Berichten getagd met Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad – internationale bevoegdheid

Op grond van art. 5, aanhef en onder 3, EEX-Vo is ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad bevoegd het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen.

Wanneer is sprake van een onrechtmatige publicatie?

Wanneer is sprake van een onrechtmatige publicatie? Volgens vaste jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) moet, ter beoordeling van de vraag wanneer sprake is van een onrechtmatige publicatie, worden onderzocht (a) of het gaat om een uiting die afbreuk doet aan de eer en goede naam en indien dat het geval is (b) of deze aantasting/inbreuk onrechtmatig is in die zin dat deze nodeloos grievend of diffamerend is.

Publicatieverbod – afweging wederzijdse belangen

Publicatieverbod – afweging wederzijdse belangen. Een publicatieverbod houdt een beperking in van het in artikel 7 Grondwet en artikel 10 lid 1 EVRM neergelegde recht op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake wanneer de publicatie een zodanige inbreuk maakt op de eer en goede naam van [eiseres] dat die als onrechtmatig kan worden aangemerkt in de zin van artikel 6:162 BW.

Stelselmatig niet mee willen werken, onrechtmatige daad

Zo kan onder omstandigheden bijvoorbeeld ook “stelselmatig niet mee willen werken” (in plaats van zuiver nalaten) worden aangemerkt als “een als een doen te beschouwen gedraging” in de zin van art. 6:165 lid 1 BW (welke ondanks een geestelijke of lichamelijke tekortkoming, aan de dader kan worden toe rekenen als onrechtmatige daad).

Bescherming handelsnaam en domeinnaam

Bescherming handelsnaam en domeinnaam tegen overeenstemmende (domein)naam op grond van onrechtmatige daad. De handelsnaam is geregeld in de Handelsnaamwet. Voor zover deze wet de gebruiker van een handelsnaam geen bescherming geeft, met name doordat deze hem slechts beschermt tegen het gebruik van dezelfde of van een overeenstemmende naam als handelsnaam (art. 5 Hnw), biedt art. 6:162 BW aanvullende bescherming tegen het latere gebruik van dezelfde of een overeenstemmende naam dat verwarring wekt, bijvoorbeeld in een domeinnaam (vgl. onder meer HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431, NJ 2009/583 (Euro-Tyre)).

Schade veroorzaakt door schip, verjaringstermijn

Indien schade is veroorzaakt door een schip zijn de aanvaringsbepalingen inclusief de daarbij behorende verjaringstermijn van twee jaren van toepassing (artikel 8:1793 BW). In het Zwartemeer-arrest (HR 15 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA1414) is uitgemaakt dat de aanvarings- of schadevaringsverjaringstermijn van twee jaren voorgaat op de algemene verjaringstermijn van vijf jaren voor de onrechtmatige daad (zie ook HR 12 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3350).

Schade begroten, winst

Schade begroten, winst. Indien iemand die op grond van onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis jegens een ander aansprakelijk is, door die daad of tekortkoming winst heeft genoten, kan de rechter op vordering van die ander de schade begroten op het bedrag van die winst of op een gedeelte daarvan.

Onrechtmatige daad, rechterlijke bevoegdheid en het toepasselijk recht

Onrechtmatige daad, rechterlijke bevoegdheid en het toepasselijk recht. De vraag naar de rechterlijke bevoegdheid in een geschil tussen partijen die zijn gevestigd in verschillende landen in de Europese Unie, moet worden beantwoord aan de hand van de bepalingen van de Verordening nr. 44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000, betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: de EEX-Verordening), indien de vorderingen zijn ingesteld vóór de inwerkingtreding op 10 januari 2015 van Verordening nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Wanneer is uitlating van bewindspersoon onrechtmatig?

Bij de beantwoording van de vraag of een uitlating van een bewindspersoon tijdens een televisie-interview en of een consumentenprogramma op televisie onrechtmatig zijn, staan in beginsel twee, ieder voor zich hoogwaardige, maatschappelijke belangen tegenover elkaar.

Onrechtmatige hinder

Het antwoord op de vraag of sprake is van onrechtmatige hinder hangt af van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met het gewicht van de belangen die door de hinder toebrengende activiteit worden gediend en de mogelijkheid – mede gelet op de daaraan verbonden kosten – en de bereidheid om maatregelen ter voorkoming van schade te treffen (vgl. Hoge Raad 21 oktober 2015, NJ 2006, 418).

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op