Berichten getagd met ontslag

Kan een werknemer aan opzegging van arbeidsovereenkomst (ontslagneming) worden gehouden?

Vaste rechtspraak dat een werknemer slechts dan aan zijn ontslagneming kan worden gehouden wanneer er sprake is van een ondubbelzinnige, op beëindiging gerichte wilsverklaring (zie onder andere: HR 10 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS8387). Dit gelet op de verstrekkende gevolgen die het beëindigen van het dienstverband voor de werknemer kan hebben (zoals het mogelijk verlies van aanspraken ingevolge de sociale zekerheidswetgeving, met name een werkloosheidsuitkering).

Ontslag op grond van een dringende reden

Ontslag op staande voet. Op grond van artikel 7:677 lid 1 BW is ieder van de partijen bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op grond van een dringende reden op te zeggen, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij. Ontslag op staande voet

Beëindiging arbeidsovereenkomst zieke werknemer onder de WWZ

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is per 1 juli 2015 het ontslagrecht gewijzigd. Het duale ontslagstelsel is komen te vervallen en in de WWZ zijn de ontslaggronden en de te volgen ontslagroutes vastgelegd. Een werkgever kan dus niet meer kiezen tussen het UWV of de kantonrechter.

Aanzegplicht einde arbeidsovereenkomst

Vanaf 1 januari 2015 geldt op grond van artikel 7:668 lid 1 BW de aanzegplicht, uit hoofde waarvan een werkgever verplicht is om de werknemer uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten ervan.

Wanneer moet opzegging van een arbeidsovereenkomst als kennelijk onredelijk worden aangemerkt?

Bij de beoordeling van de vraag of een opzegging van een arbeidsovereenkomst als kennelijk onredelijk aangemerkt moet worden bij toetsing aan het gevolgencriterium, geldt als maatstaf of – mede in aanmerking genomen de voor de werknemer getroffen voorzieningen en de voor de werknemer bestaande mogelijkheden om ander passend werk te vinden – de gevolgen van de opzegging voor de werknemer te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de opzegging.

Ontbinding arbeidsovereenkomst o.g.v. dringende reden

Een opmerkelijk uitspraak in het bijzonder ten aanzien van het medisch oordeel dat er niet lag; het in beginsel aannemen van de reflexwerking van het opzegverbod door de rechter, het gedrag van de werknemer dat door de rechter wordt verklaard met een verwijzing naar zijn psychische klachten en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst die desalniettemin plaatsvindt.

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens vervallen functie

ebt u op het terrein van arbeidsrecht / ontslagrecht / ontslag op staande voet, vragen of behoefte aan rechtsbijstand, zowel als werkgever danwel werknemer, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze arbeidsrecht en ontslag advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies van onze advocaten is kosteloos.

Ontslag op staande voet wegens gedrag in privésfeer

Heeft u vragen omtrent een ontslag op staande voet of hieraan verwante onderwerpen dan zullen onze gespecialiseerde advocaten u graag van dienst zijn. U kunt hiervoor altijd kosteloos contact opnemen met 030 252 35 20.

Handhaving – schorsing van concurrentiebeding | Ontslag arbeidsrecht advocaat

Handhaving – schorsing van concurrentiebeding. Hebt u met betrekking tot het handhaven van een concurrentiebeding of het schorsen daarvan vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Kennelijk onredelijk ontslag – schadevergoeding (ontslagvergoeding)

Kennelijk onredelijk ontslag – schadevergoeding. Hebt u omtrent kennelijk ontslag en/of ontslagvergoeding vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaten aan de telefoon.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op