Berichten getagd met vast goed advocaten Utrecht

Inhoud van erfdienstbaarheid

Inhoud is van erfdienstbaarheid Volgens vaste jurisprudentie komt het bij de beantwoording van de vraag wat de inhoud is van een gevestigde erfdienstbaarheid, aan op de in de notariële akte van vestiging van die erfdienstbaarheid tot uitdrukking gebrachte partijbedoeling, die moet worden afgeleid uit de in die akte gebezigde bewoordingen, uit te leggen naar objectieve maatstaven in het licht van de gehele inhoud van de akte (vgl. HR 8 december 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8901 en HR 13 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AH9168).

Erfdienstbaarheid

Op grond van artikel 5:73 BW worden de inhoud van de erfdienstbaarheid en de wijze van uitoefening in eerste instantie bepaald door de akte van vestiging en, voor zover in die akte regelen daaromtrent ontbreken, door de plaatselijke gewoonte.

Dwaling. Vernietiging koopovereenkomst. Onjuiste mededelingen verkoopbrochure

Mocht u over de aan- en verkoop van onroerend goed vragen hebben en/of behoefte hebben aan direct advies of rechtsbijstand dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze onroerend goed advocaten aan de telefoon. Bel ons op 030-2523520. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos. Mocht u over de aan- of verkoop van onroerend goed het begin verborgen gebreken en/of onjuiste mededelingen door de verkoper vragen hebben.

Verlegging erfdienstbaarheid

Het tweede lid van artikel 5:73 BW, dat de eigenaar van het dienende erf een recht tot verlegging geeft, luidt als volgt: “Niettemin kan de eigenaar van het dienende erf voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid een ander gedeelte van het erf aanwijzen dan waarop de erfdienstbaarheid ingevolge het vorige lid dient te worden uitgeoefend, mits deze verplaatsing zonder vermindering van genot voor de eigenaar van het heersende erf mogelijk is. Kosten, noodzakelijk voor zodanige verandering, komen ten laste van de eigenaar van het dienende erf.”

Koop/verkoop onroerend goed – inroepen financieringsvoorbehoud.

Koop/verkoop onroerend goed. Inroepen financieringsvoorbehoud. Niet al het redelijke mogelijke doen ter verkrijging van een financiering. Kopers roepen financieel voorbehoud in en daarna blijkt dat zij het huis van de buren van de verkopers hebben gekocht. Financiering van het huis van verkopers was ook mogelijk geweest indien zij de termijn van inroepen van het voorbehoud met 6 dagen hadden verlengd. Boete van EURO 40.000 verbeurd.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op