Berichten getagd met vast goed

Dwaling. Vernietiging koopovereenkomst. Onjuiste mededelingen verkoopbrochure

Mocht u over de aan- en verkoop van onroerend goed vragen hebben en/of behoefte hebben aan direct advies of rechtsbijstand dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze onroerend goed advocaten aan de telefoon. Bel ons op 030-2523520. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos. Mocht u over de aan- of verkoop van onroerend goed het begin verborgen gebreken en/of onjuiste mededelingen door de verkoper vragen hebben.

Verlegging erfdienstbaarheid

Het tweede lid van artikel 5:73 BW, dat de eigenaar van het dienende erf een recht tot verlegging geeft, luidt als volgt: “Niettemin kan de eigenaar van het dienende erf voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid een ander gedeelte van het erf aanwijzen dan waarop de erfdienstbaarheid ingevolge het vorige lid dient te worden uitgeoefend, mits deze verplaatsing zonder vermindering van genot voor de eigenaar van het heersende erf mogelijk is. Kosten, noodzakelijk voor zodanige verandering, komen ten laste van de eigenaar van het dienende erf.”

Erfdienstbaarheid – hoe onstaat erfdienstbaarheid?

Erfdienstbaarheid ontstaat door vestiging en door verkrijgende/bevrijdende verjaring (artikel 5:72 BW). Verkrijgende verjaring ex artikel 3:99 BW. Bevrijdende verjaring ex artikel 3:105 BW. Recht van overpad in dit geval uitsluitend gebaseerd op toestemming en niet op erfdienstbaarheid.

De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Ontbinding huurovereenkomst

In deze zaak wordt ontbinding van de huurovereenkomst gevorderd wegens huurachterstand. Huurder stelt dat er sprake is van overlast. De kantonrechter oordeelt dat de gestelde overlast geen reden vormt om de vordering af te wijzen, o.a. omdat er geen beroep is gedaan op het opschortingsrecht.

Ontbinding huurovereenkomst bij onderhuur – schadevergoeding

Onbevoegde onderverhuur woonruimte. Ontbinding huurovereenkomst als sanctie niet buitenproportioneel of onredelijk geoordeeld. Door sociale verhuurster gestelde en als schade gevorderde winst uit onderverhuur betwist. Schadebegroting op de voet van artikel 6:104 BW niet mogelijk geacht. Aanknopingspunten voor een concrete begroting van de schade niet gesteld of gebleken,

Opheffing beslag – zekerheid stellen door bankgarantie

Vordering opheffing beslag op recreatiewoningen door de voorzieningenrechter toegewezen, onder de voorwaarde en op het moment dat eiseres een deugdelijke bankgarantie, aflkomstig van een Nederlandse handelsbank, aan gedaagde ter hand heeft gesteld.

Mocht u omtrent beslag vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten.

Wanprestatie woning

Wanprestatie woning; aansprakelijkheid verkoper en makelaar; klachttermijn. Zijn verkopers tekortgeschoten in hun verplichtingen? Heeft makelaar voldaan aan zorgplicht als adviseur? Tussenvonnis, bewijslevering

Mocht u omtrent wanprestatie bij onroerend goed vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten.

Weigeren bouwvergunning onrechtmatig – schadevergoeding

Weigeren bouwvergunning manege onrechtmatig. In deze zaak is aan de orde of het achteraf onjuist gebleken besluit van de gemeente de aangevraagde bouwvergunning te weigeren onrechtmatig is jegens eisers. De rechtbank komt tot het oordeel dat het besluit jegens één van de eisers formele rechtskracht heeft.

Opzegging huurovereenkomst – mondeling opzeggen | Huurrecht advocaat

Mondelinge opzegging huurovereenkomst kantoorruimte. In deze zaak is aan de orde of verhuurder zich in de gegeven omstandigheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan beroepen op de bepaling uit de huurovereenkomst die luidt dat bij deurwaardersexploit of per aangetekend schrijven moet worden opgezegd.

Koopwoning – verborgen gebreken

Hebt u met betrekking tot verborgen gebreken vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze vastgoed advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op