Berichten getagd met partneralimentatie

Beëindigen partneralimentatie: lotsverbondenheid

In een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 10 januari 2017 ECLI:NL:GHAMS:2017:57 stelde de man dat de lotsverbondenheid tussen hem en zijn ex-echtgenote verbroken was en dat om die reden de vrouw geen aanspraak meer kon maken op partneralimentatie.

Beëindigen partneralimentatie

In artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek is opgenomen: Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud (partneralimentatie) te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Partneralimentatie: vrouw moet zich inspannen om in eigen levensonderhoud te voorzien

In de uitspraak van het Hof Den Haag van 29 juni 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:2308) werd geoordeeld dat de vrouw die al jaren partneralimentatie ontving niet had laten zien dat zij zich in de afgelopen jaren voldoende had ingespannen om in haar eigen levensonderhoud te voorzien.

Behoefte en partneralimentatie

De behoefte in geval van partneralimentatie kan worden bepaald aan de hand van de Hof-norm of aan de hand van een behoeftelijst.

Partneralimentatie en het niet-wijzigingsbeding

Het is mogelijk om in een convenant (overeenkomst) de hoogte van de partneralimentatie vast te leggen. Daarbij kan een zogenaamd niet-wijzigingsbeding worden opgenomen. Dit blijkt uit artikel 1:159 lid 1 BW waarin staat:
‘Bij overeenkomst kan worden bedongen dat zij niet bij rechterlijk uitspraak zal kunnen worden gewijzigd op grond van een wijziging van omstandigheden.

Partneralimentatie en lotsverbondenheid

Lotsverbondenheid tussen voormalige echtgenoten vormt de grondslag van partneralimentatie. In de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 13 april 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:1249) kwam de vraag aan de orde of aan deze lotsverbondenheid een einde kan komen, als sprake is van grievend gedrag van de ex-echtgenoot die aanspraak maakt op partneralimentatie.

Partneralimentatie en bewuste afwijking van de wettelijke maatstaven

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat partijen voor wat betreft de partneralimentatie afspraken maken die afwijken van de wettelijke maatstaven, zonder dat er een niet-wijzigingsbeding in de afspraken is opgenomen. In geval er sprake was van een bewuste afwijking van de wettelijke maatstaven was het tot voor kort erg lastig om de afspraak gewijzigd te krijgen.

Limitering partneralimentatie

In artikel 1:157 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat de onderhoudsverplichting (partneralimentatie) van de ene ex-echtgenoot richting de andere ex-echtgenoot eindigt na het verstrijken van een termijn van 12 jaren na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking.

Wijziging partneralimentatie

Wat te doen als er in het echtscheidingsconvenant is afgeweken van de wettelijke maatstaven en in datzelfde convenant is bepaald dat de rechter deze overeenkomst niet op grond van artikel 1:159 BW mag wijzigen, maar één van de echtgenoten toch een verzoek tot wijziging op grond van artikel 1:401 BW doet?

Wijziging Alimentatie, welke regels gelden?

Wijziging Alimentatie, welke regels gelden? Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad – zie onder meer HR 25 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:1001, NJ 2014/225 en HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:232, NJ 2015/92 – gelden met betrekking tot de door de rechter te bepalen ingangsdatum van een (gewijzigde) onderhoudsverplichting de volgende regels

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op