Draagwijdte van een rechterlijk verbod

De draagwijdte van een rechterlijk verbod is beperkt tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door de rechter verboden, opleveren. (Vgl. Hoge Raad 5 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8183, NJ 2003/356). (bron:www.rechtspraak.nl)