Berichten getagd met ontslag advocaat

Kan een werknemer aan opzegging van arbeidsovereenkomst (ontslagneming) worden gehouden?

Vaste rechtspraak dat een werknemer slechts dan aan zijn ontslagneming kan worden gehouden wanneer er sprake is van een ondubbelzinnige, op beëindiging gerichte wilsverklaring (zie onder andere: HR 10 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS8387). Dit gelet op de verstrekkende gevolgen die het beëindigen van het dienstverband voor de werknemer kan hebben (zoals het mogelijk verlies van aanspraken ingevolge de sociale zekerheidswetgeving, met name een werkloosheidsuitkering).

Ontslag op grond van een dringende reden

Ontslag op staande voet. Op grond van artikel 7:677 lid 1 BW is ieder van de partijen bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op grond van een dringende reden op te zeggen, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij. Ontslag op staande voet

Billijke vergoeding

Uit artikel 7:681 lid 1, onderdeel a, BW volgt dat de kantonrechter op verzoek van de werknemer een billijke vergoeding kan toekennen, indien de werkgever heeft opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW.

Ontslag op staande voet

Het ontslag op staande voet is een ultimum remedium, dat, gelet op de verstrekkende gevolgen, slechts gegeven mag worden als van de werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer nog langer te laten voortduren. Op grond van artikel 7:678 lid 1 BW worden als dringende redenen in de zin van lid 1 van artikel 7:677 BW beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan verlangd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Bij de beoordeling van de vraag óf van zodanige dringende reden sprake is, moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen. Daarbij behoren ook in de beschouwing te worden betrokken de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zou hebben.

Ontslag advocaat – disfunctioneren en vertrouwensbreuk | ATM Ontslag Advocaten

Ontslag advocaat. Mocht u omtrent ontslag en/of ontbinding van een arbeidsovereenkomst vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze ontslag advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Schorsing statutair directeur

Mocht u omtrent een schorsing van een statutair directeur of het opheffen van die schorsing vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden. Hebt u vragen omtrent een ontslag met wederzijds goedvinden kunt altijd kosteloos contact opnemen met TEAM Advocaten. U krijgt direct een ontslag advocaat / arbeidsrecht advocaat aan de telefoon. Bel ons nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies van onze ontslag advocaat is kosteloos. Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag UWV | Ontslag advocaat

Ontslag UWV. Hebt u vragen omtrent een ontslag via het UWV kunt altijd kosteloos contact opnemen met TEAM Advocaten. U krijgt direct een ontslag advocaat / arbeidsrecht advocaat aan de telefoon. Bel ons nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies van onze ontslag advocaat is kosteloos.

Ontslaan werknemers | Ontslag Advocaat

Hebt u vragen omtrent een het ontslaan van werknemers kunt altijd kosteloos contact opnemen met TEAM Advocaten. U krijgt direct een ontslag advocaat / arbeidsrecht advocaat aan de telefoon. Bel ons nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies van onze ontslag advocaat is kosteloos.

Ontslag advocaat – Ontbinding arbeidsovereenkomst

Ontslag advocaat. Hebt u vragen omtrent ontslag / ontbinding van een arbeidsovereenkomst? Bel dan 030 252 35 20 en spreek direct een van onze ontslag advocaten. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op