haar identiteit behoudt, waarbij onder een economische eenheid wordt verstaan een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit (art. 7:662 BW). De in de wet (afdeling 8 van Titel 10 van Boek 7 BW) opgenomen bepalingen betreffende de rechten van de werknemer bij overgang van onderneming zijn gebaseerd op EG-richtlijnen.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op