Berichten getagd met bouwrecht

Geschil met aannemer – te late oplevering

Te late oplevering – geschil met aannemer. Mocht u omtrent een te late oplevering en/of een andersoortig geschil met een aannemer vragen hebben of behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze bouwrecht advocaten. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een bouwrecht advocaat aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Conflict met aannemer – oplevering

Heeft u verdere vragen omtrent bouwrecht dan kunt u altijd contact opnemen met onze gespecialiseerde bouwrechtadvocaten op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch gesprek is altijd kosteloos.

Boete wegens overschrijding bouwtijd gematigd

Hebt u vragen omtrent de overschrijding van de overeengekomen bouwtijd, geschillen over de aannemingsovereenkomst en/of het bouwrecht in het algemeen en wilt u direct juridisch advies dan kunt u altijd kosteloos contact opnemen met TEAM Advocaten Utrecht, Dordrecht of en Bosch. U krijgt direct in bouwrecht gespecialiseerde advocaat aan de telefoon. Bel ons nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies van advocaat is kosteloos.

Burengeschil – uitbouw woning |

De zaak die hier aan de orde is betreft een geschil tussen buren omtrent de uitbouw aan de woning van één van hen. Eisers vorderen een bouwstop van 2 maanden. Voor de uitbouw is aan gedaagde een vergunning verleend, waartegen door eisers geen bezwaar is gemaakt. Eisers stellen door gedaagde te zijn misleid omtrent de grootte van de uitbouw. Gedaagde heeft in 2007 een bouwplan getoond waarin eisers zich konden vinden, zodat zij geen bezwaar tegen de in 2009 verleende vergunning hebben ingesteld. Bij het begin van de bouw is eisers naar eigen zeggen gebleken dat de omvang van de uitbouw groter was dan in 2007 was aangegeven. Volgens eisers is er derhalve, naast strijdigheid met artikel 5:50 BW, sprake van onrechtmatige daad c.q. misbruik van recht. De vordering van eisers wordt afgewezen. Het beroep op artikel 5:50 BW stuit op de lex specialis van artikel 5:51 BW. Ook een beroep op onrechtmatige daad dan wel misbruik van recht kan eisers, onder andere gezien de omstandigheid dat de bouwvergunning formele rechtskracht heeft en de aard van de hinder niet dermate ernstig is dat deze als onrechtmatig kan worden aangemerkt, niet baten.

Ontruiming Krakers – huurrecht / vastgoed advocaat

Ontruiming. Binnen een jaar nadat het pand leeg is komen te staan, is het de gemeente gebleken dat gedaagden, althans een aantal van hen, het pand wederrechtelijk in gebruik hebben genomen. Diezelfde dag heeft de gemeente al degenen die zich wederrechtelijk in het pand bevonden gesommeerd het pand uiterlijk 12 juni 2009 te verlaten. Aan die sommatie is echter geen gevolg gegeven, waarop de gemeente aangifte heeft gedaan van de wederrechtelijke ingebruikname. Vervolgens is de gemeente in overleg gegaan met gedaagden, maar die zijn niet bereid een gebruikersovereenkomst aan te gaan. De gemeente heeft gedaagden geen toestemming gegeven om van het pand gebruik te maken. Zij is met hen immers geen huur- of gebruikersovereenkomst aangegaan. Gedaagden maken dan ook inbreuk op het eigendomsrecht van eiseres en daarmee handelen zij ingevolge het bepaalde in artikel 6:162 BW onrechtmatig jegens de gemeente. Deze inbreuk op het eigendomsrecht hoeft de gemeente niet te dulden en op grond van artikel 5:2 BW heeft de gemeente het recht haar eigendom en beschikkingsmacht daarover terug te vorderen.

Bouwrecht / Consumentenrecht – vaste aanneemsom

Bouwrecht / Consumentenrecht. In deze zaak oordeelt de kantonrechter dat geen kostenverhoging op de vaste aanneemsom mag worden doorberekend omdat niet tijdig is voldaan aan de waarschuwingsplicht.

Bouwrecht Advocaat

ATM Bouwrecht Advocaten heeft op het terrein van Bouwrecht inmiddels de nodige deskundigheid en ervaring opgebouwd. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op