Berichten getagd met huurrecht

Verhelpen gebreken huurwoning

Ingevolge de hoofdregel van artikel 7:206 BW is de verhuurder verplicht tot het verhelpen van gebreken in de zin van art. 7:204 lid 2 (aan de huurwoning), ongeacht door welke oorzaak zij zijn ontstaan (mits niet aan de huurder toe te rekenen) en ongeacht of de verhuurder voor de door het gebrek veroorzaakte schade aansprakelijk is (MvT, Kamerstukken II 1997/98, 26089, nr. 3, p. 16). Deze regel lijdt uitzondering indien het verhelpen van het gebrek onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen.

Huurverhoging

Veelal wordt door de verhuurder van woonruimte eens per jaar de huur verhoogd op basis van een huurprijsindexering in de huurovereenkomst. Soms is een dergelijk beding niet in de overeenkomst opgenomen, waardoor de vraag opkomt of de verhuurder ook in die gevallen de huur kan verhogen.

Onderverhuur woning Airbnb

Op 22 oktober 2014 oordeelde de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2014:7231) dat ongeoorloofde onderverhuur via Airbnb aanleiding kan zijn tot ontruiming van het gehuurde op grond van wanprestatie. De rechtbank oordeelde dat omdat het gaat om commerciële, telkens kortdurende verhuur aan toeristen, waarvoor een in vergelijking met de feitelijke huurprijs (zeer) hoge huurprijs in rekening wordt gebracht, dat het om een ernstige tekortkoming van de huurder gaat. Oppassen geblazen dus voor de huurder die van plan is om (zonder overleg met de verhuurder en in strijd met de huurovereenkomst) onder te verhuren.

Diverse zaken rond onderhuur bedrijfsruimte

Heeft u vragen over huurrecht, vragen over de constructie van onderhuur en/of vragen over de mogelijkheden van indeplaatsstelling van een nieuwe huurder bij bedrijfsruimte op de voet van 7:290 BW dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct één van onze huurrechtadvocaten aan de telefoon. Bel ons op 030-2523520. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Overlast door huurder

Iedere huurder is op grond van de wet (en vrijwel altijd ook grond van de huurovereenkomst) verplicht zich als een goed huurder te gedragen (art. 7:213 BW). Dit vertaalt zich onder andere in een zorgplicht voor het gehuurde zelf als voor de omgeving van het gehuurde.

Huurrrecht ǀ verhuur aan buitenlandse studenten

In een hoger beroeps procedure van 15 april 2014 (ECLI:NL:GHARL:2014:3195) heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over de vraag of een huurovereenkomst van 10 maanden tussen een woningcorporatie en een buitenlandse student een overeenkomst is die naar zijn aard van korte duur is. In die zaak beantwoordde het Hof die vraag bevestigend.

HUUR WOONRUIMTE – GEEN HUURBESCHERMING I.V.M. AARD VAN KORTE DUUR?

In dit bericht staat centraal of sprake is van een huurovereenkomst die is aangegaan naar zijn aard van korte duur. Krachtens artikel 7:232 lid 2 BW kan een huurovereenkomst worden aangegaan welke een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard slechts van korte duur is. Is dit het geval, dan is het dwingende woonruimterecht van artikel 7:232-282 BW niet van toepassing en komt de huurder alsdan geen beroep op huurbescherming toe. De opzegging van een huurovereenkomst naar aard van korte duur wordt alsdan getoetst via artikel 7: 228 BW. De huur voor bepaalde tijd eindigt dan van rechtswege bij het verstrijken van de bepaalde tijd en bij een huur voor onbepaalde tijd door een opzegging, waarbij een opzegtermijn van tenminste een maand in acht dient te worden genomen.

Huurrecht advocaat ǀ opzegging huur bedrijfsruimte – huurbescherming

Hebt u omtrent huurrecht bedrijfsruimte en/of een huurovereenkomst vragen dan wel behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, bel dan ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze huurrecht advocaten aan de telefoon. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Opzegging huurovereenkomst winkelpand dringend eigen gebruik

Mocht u over huurrecht, de opzegging / beëindiging van een huurovereenkomst vragen hebben en/of behoefte hebben aan direct advies of rechtsbijstand, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct één van onze huurrecht advocaten aan de telefoon. Belt ons op: 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Opzegging huurovereenkomst – huurverhoging

Mocht u over de beëindiging van een huurovereenkomst voor geliberaliseerde woonruimte vragen hebben en/of behoefte hebben aan direct advies of rechtsbijstand, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct één van onze huurrecht advocaten aan de telefoon. Belt ons op: 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op